Mana voalahatra 30 Novambra 2020
Mana voalahatra 30 Novambra 2020

JEREMIA 49.23-39 Faminaniana ny amin’ i Damaskosy 23 Ny amin’ i Damaskosy. Very hevitra Hamata sy Arpada, fa nandre filazan-doza izy ka kivy; Misamboaravoara ny ranomasina ka tsy mety tafatoetra.24 Efa ketraka

HIDITRA
MOFON’AINA 30 Novambra 2020
MOFON’AINA 30 Novambra 2020

  ROMANA 8.18-25 18 Fa ataoko fa ny fahoriana amin’ izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoharina amin’ ny voninahitra izay haseho amintsika.19 Fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy

HIDITRA
Mofonaina 28 Novambra 2020
Mofonaina 28 Novambra 2020

Matio 5. 1-12 JESOA KRISTY MPAMPIANATRA Ary Jesosy, nony nahita ny vahoaka, dia niakatra teo an-tendrombohitra; ary rehefa tafapetraka Izy, dia nanatona Azy ny mpianany. 2 Dia niloa-bava Izy ka

HIDITRA
Mana voalahatra 27 Novambra 2020
Mana voalahatra 27 Novambra 2020

JEREMIA 48.1-24 FAHARAVAN’I MOABA Faminaniana ny amin’ i Moaba 1 Ny amin’ i Moaba. Izao no lazain’ i Jehovah, Tompon’ ny maro, Andriamanitry ny Isiraely: Nidiran-doza Nebo, fa rava! Mangaihay Kiriataima,

HIDITRA
Mofon’aina 27 Novambra 2020
Mofon’aina 27 Novambra 2020

Salamo 121. 1-8 ANDRIAMANITRA MIARO NY TOMPO Manopy ny masoko ho amin’ny tendrombohitra aho; Avy aiza ny famonjena ahy? 2 Ny famonjena ahy dia avy amin’i Jehovah, Mpanao ny lanitra

HIDITRA