VFL

Fifaliana hoan’ny Sampana VFL eto amin’ny Fitandremana Anosy Avaratra Vaovao ny miarahaba anao mpitsidika ny tranokalan’ny Fiangonana. Maniry sy manentana anao mba hitahiry an’i Jesoa ao am-po mandrapihaviny indray. Manasa anao koa hanompo an’Andriamanitra miaraka aminay ato anatin’ny sampana VFL satria ny talenta nomen’ny Tompo anao io dia tiany hampiasainao hoenti-mampandroso ny fanjakany. Am-pitiavana no andraisanay anao.

Ireo Birao mandrafitra ny VFL (Fifidianana natao tamin'ny 10 Martsa 2019)

Filoha I

OLIVA LILY Razanatseheno

Filoha II

RAHARINIVO Tanjona

Filoha III

RATAHIANJANAHARY Haja

Mpitan-tsoratra fivoriana

RIJAN’ALONA Mihaja Fenofitia

Mpitantsoratry ny Vola

ANDRIAMANANTSOA Sarah

Mpitahiry Vola

ANDRIANJAFY Sahondra Manahirana

Mpanolotsaina

RASOLOFONIAINA Tsilavina Mickaël

Anto-pisian'ny VFL eto amin'ny Fiangonana

Ny VFL eto amin’ny Fitandremana Anosy Avaratra Vaovao dia niorina tamin’ny 31 Janoary 2009. Natsangana mba hivondronan’ireo Vahoakan’Andriamanitra tsy an-kanavaka hiara-miasa am-pitiavana hampihatra ny Soratra Masina eo amin’ny lafim-piainana rehetra sy hijoro ho vavolombelona amin’ny alalan’ny asa eo anivon’ny fiaraha-monina

Daty sy filoha nifandimby

   • 2009 – 2010 : RAKOTOSEHENO Tovonirina
   • 2010 – ankehitriny : OLIVA LILY Razanatseheno

Fotoana nanamarika ny sampana

   • Septembre 2010 : Fanokanana nataon’ny Sampana Laika Foibe.
   • 24 novambra 2019 : Fanamarihana ny fankalazana ny faha-10 taona niorenan’ny Sampana teto amin’ny Fitandremana Anosy Avaratra Vaovao

Fidiram-bola

    • Latsakemboky ny mpikambana,
    • Asa maharitra : zezika kankana,
    • Fanomezana sy ampahafolon-karena

Hetsika fitoriana filazantsara efa natao sy mbola hatao

   • Fampisehoana tantara ara-pilazantsara amin’ny alalan’ny marionety sy rindran-kira amin’ireo fiangonana manasa,
   • Tafika Masina iombonana amin’ny Fiangonana reniny

Rafitra misy ao amin’ny sampana