Mofon’aina 27 Novambra 2020 Ny teo aloha Mofonaina 28 Novambra 2020 Ny tao aoriana Mofonaina Alakamisy 26...

Mofon’aina 27 Novambra 2020

Salamo 121. 1-8

ANDRIAMANITRA MIARO NY TOMPO

Manopy ny masoko ho amin’ny tendrombohitra aho; Avy aiza ny famonjena ahy? 2 Ny famonjena ahy dia avy amin’i Jehovah, Mpanao ny lanitra sy ny tany. 3 Tsy mba havelany hangozohozo anie ny tongotrao; Tsy ho rendrehana anie ny Mpiaro anao. 4 Indro, tsy matory na rendrehana Ny Mpiaro ny Isiraely. 5 Jehovah no Mpiaro anao; Jehovah no fialofanao eo amin’ny an-kavananao. 6 Ny masoandro tsy mba hamely anao nony andro, Na ny volana nony alina. 7 Jehovah hiaro anao amin’ny ratsy rehetra; Eny, hiaro ny fanahinao Izy. 8 Jehovah hiaro anao, na mivoaka na miditra, Hatramin’izao ka ho mandrakizay
Ny Salamo dia anisan’ny asa soratra maneho ny fifandraisana feno amin’Andriamanitra. Asa soratra fanehoam-pahatokiana an’Andriamanitra koa izy toa izay hitantsika eto. Matoky an’Andriamanitra ny mpanao salamo noho Izy miaro. Raha vao miresaka fiarovan’Andriamanitra isika dia ireto zavatra telo ireto no tsy tokony hohadinoina. Ny Tompo dia

1. Miaro amin’ny ratsy rehetra (and 7)

« Jehovah hiaro anao amin’ny ratsy rehetra; Eny, hiaro ny fanahinao Izy »
Tsy maharo tena isika olombelona amin’ny maha-olombelona antsika. Tsy manana hery ho enti-miaro tena, ary tena tsy mahay miaro tena mihitsy. Arovan’Andriamanitra amin’ny ratsy ny mino, amin’ny karazan-dratsy mety mpahazo ny olona, fa tena arovan’Andriamanitra amin’ilay ratsy, amin’ny mpanao ratsy koa.
Anisan’ny mbola mahavelon’aina sy tra-pamonjena antsika toa izao dia io fiarovan’Andriamanitra io. Misy ny fahantrana lalina, misy ny tsy fisiana, misy ny areti-mandringana, misy ny olana samihafa, kanefa isika mbola velon’aina tra-pamonjena. Nahoana ? Noho ny Tompo miaro antsika amin’ny ratsy rehetra.

2. Miaro amin’ny fotoana rehetra (and 6,8)

« Ny masoandro tsy mba hamely anao nony andro, Na ny volana nony alina… Jehovah hiaro anao… Hatramin’izao ka ho mandrakizay »
Amin’ny alina dia arovan’Andriamanitra ny mino, amin’ny atoandro dia arovan’Andriamanitra ny mino. Amin’izao ka mandrakizay dia miaro ny mino Andriamanitra. Tsy misy fotoana ka tsy miaro ny mino Andriamanitra. Satria tsara ny fifandraisan’ny mino amin’Andriamanitra dia voaaro mandrakariva ny mino. Tsaroana ny tenin’i Jesoa hoe: “momba mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao”.
Aza mba misaraka amin’ny Tompo na fotoana inona na fotoana inona. Tena miantoka ny hahavoaaro antsika amin’ny ratsy rehetra amin’ny fotoana rehetra tokoa izany.

3. Miaro amin’ny toerana rehetra (and 8 )

« Jehovah hiaro anao, na mivoaka na miditra »
Ny hoe mivoaka sy miditra dia enti-milaza toerana roa misy ny mino. Ny mivoaka dia ho enti-milaza ny toeram-piasana na toerana ivelan’ny tokantrano. Ny miditra kosa dia ho entimaneho ny ao an-tokantrano. Koa na aiza na aiza toerana misy ny mino dia miaro azy Andriamanitra. Amin’ny toerana rehetra tokoa mantsy Andriamanitra, miaro amin’ny toerana rehetra arak’izany Izy.
Aoka hiaraka amin’ny Tompo mandrakariva isika mino. Aoka hifamatotra Aminy ka izay misy antsika dia ho eo koa Izy. Rehefa eo mantsy ny Tompo dia miaro antsika mandrakariva amin’ny toerana rehetra misy antsika Izy.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *