Jery todika teto amin’ny Fitandremana taona 2020 Ny teo aloha Alahadin'ny Mpitandrina...

Jery todika teto amin’ny Fitandremana taona 2020

Ry Havana,

Ho aminareo mandrakariva anie ny fahasoavan’ny Tompo Jesoa.

Isaorana an’Andriamanitra ny fahavelomantsika ankehitriny ka ahafahantsika manantanteraka izao JERY TODIKA eo amin’ny fiainan’ny Fiangonanantsika momba ny taona 2020 izao. Ho Azy irery anie ny voninahitra mandrakizay.

Miarahaba antsika rehetra mbola samy velon’aina teo ambany fahasoavan’Andriamanitra, ilay be fitiavana sy be famindrampo. Raha tsy noho ny famindrampony sy ny fiantrany dia tsy toy izao isika.

Ankoatra ny voina nanjo ny firenena maro teto amin’izao tontolo izao dia niharan’izany koa ny fiangonana Kristianina ka tratry ny fahasahiranana vokatry ny valan’aretina covid-19. Na izany aza anefa dia azontsika atao mihitsy ny miteny fa ny fiangonana dia napetraky ny Tompo ho fanasin’ny tany ka izany no anaovana tatitra momba ny fiainantsika teto anivon’ny fiangonana FJKM Anosy Avaratra Vaovao ny taona 2020 manontolo.

Raha nandroso fatratra mantsy ny fiainan’ny fiangonana ka hita soritra teo ny isan’ny mpivavaka, ny vola niditra, ny asa nokasaina hatao sy efa natomboka, dia somary nihena indray ny hafanampo vokatry ny aretina sy tahotra ireo fepetra nangeja ny saina amam-panahin’ny olona. Marobe ireo kristianina no tsy nivavaka nandritra ny vanim-potoanan’ny fahamehana ara-pahasalamana satria natahotra na tsy nankasitraka ireo fepetra toa ny fandraisana anarana izay tonga nivavaka notakian’ny fanjakana. Tetsy andaniny moa dia nisy ireo natahotra ny aretina, ary tsy vitsy ireo nanararaotra ireny olana ireny ka tratry ny hakamoana mihitsy.

Ankehitriny efa mandroso sy miverina ho amin’ny laoniny ny fiainantsika fiangonana ka iantsoana antsika tompon’andraikitra manokana ny fijoroana ho fanasin’ny tany.

Tsaroana ihany koa anefa fa na dia teo aza ny fepetra samihafa dia niezaka ny fiangonana nanao izay rehetra tsy maintsy natao mba hanehoana fa isika dia tena fanasin’ny tany ka raha tsy eo isika dia tsy misy TSIRO izao fiainana izao sady tsy misy ilàna antsika ihany koa araka ny filazan’i Jesoa azy. Koa dia nifamangy hatrany tamin’ireny fotoana ireny indrindra ireo marary (azo vangiana) sy ireo mana-manjo, nisy hatrany fiaraha-mivavaka na dia 15 na 20 aza teny am-piandohana, dia niakatra 50 ary nisy aza 100… Tato aoriana moa dia efa 200 mahery aza araka izay fandaminana omen’ny SP Iarivo Avaradrano.

Andeha singanina manokana ny ezaka tsara sy vita nataontsika nandritra ireny vanim-potoana nafana teto anivon’ny fiangonana ireny ka nisehoan’ny fiaraha-miasa mavitrika teo amin’ny Biraon’ny Fiangonana izay marihina fa dia 100% hatrany ny fahavitrihana isaky ny mivory na ara-potoana na tsy ara-potoana. Ankasitrahana koa ireo Diakona sy Loholona nifarimbona ho fampandehanana ny asan’ny Fiangonana na dia tena nanahirana sy sarotra aza ny fanatontosana izany: Fizarana ticket, fandaminana fiaraha-mivavaka, fandraisana anarana sy fanasana tanana… Fa tena nampahery koa ary tsy azo tsinontsinoavina ny fiombonantsika nanaiky ny fandaminana isan-tsokajiny toy ny fidirana mivavaka Sabotsy misy in-2, ny Alahady nahatratra in-5, ny Herinandro Masina aza moa dia isan’andro…

Marihina fa nisy ihany koa ny asa tena nanahirana nadritra ireny fotoan-tsarotra ireny toa ny fandaminana daty hanaovana fanamasinana fanambadiana sy hanaovana ireo batisa sy fanoloran-jaza. Hatramin’izao mantsy dia miisa 02 ireo fanamasinana fanambadiana no tsy efa intsony vokatr’izany. Ny ankoatr’izay dia nijerena fotoana araka izay azo ifanarahana.

