Mofon’aina 01 Desambra 2020 Ny teo aloha Mofonaina 02 Desambra 2020 Ny tao aoriana MOFON'AINA 30 Novambra 2020

Mofon’aina 01 Desambra 2020

Jaona 1. 35-51

JESOA NO MESIA

Nony ampitson’iny indray dia nijanona Jaona sy ny mpianany roa lahy; 36 ary nijery an’i Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe Indro ny Zanak’ondrin’Andrimanitra! 37 Ary ireo mpianatra roa lahy ireo, rehefa nandre azy niteny, dia nanaraka an’i Jesosy. 38 Ary Jesosy nitodika ka nahita azy manaraka, dia nanao taminy hoe: Inona no tadiavinareo? Ary hoy izy roa lahy taminy: Raby (izay atao hoe, raha adika, Mpampianatra ô!), aiza Hianao no mitoetra? 39 Hoy Izy taminy: Avia, fa ho hitanareo. Koa dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany ary nitoetra teo aminy tamin’izany andro izany; ary efa tokony ho ora fahafolo tamin’izay. 40 Andrea, rahalahin’i Simona Petera, no anankiray tamin’izy roa lahy, izay nandre ny tenin’i Jaona ka nanaraka an’i Jesosy. 41 Izy no nahita an’i Simona rahalahiny aloha, dia hoy izy taminy: Efa nahita ny Mesia izahay (izay atao hoe, raha adika ny Kristy). 42 Dia nitondra azy ho any amin’i Jesosy izy. Ary nony nijery azy Jesosy, dia hoy izy: Hianao no Simona, zanak’i Jaona; hianao hatao hoe Kefasy (izay atao hoe, raha adika Petera). 43 Nony ampitso dia te-hiala ho any Galilia Jesosy, ary nahita an’i Filipo Izy ka nanao taminy hoe: Manaraha Ahy. 44 Ary Filipo dia avy any Betsaida, tanànan’i Andrea sy Petera. 45 Filipo kosa nahita an’i Natanaela ka nanao taminy hoe: Efa hitanay Ilay nosoratan’i Mosesy tao amin’ny lalàna, sy nosoratan’ny mpaminany, dia Jesosy, zanak’i Josefa, avy any Nazareta, 46 Ary hoy Natanaela taminy: Moa mba misy zava-tsoa va avy any Nazareta? Dia hoy Filipo taminy: Andeha hizaha. 47 Jesosy nahita an’i Natanaela avy manatona Azy, dia nilaza azy hoe: Indro ny tena Isiraelita tsy misy fitaka. 48 Hoy Natanaela taminy: Ahoana no ahafantaranao ahy? Dia namaly azy Jesosy ka nanao taminy hoe: Fony tsy mbola niantso anao Filipo, dia hitako teo ambanin’ny aviavy hianao. 49 Dia namaly Natanaela ka nanao hoe: Raby ô, Hianao no Zanak’Andriamanitra; Hianao no Mpanjakan’ny Isiraely. 50 Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Moa ny nilazako taminao va fa hitako eto ambanin’ny avivy hianao no inoanao? Hahita zavatra lehibe noho izany hianao. 51 Ary hoy koa Izy taminy: Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin’Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin’ny Zanak’olona.
Mandeha miandalana ny faneken’ny Jiosy ny maha-Mesia an’i Jesoa. Nisy nino Azy ho Mesia rehefa nandre ny fampianarany, nisy nanaiky Azy rehefa nahita ny asany, nisy nanaiky Azy noho ny toetrany sy ny fombany. Jesoa no Mesia ka

