Mofon’aina Zoma 03 Martsa 2023 Ny teo aloha Mofon'aina Sabotsy 04... Ny tao aoriana Mofon'aina Alakamisy 24...

Mofon’aina Zoma 03 Martsa 2023

Romana 4. 13-22

IREO TOMBONTSOA AZO AVY AMIN’NY FINOANA

Fa tsy lalàna, fa fahamarinana amin’ny finoana, no nahazoan’i Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana ho mpandova izao tontolo izao izy. 14 Fa raha izay amin’ny lalàna no mpandova, dia efa foana ny finoana, ary efa tsinontsinona ny teny fikasana; 15 fa ny lalàna mahatonga fahatezerana; fa raha tsy misy lalàna, dia tsy misy fandikan-dalàna. 16 Koa finoana no andovana, mba ho araka ny fahasoavana, hahatò ny teny fikasana ho an’ny taranaka rehetra, tsy ho an’izay amin’ny lalàna ihany, fa ho an’izay amin’ny finoana an’i Abrahama koa, dia ilay razantsika rehetra 17 araka ny voasoratra hoe: “Nataoko ho rain’ny firenena maro hianao” (Gen. 17. 5) – teo anatrehan’Izay ninoany, dia Andriamanitra Izay mamelona ny maty sy miantso ny tsy misy toy ny misy. 18 Ary na dia efa tsy nisy nanatenana aza, dia nanatena ihany izy ka nino, mba ho rain’ny firenena maro; araka ny voalaza hoe: “Ho tahaka izany ny taranakao” (Gen. 15. 5). 19 Ary satria tsy mba nalemy finoana izy, dia nihevitra ny tenany izay efa hoatra ny maty (fa efa tokony ho zato taona izy) sy ny fahafatesan’ny kibon’i Saraha, 20 ary tsy niahanahana ny amin’ny teny fikasan’Andriamanitra tamin’ny tsi-finoana izy, fa nampaherezin’ny finoana ka nanome voninahitra an’Andriamanitra 21 ary natoky indrindra fa izay nolazainy dia hainy hatao koa. 22 Dia nisaina ho fahamarinany izany.
—————
Paoly dia tena tia nampiasa ny Testamenta Taloha raha nanoratra Epistily. Niezaka nampifandray ny Taloha sy ny Vaovao izy. Izany fifandraisana izany anefa dia tsy zavatra tian-katao fotsiny fa tena misy fifamatorana lalina mihitsy. Amin’i Paoly dia mifameno sy mifamatotra ny Taloha sy ny Vaovao. Tsy misy azo atao tsinotsinona. Raha miresaka Testamenta Taloha sy Vaovao Paoly eto amin’izao mofonaina izao dia miresaka lalàna sy finoana. Mampahatsiaro izy fa nohamarinina tamin’ny finoany (fahatokiany an’Andriamanitra) Abrahama. Rehefa tena manam-pinoana tokoa araka ny tantaran’i Abrahama eto dia
1. Tonga mpandova an’Andriamanitra (and 14,16)
“Fa raha izay amin’ny lalàna no mpandova, dia efa foana ny finoana, ary efa tsinontsinona ny teny fikasana… Koa finoana no andovana, mba ho araka ny fahasoavana, hahatò ny teny fikasana ho an’ny taranaka rehetra”
Nomena an’i Abrahama ny tany Kanana. Tsy mbola nanana zanaka handova azy anefa izy. Toa mandringa arak’izany izay nomen’Andriamanitra azy. Manana tany kanefa ny taranaka handova tsy misy. Natoky an’Andriamanitra anefa izy fa raha nanome teny fikasana Andriamanitra dia hainy tanterahina izany. Niandry tamim-pahatokiana izay fotoana hanomezan’Andriamanitra taranaka azy izy. Rehefa novangian’Andriamanitra izy dia nahazo toky fa hahazo zanaka amin’i Saraha, ary io zanaka io sy ny taranany avy amin’io no ho mpandova ny tany Kanana nomen’Andriamanitra azy. Miantoka ny nahatonga an’i Abrahama ho mpandova ny tany Kanana ny finoany. Ary mbola miantoka ny hahatonga antsika ho mpandova ny tany Kanana rahatrizay koa izany.
Ny tena mahafinaritra amin’ny finoana raha mitaha amin’ny lalàna dia izy tsotra sady mora, tsy mitaky ezaka be toy ny fanajana lalàna, izay ambaran’ny Soratra Masina fa tsy mahamarina eo anatrehan’Andriamanitra akory. Izay mino rahateo, manana an’i Jesoa ao aminy no ho afaka hahatanteraka izay takian’ny lalàna.
2. Velona indray (and 17)
“”Nataoko ho rain’ny firenena maro hianao” (Gen. 17. 5) – teo anatrehan’Izay ninoany, dia Andriamanitra Izay mamelona ny maty sy miantso ny tsy misy toy ny misy”
Ambaran’ny bokin’ny Genesisy raha mitantara an’i Saraha izy fa efa nitsahatra tamin’ny fombam-behivavy izy. Efa tsy miteraka intsony raha ny marina. Vehivavy efa mitsahatra amin’ny fombany izany no novelomin’Andriamanitra indray ka niteraka an’i Isaka. Noho ny amin’i Abrahama dia novelomin’Andriamanitra indray Saraha ka sady afaka nahazo zanaka no afaka nanome taranaka indray ho an’i Abrahama. Mamelona arak’izany ny finoana, tsy fahavelomana eto amin’izao tontolo izao ihany anefa raha ny Testamenta Vaovao no dinihintsika fa tena fahavelomana mandrakizay ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra mihitsy.
Minoa an’i Jesoa, ekeo ny maha-Andriamanitra Mpamonjy Azy dia hahazo fiainana mandrakizay ianao. Tombony lehibe ho an’ny Kristianina izany. Ary tombony tsy maintsy zarainy amin’ny olona rehetra, satria ny olona rehetra tokoa no tian’Andriamanitra hisitraka izany fahasoavana izany.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina (Facebook)

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *