Mana voalahatra 28 Novambra 2020 Ny teo aloha Mana voalahatra 30... Ny tao aoriana Mana voalahatra 27...

Mana voalahatra 28 Novambra 2020

JEREMIA 48.25-47

25 Voakapa ny tandrok’ i Moaba, ary tapaka koa ny sandriny, hoy Jehovah.26 Ataovy leony izy, fa niavonavona tamin’ i Jehovah; Moaba hihosinkosina amin’ ny loany sady mba ho tonga fihomehezana kosa.27 Fa tsy efa nataonao ho fihomehezana va ny Isiraely? Moa hita fa naman’ ny mpangalatra va izy, no dia mihifikifika hianao isaky ny milaza azy?28 Ry mponina any Moaba! ilaozy ny tanàna, ka mitoera ao amin’ ny harambato, ary aoka ho tahaka ny voromailala izay manao ny akaniny erỳ am-pitan’ ny hantsana hianao.29 Efa renay ny fiavonavonan’ i Moaba-fatra-piavonavona loatra izy- Dia ny fireharehany sy ny fiavonavonany sy ny fiaingitrainginy ary ny avonavon’ ny fony.30 Izaho mahalala ny fihoa-bavany sy ny fibedibediny foana, hoy Jehovah; Tsinontsinona ny ataony.31 Koa hidradradradra noho ny amin’ i Moaba aho; Eny, hitomany noho ny amin’ i Moaba rehetra aho, ary hitsetra noho ny amin’ ny mponina ao Kira-haresa ny olona.32 Mihoatra noho ny fitomanian’ i Jazera no hitomaniako anao, ry voalobok’ i Sibma, tafita ny ranomasina ny rantsanao ary tonga hatrany amin’ ny ranomasin’ i Jazera; Ny mpandripaka dia tonga handripaka ny voankazonao masaka fahavaratra sy ny voalobokao.33 Ary ny hafaliana sy ny faharavoravoana nesorina tamin’ ny saha nahavokatra Sy tamin’ ny tany Moaba; Ary nataoko tankina ny divay tamin’ ny vata fanantazana ranom-boaloboka, Tsy hisy hihoby amin’ ny fanitsakitsahana; Ny fihobiana dia tsy fihobiana akory.34 Ny fitarainan’ i Hesbona dia re hatrany Elale sy Jahaza. Hatrany Zoara ka hatrany Horonaima sy Eglata-selisia; Fa na dia ny ranon’ i Nimrima aza dia ho ritra koa.35 Ary hatsahatro ao Moaba koa Izay miakatra hanatitra amin’ ny fitoerana avo sy izay mandoro ditin-kazo manitra ho an’ ny andriamaniny, hoy Jehovah.36 Ary noho izany ny foko dia mitomany manao feon-tsodina noho ny amin’ i Moaba, ary ny foko mitomany manao feon-tsodina noho ny amin’ ny mponina ao Kira-haresa. Eny, noho izany dia levona ny harena be izay nohariny.37 Fa mibory ny loha rehetra. Ary voaharatra ny somotra rehetra, misy tetika amin’ ny tanana rehetra sy lamba fisaonana amin’ ny valahana.38 Eny, amin’ ny tampon-trano rehetra any Moaba sy eny an-kalalahana dia misy fisaonana avokoa; Satria torotoroiko toy ny fanaka tsy mahafinaritra intsony Moaba, hoy Jehovah.39 Indrisy! raiki-tahotra izy! Midradradradrà! Indrisy! efa miamboho Moaba, mangaihay izy, Ka dia tonga fihomehezana sy fampitahorana ho an’ izay rehetra manodidina azy.40 Fa izao no lazain’ i Jehovah: Indro, hanidina toy ny voromahery izy ka hamelatra ny elany hipaoka an’ i Moaba.41 Afaka ny tanàna, ka azo ny batery fiarovana, ary amin’ izany andro izany ny fon’ ny lehilahy maherin’ i Moaba dia ho tahaka ny fon’ ny vehivavy mihetsi-jaza.42 Ary horavana tsy ho firenena intsony Moaba. Satria niavonavona tamin’ i Jehovah izy.43 Tahotra sy lavaka ary fandrika no mahazo anao, ry mponina any Moaba, hoy Jehovah.44 Izay mandositra ny tahotra dia ho latsaka any an-davaka; Ary izay miakatra avy any an-davaka dia ho voan’ ny fandrika; Fa hataoko tonga amin’ i Moaba ny taona hamaliana azy, hoy Jehovah.45 Ao amin’ ny alokalok’ i Hesbona no ijanonan’ ny mpandositra, satria lany hery ireny; Kanjo misy afo mivoaka avy any Hesbona, ary lelafo avy any Sihona, ka mandevona ny sisin’ i Moaba sy ny tampon-dohan’ ny mpitabataba.46 Idiran-doza hianao, ry Moaba! Ringana ny olon’ i Kemosy! Fa ho babo ny zanakao-lahy, ary ho sambotra ny zanakao-vavy.47 Nefa mbola hampodiko avy amin’ ny fahababoana ihany Moaba any amparany, hoy Jehovah. Hatreto ny amin’ ny fitsarana an’ i Moaba.

NY FITSARANA AN’I MOABA

Ny avonavom-po (25-39).

Izany no nahatonga an’i Moaba hihevitra ny tenany ho mahavita azy sy lehibe noho Andriamanitra (26a,42). Tonga ny mpandripaka ho vokatry ny fitsarana : esorina ny fifaliana sy ny firavoravoana (33), mitomany mandrakariva (36), fandosirana amin’izay rehetra azo aleha kanefa tsy lasa lavitra satria “izay mandositra…ho latsaka any an-davaka, ary izay miakatra…dia ho voan’ny fandrika”(44). Ho tanteraka io faminaniana io amin’ny fotoana fanafihan’ny Babyloniana teo ambanin’ny fitantanan’i Nebokadnezara. Toa tandindon’ny zavatra hitranga amin’ireo izay tsy mety mino an’i Jesoa Kristy koa izany. Aoka tsy hadinoina fa tsy misy azo atao intsony amin’ny andro fiverenan’i Jesoa Kristy satria efa tara. Toy ny tamin’ny fotoanan’i Moaba teto, miezaka mandositra ny fahatezeran’Andriamanitra ny olona kanefa ho zava-poana izany. Fampitandremana ho antsika ankehitriny ny tantara nitranga sy ny Tenin’Andriamanitra hafafy amintsika mandrakariva mba tsy ho tara na diso làlana ihany koa.

Ny hevitra hiheverako ny Moabita (40-47).

“Nefa mbola hampodiko avy amin’ny fahababoana ihany Moaba…”(47). Teny fanarenana mitondra fanantenana. Endriky ny fitiavan’Andriamanitra ny mamerina ny olona eo Aminy mba tsy ho very.

“…fa mahari-po aminareo Izy, ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga amin’ny fibebahana izy rehetra.”(2Petera 3.9b).

Araraoty izany ankehitriny, aoka izay ireny toetra ratsy madinidinika tsy misy fahamasinana ireny ! Vavaka : Misaotra Anao Jesoa fa mbola te- hampody ahy ianao nohon’ny famindramponao. Inty aho hanao izay sitraky ny fonao. Amena !

Source: Fikambanan’ny Mpiara-mamaky ny Baiboly

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *