Mofon’aina Alarobia 25 Novambra 2020 Ny teo aloha Mofonaina Alakamisy 26... Ny tao aoriana Mofonaina 24 Novambra 2020

Mofon’aina Alarobia 25 Novambra 2020

2 Tantara 14. 10-14

NANDRESY NY FAHAVALONY ASA MPANJAKA

Ary Asa nitaraina tamin’i Jehovah Andriamaniny ka nanao hoe: Jehovah ô, tsy misy afa-tsy Hianao no mahavonjy ny tsy manan-kery, raha iadian’ny maro izy, ka vonjeo izahay, Jehovah Andriamanitray ô, fa Hianao no iankinanay, ary ny anaranao no andehananay hiady amin’ireto olona ireto. Jehovah ô, Hianao no Andriamanitray; aza avela hisy olona haharesy Anao. 11 Ary Jehovah namely ny Etiopiana teo anoloan’i Asa sy ny Joda, ka dia nandositra ireny. 12 Ary Asa sy ny vahoaka teo aminy nanenjika azy hatrany Gerara, ka dia nahafatesana be ny Etiopiana ka tsy naharina intsony; fa voaringana teo anoloan’i Jehovah sy ny miaramilany izy, ka nahazoan’ny Joda babo betsaka. 13 Ary namely ny tanàna rehetra manodidina an’i Gerara izy; fa ny fahatahorana an’i Jehovah nahazo ireo, ka nobaboiny ny tanàna rehetra, fa be ny babo tao. 14 Ary namely ny vala izy ka nahazo babo betsaka, dia ondry aman-osy sy rameva, ary dia niverina ho any Jerosalema izy.

Teo amin’ny fanjakana Atsimo dia nisy karazana mpanjaka roa nitondra. Nisy mpanjaka tsy natahotra an’Andriamanitra, nampahory vahoaka, nanompo sampy, ary nitaona ny Vahoakan’Andriamanitra hanompo sampy. Tsy mba nieritreritra hampandroso ny firenena tamin’ny fotoana nitondrany. Nisy kosa mpanjaka natahotra an’Andriamanitra, tia fivavahana, tia firenena, tia ny vahoakan’Andriamanitra. Nitondra ny firenena tamin’ny fatahorana an’Andriamanitra. Nitaona ny vahoaka hatahotra an’Andriamanitra ka hanompo Azy. Asa dia mpanjaka niavaka teo amin’ny Joda. Mpanjaka natahotra an’Andriamanitra izy. Nanao izay mahitsy teo imason’Andriamanitra rahateo izy. « Ary Asa nanao izay tsara sy mahitsy eo imason’i Jehovah Andriamanitra » and 1. Io fifandraisany amin’Andriamanitra io no nampiavaka azy tamin’ny mpanjaka teo amin’ny Joda. Nandresy ny Etopianina Asa noho izy

Mpanjaka tia vavaka

« Ary Asa nitaraina tamin’i Jehovah Andriamaniny »

Ny hoe nitaraina tamin’Andriamanitra dia ho enti-milaza fa nivavaka tamin’ny Tompo Asa. Nozarainy tamin’ny Tompo ny adi-po amam-panahiny teo anatrehan’ny fahavalony. Nozarainy tamin’ny Tompo ny zava-nisy tamin’ny fotoana nitondrany. Noentiny teo amin’ny Tompo ny adiny. Fanalahidy ho enti-mandresy ny fahavalo izany.

Azo itarainana ny Tompo amin’izay mahatery, tena mihaino ny fitarainantsika Izy koa aoka tsy hisalasala hanao toa an’i Asa isika amin’izay mahatery antsika.

Mpanjaka niankina tamin’Andriamanitra

« Fa Hianao no iankinanay »

Tamin’ny ady nifanaovana tamin’ny Etiopianina dia napetrak’i Asa tamin’ny Tompo izany. Niankina tamin’Andriamanitra izy fa tsy tamin’ireo hery tamin’izany, toy ireo fanjakana natanjaka tamin’izany, sady fanao rahateo izany. Niankina tamin’Andriamanitra izay mahery ka afaka nandresy ny fahavalony izy. Fanalahidy ho enti-mandresy ny fahavalo izany.

Be dia be ny hery azon’ny olona iankinana eto amin’izao tontolo izao. Ny hany azo antoka dia Andriamanitra irery ihany, Izy irery no afaka mamonjy amin’izay mahatery. Raha iankina ihany, aleo tsy amin’ny hazo boboka fa amin’izay azo antoka dia Jesoa.

Mpanjaka nandresy tamin’ny anaran’ny Tompo

« Ny anaranao no andehananay hiady amin’ireto olona ireto. Jehovah ô, Hianao no Andriamanitray »

Ny anaran’Andriamanitra no noentiny niady tamin’ny Etiopianina sy ireo miaramila izay sady maro no matanjaka. Nialoka tao amin’Andriamanitra mahery izy sy ireo notarihiny. Mahery Andriamanitra, mahery ny anaran’Andriamanitra. Fanalahidy ho enti-mandresy ny fahavalo koa ny fialofana eo ambanin’ny anaran’Andriamanitra. Amin’ny anaran’i Jesoa no ho enti-mandresy ny demonia (Lioka 10. 17).

Mahery Andriamanitra ka ny Anarany ihany dia ampy ho enti-mandresy eto amin’izao tontolo izao. Toky ho antsika izay tena mitaraina sy miankina Aminy izany.

Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina