Mana voalahatra 30 Novambra 2020 Ny teo aloha Mana voalahatra 01... Ny tao aoriana Mana voalahatra 28...

Mana voalahatra 30 Novambra 2020

JEREMIA 49.23-39

Faminaniana ny amin’ i Damaskosy

23 Ny amin’ i Damaskosy. Very hevitra Hamata sy Arpada, fa nandre filazan-doza izy ka kivy; Misamboaravoara ny ranomasina ka tsy mety tafatoetra.24 Efa ketraka Damaskosy ka mihodina handositra, fa, toran-kovitra izy; Ary azon’ ny faharariana sy ny fanaintainana, toy ny vehivavy raha miteraka.25 Nahoana re no tsy nilaozana ny tanàna malaza, tanana fifaliako!26 Ka dia hiampatrampatra eny an-kalalahana ny zatovony. Ary ny miaramila rehetra ho ringana avokoa amin’ izany andro izany, hoy Jehovah, Tompon’ ny maro.27 Ary hisy afo hampirehetiko ao anatin’ ny mandan’ i Damaskosy, handevona ny lapan’ i Beni-hadada.

Faminaniana ny amin’ i Kedara sy Hazora

28 Ny amin’ i Kedara sy ny fanjakan’ i Hazora, izay resin’ i Nebokadnezara, mpanjakan’ i Babylona. Izao no lazain’ i Jehovah: Mitsangàna hianareo, ka miakara hamely an’ i Kedara, ary aringano ny zanaky ny atsinanana. 29 Halainy ny lainy sy ny ondry aman’ osiny, ho entin’ ny ambain-dainy mbamin’ ny fanaka rehetra sy ny ramevany, sady hiantsoantso hilaza aminy hoe izy: Misy fampangorohoroana manodidina!30 Mandosira, ka mandehana lavitra! Mamitsaha ao amin’ ny lalina, ry mponina any Hazora! hoy Jehovah; Fa Nebokadnezara, mpanjakan’ i Babylona, nanao saina hamelezany anareo sy namoron-kevitra hamelezany anareo.31 Mitsangàna, iakaro ny firenena miadana izay tsy manana ahiahy, hoy Jehovah. Dia izay tsy misy vavahady mirindrina na mihidy sady mitoka- monina.32 Ho babo ny ramevany, ary horobaina ny omby aman’ ondriny betsaka, haeliko ho any amin’ ny rivotra rehetra ireo voahety sisim-bolo; Ary ho entiko avy amin’ ny manodidina rehetra ny loza hanjo azy, hoy Jehovah,33 Ary Hazora dia ho fonenan’ ny amboadia sy ho tany lao mandrakizay; Tsy hisy olona honina any, Na zanak’ olombelona hivahiny any.

Faminaniana ny amin’ i Elama

34 Ny tenin’ i Jehovah izay tonga tamin’ i Jeremia mpaminany ny amin’ i Elama tamin’ ny niandohan’ ny nanjakan’ i Zedekia, mpanjakan’ ny Joda, hoe:35 Izao no lazain’ i Jehovah, Tompon’ ny maro: Indro, hotapatapahiko ny tsipìkan’ i Elama, Izay fototry ny heriny.36 Ary hitondra Avotra efatra avy amin’ ny lafiny efatry ny lanitra Aho hamelezana an’ i Elama, ary haeliko ho amin’ izany rivotra rehetra izany izy, ka tsy hisy firenena izay tsy halehan’ ny voaroaka avy any Elama.37 Fa hampivadi-po an’ i Elama eo anoloan’ ny fahavalony sy eo anoloan’ izay mitady ny ainy Aho ka hahatonga loza aminy, dia ny firehetan’ ny fahatezerako, hoy Jehovah; Ary hampanenjehiko azy ny sabatra Mandra-pandaniko azy;38 Dia hapetrako ao Elasma ny seza fiandrianako. Ary hofongorako tsy hisy intsony any na ny mpanjaka na ny mpanapaka, hoy Jehovah.39 Nefa any am-parany dia mbola hampodiko avy amin’ ny fahababoany ihany Elama, hoy Jehovah.

JEHOVAH TOMPON’NY FIANDRIANANA

        Ny Tenin’i Jehovah (23-27). Andeha ho tanisaina hoe miverina impiry ny teny hoe : “hoy Jehovah” na “izao no lazain’i Jehovah” ato anatin’ity andalan-tSoratra Masina ity ? Maneho Izy fa Azy ny fiandrianana rehetra. Izy no Mpamorona izao rehetra izao ary Izy no Tompon’ny tantara. Avy tampoka ny loza (23), miezaka ny handositra ny olona, voagejan’ny tahotra. Miampatrampatra eny amin’ny kianjan’ny tanàna ny fatin’ny zatovo hatramin’ny miaramila izay noheverina fa hiaro ny tanàna amin’ny fotoana ilàna azy (26). Mety ho azon’ny fakam-panahy isika hihevitra fa ny matanjaka eto amin’izao tontolo no mifehy ny zava- misy, tsia ! Asehon’ny mpaminany Jeremia fa Jehovah no manjaka, Izy no mampihatra ny fahamarinana, ka mampietry ireo fatra-piavonavona.

Ao amin’Andriamanitra irery ny toky (28-33).

       Anaran’ny iray amin’ny zanakalahin’Ismaela, zanak’i Abrahama sy Agara i Kedara (Genesisy 25.13) ; saingy anaran’ny foko arabo mpifindrafindra monina. Fitambaran’ny foko arabo mpivezivezy indray i Hazora (Dedana, Tema, ary Boza). Foko roa nanankarena : ondry aman’osy, fanaka, rameva (29), niantehatra tamin’izany harenany izany izy ireo. Noho ny fitsaran’i Jehovah anefa dia nataon’ny Babyloniana fahirano ka ripaka.

Ao amin’Andriamanitra sy ny Teniny irery ihany no fiarovana azo antoka.

       Famelezana an’i Elama (34-39). Tany iray ao atsinanan’i Babylona i Elama. Izao no lazain’i Jehovah momba an’i Elama “…hotapatapahiko ny tsipikan’i Elama izay fototry ny heriny”(35). Nikoizana manerana ny “Proche Orient” tamin’ny andro taloha ny fandefasana zana-tsipikan’ ny Elamita ary niakatra ny rehareha sy ny hambom-pony. Tsy misy toerana ho an’ny voninahitr’Andriamanitra mihitsy. Noho ny fahatezeran’i Jehovah dia nofongorana ny firenena elamita (37).

Hevero ihany izay an’Andriamanitra !