Mana voalahatra 01 Desambra 2020 Ny teo aloha Mana voalahatra 02... Ny tao aoriana Mana voalahatra 30...

Mana voalahatra 01 Desambra 2020

JEREMIA 50.1-17

ANDRIAMANITRA TOMPON’NY FAHEFANA

Faminaniana ny amin’ i Babylona

1 Izao no teny nampilazain’ i Jehovah an’ i Jeremia mpaminany ny amin’ i Babylona dia ny tanin’ ny Kaldeana.

2 Ambaraonareo, eny, torio any amin’ ny firenena, ary manangàna faneva, torio, fa aza afenina, ataovy hoe: Afaka Babylona! Mangaihay Bela, raiki-tahotra Merodaka! Eny, mangaihay ny sampiny, Raiki-tahotra ny sarin-javatra!3 Fa misy firenena avy any avaratra miakatra hamely azy ka hahatonga ny taniny ho lao tsy hisy mponina intsony; Fa na ny olona na ny biby dia samy handositra ka ho lasa avokoa.

4 Amin’ izany andro izany sy amin’ izany fotoana izany, hoy Jehovah, dia ho avy ny Zanak’ Isiraely, Dia izy mbamin’ ny taranak’ i Joda; Eny, handeha izy sady hitomany eny am-pandehanana Ka hitady an’ i Jehovah Andriamaniny.5 Hanontany ny lalana mankany Ziona izy sady hanatrika hankany ka hanao hoe: Avia, ka maneke ho an’ i Jehovah amin’ ny fanekena mandrakizay izay tsy hohadinoina.6 Ondry very ny oloko, fa ny mpiandry azy nampirenireny azy, eny, nampirenireny azy teny an-tendrombohitra izy; Nirenireny teny an-tendrombohitra sy teny an-kavoana ireny. Ka hadinony ny tany fandriany.7 Izay rehetra nahita azy dia nandringana azy, Ary ny fahavalony nanao hoe: Tsy manan-keloka izahay, Satria izy efa nanota tamin’ i Jehovah, fonenan’ ny fahamarinana, Dia Jehovah, fanantenan’ ny razany.

8 Mandosira hila an’ i Babylona, eny, mialà amin’ ny tanin’ ny Kaldeana, ary aoka hianareo ho tahaka ny anankiray izay tari-dalan’ ny ondry aman’ osy andiany.9 Fa, indro, Izaho hamporisika sy hampiakatra firenena lehibe manao andiany avy any avaratra hamely an’ i Babylona; Ary hilahatra hamely azy ireo, ka avy ao no hanafahany azy; Ny zana-tsipìkany ho tahaka ny lehilahy mahery sady mahay, izay tsy miverina foana.10 Ary Kaldea ho voababo; Izay rehetra mamabo azy dia ho afa-po, hoy Jehovah.11 Satria, mifaly sy miravoravo hianareo, ry mpamabo ny lovako, eny, mifalihavanja toy ny ombivavy kely mively vary hianareo sady maneno toy ny soavaly matanjaka;12 Dia ho menatra indrindra ny reninareo, hangaihay ilay niteraka anareo; Indro, ny faran’ ny firenena, efitra sy tany karankaina ary tani-hay!13 Noho ny fahatezeran’ i Jehovah dia tsy honenana Babylona. Fa ho tonga tany lao avokoa; Izay rehetra mandalo azy dia ho gaga ka hisitrisitra noho ny loza rehetra namelezana azy.14 Milahara manodidina hamely an’ i Babylona, hianareo rehetra izay manenjana tsipìka; Asio izy, fa aza tsitsina ny zana-tsipìka, fa tamin’ i Jehovah no nanotany.15 Akoray manodidina izy! Fa efa nikoy; Nirodana ny bateriny, rava ny mandany; Fa famalian’ i Jehovah izany. Valio izy, eny, toy ny efa nataony no mba ataovinareo aminy kosa.16 Aringano tsy ho any Babylona ny mpamafy sy izay mitana fijinjana amin’ ny fararano; Fa noho ny sabatra mandoza dia samy hihodina ho any amin’ ny fireneny avy izy, ary samy handositra ho any amin’ ny taniny avy.17 Ondry iray voavily ny Isiraely, Liona no nanenjika azy; Voalohany dia ny mpanjakan’ i Asyria no nandany azy. Ary farany dia ity Nebokadnezara, mpanjakan’ i Babylona, ity no nanapatapaka ny taolany.

Ny amin’i Babylona (1-3)

Firenena jentilisa natanjaka indrindra maneran-tany tamin’izany fotoana izany izy. Lasan-ko babo tany amin’ity firenena ity ny vahoak’Andriamanitra. Fahefana nomen’Andriamanitra ny Babyloniana ihany izany mba hamaizany ny vahoakany noho ny fiodinan’izy ireo. Saingy nanao fahadisoana lehibe ny Babyloniana fa nanota tamin’i Jehovah, ary dia nivadika ny tantara. Misy lohahevitra roa misongadina ao amin’io faminaniana lavabe io : ny fahalavoan’i Babylona ary ny fiverenan’ny zanak’Israely sy ny Joda babo tany Babylona. Tonga izao ny fotoana hamalian’Andriamanitra an’i Babylona. Ho menatra ireo andriamaniny dia Bela ary ho torotoro ny sampiny dia Merodaka (2).

Fibebahana sy fiverenana amin’ny Tompo (4-7).

Ny fitodihan’ny Jiosy tanteraka amin’Andriamanitra ihany no hamonjena azy ireo, “…eny, handeha izy sady hitomany eny am-pandehanana ka hitady an’i Jehovah Andriamaniny…” (4b). Misy fahatsiarovan- tena sy hetaheta any anaty ary tena manao dingana fa tsy fihetseham-po fotsiny ny fibebahana. Ary mbola miantso ny Tompo ankehitriny : “Koa mibebaha ianareo, ka miverena hamonoana ny fahotanareo…” (Asan’ny Apostoly 3.19a). Efa vitan’i Jesoa Kristy ny famonjena, tena efa nandray izany ve ianao, amin’ny fibebahana marina fa tsy fombafomba fotsiny ?

Hotsaraina i Babylona (8-17).

Ho ravàna i Babylona ary fandravàna lehibe tokoa no hahazo azy amin’izany. Mbola mampindrana fahefana sy mampiasa firenena hafa indray Andriamanitra amin’izany dia ny mponina Mediana sy Persiana ary ny hafa manodidina. Amin’ny herin’ny fitaovam-piadiany no hangalany an’i Babylona ; ary hivoky amin’ny fananany rehetra ny mpanafika izay handroba azy (10).

Famporisihana :

”… Avia ka maneke ho an’i Jehovah amin’ny fanekena mandrakizay izay tsy hohadinoina.”(5b).