1. Efa niseho ho hita maso (and 36, 45,49)

« Ary nijery an’i Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe Indro ny Zanak’ondrin’Andrimanitra… Filipo kosa nahita an’i Natanaela ka nanao taminy hoe: Efa hitanay Ilay nosoratan’i Mosesy tao amin’ny lalàna, sy nosoratan’ny mpaminany, dia Jesosy, zanak’i Josefa, avy any Nazareta… Dia namaly Natanaela ka nanao hoe: Raby ô, Hianao no Zanak’Andriamanitra; Hianao no Mpanjakan’ny Isiraely »
Nataon’Andriamanitra hita maso tamin’ny alalan’i Jesoa ny Mesia mba hinoan’ny olona Azy. Jesoa izany, koa izay nahita an’i Jesoa dia efa nahita ny Mesia. An-jato taona no niandrasan’ny Jiosy ny Mesia, nanantenan’ny Jiosy hahita ny Mesia. Tamin’ny vanimpotoan’ny Testamenta Vaovao dia novalian’Andriamanitra izany hetahetan’ny Jiosy izany. Navelany ho hitan’ny Jiosy tamin’ny alalan’i Jesoa ny Mesia. Nino an’i Jesoa ho Mesia izay nahita Azy. Izany no tian’i Jaona ambara avy amin’ny alalan’izao mofonaina izao.
Isika Kristianina dia afaka mahita an’i Jesoa amin’ny alalan’ny Soratra Masina, ny asa rehetra nataony, ny famonjena notanterahiny teo amin’ny hazo fijaliana dia manondro Azy mazava ho Mesia. Koa rehefa mamaky Soratra Masina isika dia ho tonga amin’ny fanekena Azy ho Mesia nirahin’Andriamanitra hamonjy antsika.

2. Izay nahita dia nitaona ny hafa hijery Azy koa (and 41,42,46,47)

« Izy no nahita an’i Simona rahalahiny aloha, dia hoy izy taminy: Efa nahita ny Mesia izahay (izay atao hoe, raha adika ny Kristy). 42 Dia nitondra azy ho any amin’i Jesosy izy… Ary hoy Natanaela taminy: Moa mba misy zava-tsoa va avy any Nazareta? Dia hoy Filipo taminy: Andeha hizaha. 47 Jesosy nahita an’i Natanaela avy manatona Azy »
Nifampitaona hijery an’i Jesoa ireo olona ambara eto amin’ny mofonaina. Izay tonga tamin’ny fahitana an’i Jesoa dia nino ny maha-Mesia Azy. Tsy nionona tamin’ny fahitana ny Mesia sy ny finoana Azy anefa izy ireo fa ambara koa fa nifampitaona hijery sy hanatona an’i Jesoa. Avy amin’izao mofonaina izao no handraisantsika lesoa fa taomina hijery an’i Jesoa izay ambaran’ny Soratra Masina ny mino mba hanaiky ny maha-Mesia Azy. Adidin’izay efa nahita ny mitaona ny hafa hijery ka hino ny maha-Mesia an’i Jesoa. Adidintsika izany no mitaona ny olona hamaky Soratra Masina mba ho hitany ao ny maha-Mesia an’i Jesoa ka hinoany Azy.

3. Mampifandray ny lanitra sy ny tany (and 51)

« Ary hoy koa Izy taminy: Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin’Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin’ny Zanak’olona »
Ambaran’i Jesoa fa Izy no toy ny tohatra afahan’izay any an-danitra midina ety an-tany, ary afahan’izay ety an-tany miakatra any an-danitra. Tohatra mampifandray ny lanitra sy ny tany arak’izany Jesoa. Jesoa tokoa no LALANA… tsy misy mankany amin’ny Ray afa-tsy amin’ny alalany. Tombony lehibe ho antsika Kristianina ny manana an’i Jesoa. Ny fivavahana manaiky an’i Jesoa ho Mesia arak’izao no afaka mifandray amin’Andriamanitra. Raha tsy eo Jesoa tsy misy afaka miantoka ny hidirana amin’ny fifandraisana amin’Andriamanitra.
Sambatra isika Kristianina manana an’i Jesoa mampifandray antsika amin’Andriamanitra. Mampalahelo izay rehetra mivavaka kanefa tsy manaiky an’i Jesoa satria mivava-poana izy ireo, tsy afa-mifandray amin’Andriamanitra akory.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina