Mofonaina 28 Novambra 2020 Ny teo aloha MOFON'AINA 30 Novambra 2020 Ny tao aoriana Mofon'aina 27 Novambra 2020

Mofonaina 28 Novambra 2020

Matio 5. 1-12

JESOA KRISTY MPAMPIANATRA

Ary Jesosy, nony nahita ny vahoaka, dia niakatra teo an-tendrombohitra; ary rehefa tafapetraka Izy, dia nanatona Azy ny mpianany. 2 Dia niloa-bava Izy ka nampianatra azy hoe: 3 Sambatra ny malahelo am-panahy; fa azy ny fanjakan’ny lanitra. 4 Sambatra ny ory; fa izy no hampifalina; 5 Sambatra ny malemy fanahy; fa izy no handova no tany (Sal.37.11). 6 Sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana; fa izy no hovokisana. 7 Sambatra ny miantra; fa izy no hiantrana. 8 Sambatra ny madio am-po; fa izy no hahita an’ Andriamanitra. 9 Sambatra ny mpampihavana; fa izy no hatao hoe zanak’ Andriamanitra. 10 Sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana; fa azy ny fanjakan’ny lanitra; 11 Sambatra hianareo, raha haratsian’ny olona sy enjehiny ary asiany izay teny ratsy rehetra hitenenany lainga anareo noho ny amiko. 12 Mifalia sy miravoravoa hianareo, fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra; fa toy izany ihany no nanenjehany ny mpaminany izay talohanareo.
Ity fampianarana nataon’i Jesoa teny an-tendrombohitra ity dia maneho ny maha-Mpampianatra Azy. Anisan’izay nampiavaka an’i Jesoa tokoa mantsy ny fampianarany. Nampianatra ny olona tamin’ny fomba tsotra Jesoa. Tamin’izay zava-nisy an-davanandro no nampianaran’i Jesoa, hany ka mora tamin’ny olona ny nandray ny fampianarany. Ary anisan’izay nandaniany fotoana be tokoa. Jesoa Kristy no Mpampianatra:

1. Azo atonina (and 1)

« Ary Jesosy, nony nahita ny vahoaka, dia niakatra teo an-tendrombohitra; ary rehefa tafapetraka Izy, dia nanatona Azy ny mpianany »
-Tsy toa an’ireo mpampianatra teo amin’ny fiarahamonina Jesoa. Ireo mpanora-dalàna sy Fariseo izay niavonavona nanambony tena ka tsy azon’ny olona natonina. Tena olona tso-piaina sy tso-po tokoa Jesoa ka azon’ny olona natonina. Na iza na iza nangetaheta ny tenin’Andriamanitra dia afaka nanatona nandray fampianarana avy amin’i Jesoa.
-Andriamanitra akaik’izay mitady Azy koa Jesoa. Andriamanitra mifandray sy mifanerasera amin’ny olona amin’ny an-davanandrony. Anisan’ny nahamora ny nampitan’i Jesoa ny fampianarany koa izany. Mbola azo atonina Jesoa mandraka androany, Andriamanitra eo anivontsika Izy. Koa aza misalasala manatona Azy amin’ny alalan’ny vavaka.
Isika ankehitriny dia tena manana tombony lehibe tokoa raha hanatona an’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesoa. Efa mora izany noho ny amin’i Jesoa efa teto anivontsika, teto amin’izao tontolo izao.

2. Mampianatra ny amin’ny fahasambarana (and 2-12)

Izay nanatona an’i Jesoa ka nihaino Azy dia nampianariny ny amin’ny fahasambarana. Anisan’ny olana fototra eo amin’ny olombelona tokoa mantsy ny amin’ny fahasambarana. Tsy dia nisy rahateo fampianarana nampianatra ny fomba hahazoana fahasambarana. Ny fanatonana an’i Jesoa sy ny fihainoana Azy no miantoka izany arak’izao ampianarin’i Matio eto izao. Manatona an’i Jesoa ilay Andriamanitra akaiky antsika, henoy Izy, raiso ny fampianarany. Izany ihany no miantoka ny fahasambarana. Tsy misy fahasambarana azo antenaina lavitra sy ivelan’i Jesoa Kristy sy ny tenin’Andriamanitra. Sambatra isika kristianina manana ny Baiboly izay mitahiry ny fampianaran’i Jesoa sy ny teniny rehetra. Afaka ny ho sambatra ny mino rehefa mamaky ny Tenin’Andriamanitra mirakitra ny fampianaran’i Jesoa izy.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *