Mana voalahatra 30 Novambra 2020
Mana voalahatra 30 Novambra 2020

JEREMIA 49.23-39 Faminaniana ny amin’ i Damaskosy 23 Ny amin’ i Damaskosy. Very hevitra Hamata sy Arpada, fa nandre filazan-doza izy ka kivy; Misamboaravoara ny ranomasina ka tsy mety tafatoetra.24 Efa ketraka Damaskosy ka mihodina handositra, fa, toran-kovitra izy; Ary azon’ ny faharariana sy ny fanaintainana, toy ny vehivavy raha miteraka.25 Nahoana re no tsy nilaozana ny tanàna

HIDITRA
MOFON’AINA 30 Novambra 2020
MOFON’AINA 30 Novambra 2020

  ROMANA 8.18-25 18 Fa ataoko fa ny fahoriana amin’ izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoharina amin’ ny voninahitra izay haseho amintsika.19 Fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak’ Andriamanitra;20 fa izao zavatra ary rehetra izao dia nampanekena ho zava-poana, nefa tsy noho ny sitrapony, fa noho

HIDITRA
Mana voalahatra 28 Novambra 2020
Mana voalahatra 28 Novambra 2020

JEREMIA 48.25-47 25 Voakapa ny tandrok’ i Moaba, ary tapaka koa ny sandriny, hoy Jehovah.26 Ataovy leony izy, fa niavonavona tamin’ i Jehovah; Moaba hihosinkosina amin’ ny loany sady mba ho tonga fihomehezana kosa.27 Fa tsy efa nataonao ho fihomehezana va ny Isiraely? Moa hita fa naman’ ny mpangalatra va izy, no dia mihifikifika hianao

HIDITRA
Mofonaina 28 Novambra 2020
Mofonaina 28 Novambra 2020

Matio 5. 1-12 JESOA KRISTY MPAMPIANATRA Ary Jesosy, nony nahita ny vahoaka, dia niakatra teo an-tendrombohitra; ary rehefa tafapetraka Izy, dia nanatona Azy ny mpianany. 2 Dia niloa-bava Izy ka nampianatra azy hoe: 3 Sambatra ny malahelo am-panahy; fa azy ny fanjakan’ny lanitra. 4 Sambatra ny ory; fa izy no hampifalina; 5 Sambatra ny malemy

HIDITRA
Mana voalahatra 27 Novambra 2020
Mana voalahatra 27 Novambra 2020

JEREMIA 48.1-24 FAHARAVAN’I MOABA Faminaniana ny amin’ i Moaba 1 Ny amin’ i Moaba. Izao no lazain’ i Jehovah, Tompon’ ny maro, Andriamanitry ny Isiraely: Nidiran-doza Nebo, fa rava! Mangaihay Kiriataima, fa afaka; Mangaihay Misgaba sady raiki-tahotra. 2 Tsy misy ho reharehan’ i Moaba intsony; Tao Hesbona no niheverany hampididoza aminy hoe: Andeha horavantsika tsy ho firenena

HIDITRA
Mofon’aina 27 Novambra 2020
Mofon’aina 27 Novambra 2020

Salamo 121. 1-8 ANDRIAMANITRA MIARO NY TOMPO Manopy ny masoko ho amin’ny tendrombohitra aho; Avy aiza ny famonjena ahy? 2 Ny famonjena ahy dia avy amin’i Jehovah, Mpanao ny lanitra sy ny tany. 3 Tsy mba havelany hangozohozo anie ny tongotrao; Tsy ho rendrehana anie ny Mpiaro anao. 4 Indro, tsy matory na rendrehana Ny

HIDITRA
Mana voalahatra 26 Novambra 2020
Mana voalahatra 26 Novambra 2020

SALAMO 121 JEHOVAH NO MPIARO! Fahatokian’ izay manana an’ i Jehovah ho Mpiaro azy 1 Fihirana fiakarana. Manopy ny masoko ho amin’ ny tendrombohitra aho; Avy aiza ny famonjena ahy ?2 Ny famonjena ahy dia avy amin’ i Jehovah, Mpanao ny lanitra sy ny tany. 3 Tsy mba havelany hangozohozo anie ny tongotrao; Tsy ho rendrehana anie ny

HIDITRA
Mofonaina Alakamisy 26 Novambra 2020
Mofonaina Alakamisy 26 Novambra 2020

Fitomaniana 3. 25-27 TSARA NY TOMPO Tsara Jehovah amin’izay manantena Azy, dia amin’ny olona izay mitady Azy. 26 Tsara ny miandry ny famonjen’i Jehovah amin’ny fanginana. 27 Tsara amin’ny olona ny mitondra zioga, raha mbola tanora izy. Boky nosoratan’ny Jiosy iray nahita ny fidiran’ny miaramila Babyloniana tao Jerosalema ny bokin’ny Fitomaniana. Hitany ny herisetra nataon’izy

HIDITRA