Eto koa dia tsy hay ny tsy hisaotra antsika rehetra tamin’ny ezaka ho fanohanana ireo madiniky ny Tompo: fianakaviana 125, ireo tsarovan’ny Dorkasy manokana miisa 13, ny Radio Fahazavana, ny Mpitandrina RAZAFIMAHATRATRA Alphonse mianakavy, ny Sekoly Paul Minault, toby Fifohazana Ambohijanaka…

Fa tsy azo atao ambanin-javatra ny fiaraha-mientan’ny Fiangonana tamin’ny Mpitandrina mianakavy ny 30 Septambra 2020 lasa teo ka nanohanana azy teo amin’ny asa fanaovan-trano noho ny faha 20 taonan’ny fanambadiany ary ny fitokanana izany. Anterina etoana ny fisaorana an’Andriamanitra noho ny fitiavany apetrany ao anatintsika ka ahafahantsika mifanohana mandrakariva.

Vita soa aman-tsara ny Fetin’ny taranaka ary tena nahavariana ny vokatra azo tamin’izany fa tsy ara-bola ihany fa teo amin’ny fandaminana ihany koa. Singanina ny fitarihana nataon’ny Diakona sy Loholona ireo fianakaviana na ny isan-taranaka.

Nanamarika ny taona 2020 koa ny fitsidihana nataon’ny solotenantsika tany Miary Lamatihy ny Alatsinainy 16 hatramin’ny Alakamisy 19 Novambra 2020 lasa teo ka nandehanan’ny Mpitandrina mivady niaraka tamin’ireo soloenan’ny fiangonana 3 miara-miasa amintsika. Tsara ny dia ary tontosa soa aman-tsara ny iraka natao.

Toy izao manaraka izao ny tatitry ny asan’ny Fiangonantsika Desambra 2019 –  Novambra 2020:

ASA VITA

Asa ivelany:
 • Foibe: Adidy – Fandraisana mpitandrina miza-draharaha
 • SPIA: Adidy – Fandraisana komity lehibe (Dorkasy sy VFL)
 • Fitandreamana hafa: adidy (fanasana) – fiaraha-miasa
 • Hafa: Fanampiana mpampianatra Paul Minault – Fanampiana toby Ambohijanaka Ilafy – Fanampiana Radio Fahazavana
Asa anatiny:
 • Alahadin’ny Mpitandrina (Desambra 2019)
 • Fandraisana Katekomena (Desambra 2019)
 • Andron’ny adidy (Desambra 2019)
 • Voka-dehibe
 • Paska
 • Pantekosta
 • Alahadin’ny Mpitandrina misotro ronono
 • Fetin’ny taranaka
 • Fanatanterahana fivoriana samy hafa nahafahana mandamina ny fiainam-piangonana sy ny fotoam-pivavahana nandritra sy tao aorian’ny fihibohana
 • Fandaminana vaovao ny amin’ny fanompoam-pivavahana miditra in-2
 • Fananganana ny fikambanan’ny mpitendry sy mpikarakara zava-maneno (sonorisation)
 • Fanampiana ireo Kristiana sahirana zanaky ny Fiangonana nandritra ny fihibohana
 • Fanampiana SVM tamin’ny voina nahazo azy ireo
 • Fanampiana ny Ray aman-dreny Mpitandrina misotro ronono
 • Fanatanterahana famangiana isan-karazany
 • Fanatanterahana jery todika
Asa mitohy:
 • Fananganana Fiangonana FJKM any Miary Lamatihy

ASA TSY VITA

 • Fanavaozana ny WC sy trano fidiovana ho an’ny Fiangonana
 • Fitsangatsanganan’ny Fiangonana
 • Fananganana Aumôneries
 • Tafika masina (anatiny sy ivelany)
 • Fanaovana ny karatra maha-kristiana

Hamaranana izao tatitra izao àry dia tiana ny manantintrantitra ny fanentanana antsika mba tsy ho resin’ny Covid-19 ny finoantsika sy ny fanompoantsika. Meteza hanohy ny dia miaraka amin’ny Tompo. “Aza matahotra”, hoy ny Tompo ary tsarovy koa fa isika no fanasin’ny tany. Etsy andaniny koa anefa dia anterina ny fanentanana antsika mba samy hanaja ireo fepetra ara-pahasalamana ka hiarovana ny tena sy ny hafa hatrany.

Ireo sary nanamarika ity fotoana ity tsindrio eto