MOFON’AINA 30 Novambra 2020 Ny teo aloha Mofon'aina 01 Desambra 2020 Ny tao aoriana Mofonaina 28 Novambra 2020

MOFON’AINA 30 Novambra 2020

 

ROMANA 8.18-25

18 Fa ataoko fa ny fahoriana amin’ izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoharina amin’ ny voninahitra izay haseho amintsika.19 Fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak’ Andriamanitra;20 fa izao zavatra ary rehetra izao dia nampanekena ho zava-poana, nefa tsy noho ny sitrapony, fa noho Izay nampanaiky azy,21 sady nahazo fanantenana koa fa izao zavatra ary rehetra izao aza dia hovotsorana amin’ ny fahandevozana, dia ny fahalòvana, ho amin’ ny fahafahana izay momba ny voninahitr’ ireo zanak’ Andriamanitra.22 Fa fantatsika fa izao zavatra ary rehetra izao dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandraka ankehitriny;23 ary tsy izany ihany, fa isika koa, na dia manana ny voaloham-bokatry ny Fanahy aza, eny, isika aza dia misento ato anatintsika, miandry ny fananganan-anaka, dia ny fanavotana ny tenantsika.24 Fa ny fanantenana no namonjena antsika; nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony; fa ahoana no mbola anantenan’ ny olona izay efa hitany?25 Fa raha isika manantena izay tsy mbola hitantsika, dia miandry amin’ ny faharetana.

Ny fanantenana kristiana

Anisan’izay mampiavaka ny kristiana eto amin’izao tontolo izao ny fanantenana . Noho ny finoana an’i Jesoa Kristy dia tonga olon’ny fanantenana ny kristiana . Manantena ny kristiana fa :

1-Hanafaka azy Andriamanitra (and 21,22)

Noho ny herin’ny fahotana , noho ny asan’ny ratsy dia ambaran’i Paoly fa misento avokoa ny zava-boahary . Tsy fahafatesana eo amin’ny olombelona ihany no voka-dratsy nateraky ny fahotana . Nisy akony ratsy teo amin’ny zava-boahary manontolo mihitsy izany . Toy ny voageja , voafatotra ao anaty fahoriana lalina izao rehetra izao . Manantena anefa ny mino , araka izao fampianaran’i Paoly izao fa manana hery Andriamanitra , hanafaka izao rehetra izao amin’izay mampahory sy mampisento azy izao .

  2-Hamonjy azy Andriamanitra (and 24)

Ny Baiboly DIEM dia milaza hoe : « eny efa voavonjy isika saika mbola amin’ny fanantenana« , izany hoe : efa vitan’i Jesoa teo amin’ny hazo fijaliana io famonjena io . Indray mandeha tsy miverina izany . Famonjena ho an’ny olona rehetra , kanefa mbola manantena isika kristiana fa mbola hamonjy antsika i Jesoa . Hamonjy antsika amin’izao zava-mampahory , mandrera-po izao ka hampiditra antsika amin’ny fiainana mandrakizay izay efa nomaniny ho antsika . Ny tena kristiana araka izany dia efa voavonjy , ary mbola hovonjen’Andriamanitra , ahafahan’ Andriamanitra amin’izao endri-pahoriana misy ankehitriny izao .

Fanontaniana :

Inona marina no tena iorenan’ny fanantenana kristiana ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM

Source : site FJKM foibe