Mofonaina Alakamisy 26 Novambra 2020 Ny teo aloha Mofon'aina 27 Novambra 2020 Ny tao aoriana Mofon’aina Alarobia 25...

Mofonaina Alakamisy 26 Novambra 2020

Fitomaniana 3. 25-27

TSARA NY TOMPO

Tsara Jehovah amin’izay manantena Azy, dia amin’ny olona izay mitady Azy. 26 Tsara ny miandry ny famonjen’i Jehovah amin’ny fanginana. 27 Tsara amin’ny olona ny mitondra zioga, raha mbola tanora izy.
Boky nosoratan’ny Jiosy iray nahita ny fidiran’ny miaramila Babyloniana tao Jerosalema ny bokin’ny Fitomaniana. Hitany ny herisetra nataon’izy ireo, hitany ny fandravan’izy ireo ny tanàna manontolo, hitany ny nandoran’izy ireo ny Tempoly sy ny nandrobany ny fanaka masina sy volamena tao amin’ny Tempoly. Nalahelo mafy noho ny zavatra hitany ity mpanoratra ka nitomany.
Bokin’ny fanantenana koa anefa ny Fitomaniana. Boky maneho fa na dia mafy tamin’ity Jiosy nanoratra aza ny fahoriana lalina nateraky ny faharavan’i Jerosalema sy ny Tempoly, dia nanantena izy fa hamonjy azy sy hamerina an’i Jerosalema amin’ny laoniny Andriamanitra.
Avy amin’izao mofonaina izao no ahitantsika fa tsara ny Tompo. Tsara ny Tompo satria
1. Maneho ny hatsarany amin’izay manantena Azy
« Tsara Jehovah amin’izay manantena Azy, dia amin’ny olona izay mitady Azy »
Teo anatrehan’ny faharavana, teo anatrehan’ny fahapotehan’ny fireneny, dia asehon’ny mpanoratra fa olona manana fanantenana izy. Manana fanantenana izy fa hitan’Andriamanitra izao zava-manjo azy sy ny fireneny izao. Ary ho avy ny fotoana mbola haverin’Andriamanitra amin’ny laoniny izao zava-misy mampamoy fo azy izao. Manantena izy fa mbola haneho ny hatsarany ny Tompo satria manantena Azy izy.
Eo anatrehan’ny faharavana, fahapotehina samihafa eto amin’ny firenena sy ny fiarahamonina, eny eto amin’izao tontolo izao dia tokony hanam-panantenana tahaka ity mpanoratra ny boky ity koa isika Malagasy. Mbola ho avy tokoa ilay maraina, hisehoan’ny famonjen’Andriamanitra sy hamerenan’Andriamanitra indray izao tontolo izao amin’ny laoniny.
2. Mamonjy izay mitady Azy
« Tsara ny miandry ny famonjen’i Jehovah amin’ny fanginana »
Ilay fanantenana tao amin’ny mpanoratra no nanosika azy hitady vonjy tamin’ny Tompo. Fantany fa afaka mamonjy azy sy ny fireneny Andriamanitra. Miandrandra izany izy, manantena izany famonjena izany izy. Azon’ny fahavalo atao ny manimba ny firenena sy ny zavatra rehetra ao aminy, fa tsy azony atao kosa ny manaisotra ny fanantenam-pamonjena ao amin’ny olon’Andriamanitra. Anisan’ny fanehoan’Andriamanitra ny fahatsarany ny famonjeny ny vahoakany sy ny olony izay manantena Azy.
Ny nahatongavan’i Jesoa teto amin’izao tontolo izao dia tena famelombelomana ny fanantenana teo amin’izay nino an’Andriamanitra rehetra. Tsy navelan’Andriamanitra hamoifo ny olony sy ny vahoakany ka nisehoany tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy mihitsy. Izany rahateo no mbola mampijoro mandraka androany ny fiangonan’Andriamanitra sy tsy mbola maha-levona ny finoana Kristianina.
Source:Barinarivo Rajosoa Mpitandrina