Mana voalahatra 27 Novambra 2020 Ny teo aloha Mana voalahatra 28... Ny tao aoriana Mana voalahatra 26...

Mana voalahatra 27 Novambra 2020

JEREMIA 48.1-24

FAHARAVAN’I MOABA

Faminaniana ny amin’ i Moaba

1 Ny amin’ i Moaba. Izao no lazain’ i Jehovah, Tompon’ ny maro, Andriamanitry ny Isiraely: Nidiran-doza Nebo, fa rava! Mangaihay Kiriataima, fa afaka; Mangaihay Misgaba sady raiki-tahotra.

2 Tsy misy ho reharehan’ i Moaba intsony; Tao Hesbona no niheverany hampididoza aminy hoe: Andeha horavantsika tsy ho firenena izy. Ho ringana koa hianao, ry Madmena, Hanenjika anao ny sabatra.3 Injay! misy feo fitarainana ao Horonaima hoe: Fandravana sy fandringanana be!4 Rava Moaba, ny madinika ao dia mamoaka fitarainana.5 Fa miakatra mitomany lalandava eny amin’ ny fiakarana Lohita izy; Ary amin’ ny fidinana mankany Horonaima no andrenesana fitarainana mafy noho ny fandringanana.6 Mandosira, vonjeo ny ainareo. Ary aoka ho tahaka ny olona mahantra any an-efitra hianareo.7 Fa noho ny nitokianao tamin’ ny asanao sy ny rakitrao dia ho voasambotra koa hianao; Ary Kemosy ho lasan-ko babo, dia ny mpisorony sy ny mpanapaka rehetra.8 Ary ny mpandringana ho tonga ao amin’ ny tanàna rehetra, ka tsy hisy tanàna tsy ho afaka; Ny lohasaha koa ho simba, ary ny tany lemaka ho rava, araka izay nolazain’ i Jehovah.9 Omeo elatra Moaba, fa hanidina izy ka ho lasa; Ary ho lao ny tanànanay, ka tsy hisy mponina.10 Ho voaozona anie Izay manao tsirambina foana ny asa asain’ i Jehovah atao! Eny, ho voaozona anie izay mihazona ny sabany tsy handatsa-drà!11 Moaba nandry fahizay hatry ny fony izy mbola kely ka niotrika tao amin’ ny faikany, fa tsy naidina nafindrafindra siny, ary tsy mbola lasan-ko babo izy; koa izany no aharetan’ ny tsirony ao aminy sy tsy iovan’ ny fofony.12 Koa, indro, avy ny andro hanirahako mpanohoka ho any aminy, hoy Jehovah, Izay hanohoka azy ka hahafoana ny fitoeran-divainy sady hanorotoro ny sininy.13 Ary Moaba ho menatra noho ny amin’ i Kemosy toy ny nahamenaran’ ny taranak’ Isiraely noho ny amin’ i Betela tokiny.14 Ahoana no anaovanareo hoe: Lehilahy matanjaka sady mahery an’ ady izahay?15 Rava Moaba, fa ny tanànany dia efa nanihina. Ary ny zatovony voafantina efa nidina ho any amin’ ny famonoana. Hoy ny Mpanjaka, Jehovah, Tompon’ ny maro, no anarany.16 Efa antomotra ny loza hanjo an’ i Moaba, ary mimaona ny fahoriany.17 Mitomania azy, hianareo rehetra izay manodidina azy sy hianareo rehetra izay mahalala ny anarany! Eny, manaova hoe: Indrisy! tapaka ny tehina mafy sy ny tsorakazo tsara tarehy!18 Ry Dibona, zanakavavy mponina, midina miala amin’ ny voninahitrao, ka mitoera ao amin’ ny tany mangentana, fa ilay mandringana an’ i Moaba dia miakatra mamely anao sady mandrava ny fiarovanao.19 Ry mponina any Aroera, mijanòna eny an-dalambe, ka mitazàna, ary izay mandositra, na lehilahy na vehivavy, dia anontanio hoe: Nozoin’ inona hianareo?20 Afa-baraka Moaba, eny, raiki-tahotra izy; Midradradradra sy mitaraina, ka ambaraonareo ao Arnona fa rava Moaba.21 Ary ny fitsarana dia miakatra ao amin’ ny tany lemaka, dia ao Holona sy Jahaza sy Mefata22 Sy Dibona sy Nebo sy Beti-diblataima23 Sy Kiriataima sy Beti-gamola sy Beti-meona24 Sy Keriota ary Bozra, eny, ny tanànan’ i Moaba rehetra, na ny lavitra na ny akaiky.

Zava-poana ny hery sy ny tanjaka (1-10).

Vokatry ny firaisana ara-nofo mamoafady teo amin’i Lota sy ny zanany vavimatoa no niavian’ny Moabita (Genesisy 19.37). Firenena lehibe sy matanjaka misy tanàna maromaro i Moaba. Nametraka ny fitokisany tamin’ny asany sy ny harenany izy (7). Noho izany no ilazan’i Jehovah aminy fa tsy hisy hahavonjy azy ireny. Ho avy ny mpandringana, ho simba ny lohasaha, ho rava ny tany lemaka, ho lao ny tanàna (8-9).

Ny antony ?

Natoky andriamani-kafa ihany koa izy ireo : Kemosy sy ny mpisorony (7b).

Ny fitodihana amin’andriamani- kafa dia endriky ny fanomezan-damosina sy fikomiana amin’Andriamanitra Velona. Nampitandrina hatrany Jehovah fa tsy nihaino izy ireo ary niharan’ny fitsarana “ho voaozona anie izay manao tsirambina foana ny asa asain’i Jehovah atao !” (10).

Ny fireharehana (11-24).

Hatry ny ela dia nandry fahalemana i Moaba, tsy mbola lasan-ko babo ; ny tsiro sy ny fofon’ny divay vokatra tao Moaba dia nanana ny lazany (11). Nihevi-tena tsy mitovy amin’ny hafa, ary naka toerana ny fireharehana sy ny avonavona (29). Noho izany, hentitra ny Tenin’i Jehovah (12- 17). Manorotoro hahafoana ny fireharehantsika sy ny avonavontsika ny Tompo Jesoa amin’ny fisedràna samihafa na dia mangirifiry aza. Fa rehefa tonga amin’ny fanetrentena isika dia mamiratra azon’ny Tompo ampiasaina ho voninahiny amin’izay.

Fampitandremana :

“Ny fiavonavonana mialoha ny fahasimbana, ary ny fanahy mirehareha mialoha ny fahalavoana.”

(Ohabolana16.18).

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly