Mofonaina Sabotsy 11 Martsa 2023 Ny teo aloha Mofonaina Alatsinainy 13... Ny tao aoriana Mofonaina Zoma 10 Martsa 2023

Mofonaina Sabotsy 11 Martsa 2023

1 Mpanjaka 14. 21-31

TANDREMO FA LOZA NO ATERAKY NY FANOMPOAN-TSAMPY

Ary Rehoboama, zanak’i Solomona, no nanjaka tamin’ny Joda. Efa iraika amby efa-polo taona Rehoboama, fony izy vao nanjaka, ary fito ambin’ny folo taona no nanjakany tany Jerosalema, tanàna nofidin’i Jehovah tamin’ny firenen’Isiraely rehetra hametrahany ny anarany. Ary ny anaran-dreniny dia Nama Amonita. 22 Ary ny Joda nanao izay ratsy eo imason’i Jehovah ka nampahasaro-piaro Azy tamin’ny fahotana izay nataony mihoatra noho izay rehetra nataon’ny razany. 23 Fa izy koa nanao fitoerana avo ho azy sy tsangam-baton-tsampy ary Aseraha teny an-tampon’ny tendrombohitra avo rehetra sy teny ambanin’ny hazo maitso rehetra. 24 Ary nisy olona nanolo-tena nijangajanga ho fanompoan-tsampy teo amin’ny tany; ary nanaraka ny fahavetavetana rehetra fanaon’ny firenena izay noroahin’i Jehovah teo anoloan’ny Zanak’Isiraely izy. 25 Ary tamin’ny taona fahadimy nanjakan-dRehoboama mpanjaka dia niakatra Sisaka, mpanjakan’i Egypta, hamely an’i Jerosalema; 26 dia nobaboiny ny rakitry ny tranon’i Jehovah sy ny rakitry ny tranon’ny mpanjaka ka lasany avokoa; ary nobaboiny koa ny ampinga volamena rehetra nataon’i Solomona 27 Ary Rehoboama mpanjaka nanao ampinga varahina ho solon’ireny ka nanolotra azy teo an-tànan’ny lehiben’ny mpiambina, izay niambina ny varavaran’ny tranon’ny mpanjaka 28 Ary na oviana na oviana no nidiran’ny mpanjaka tao an-tranon’i Jehovah, dia nentin’ny mpiambina ireo ka naveriny tao an-trano fiambenana indray. 29 Ary ny tantaran-dRehoboama sisa mbamin’izay rehetra nataony, tsy voasoratra ao amin’ny bokin’ny tantaran’ny mpanjakan’ny Joda va izany? 30 Ary niady mandrakariva Rehoboama sy Jeroboama. 31 Ary Rehoboama lasa nodi-mandry any amin’ny razany, dia nalevina tao amin’ny razany tao an-Tanànan’i Davida. Ary ny anaran-dreniny dia Nama Amonita. Ary Abia zanany no nanjaka nandimby azy.
—————
Nifandimby nitondra ny Zanak’Isiraely ny karazana mpanjaka roa:
– Ireo izay natahotra an’Andriamanitra ka tamin’ny androny dia nivavaka ny vahoakan’Andriamanitra ary niadana ny tany.
– Ireo izay tsy natahotra an’Andriamanitra, nanompo sampy ary nitarika ny vahoaka hanompo sampy ka tsy nampiadana ny vahoakan’Andriamanitra.
Nifandimby nitondra ny vahoakan’Andriamanitra izy ireo ary arakaraky ny fifandraisan’ny mpitondra tamin’Andriamanitra no fifandraisan’ny vahoakan’Andriamanitra tamin’Andriamanitra koa. Tena zava-dehibe tamin’ny hananan’ny vahoakan’Andriamanitra fiadanana araka izany ny fironana ara-pivavahan’ny Mpitondra. Miresaka an’i Rehoboama izay nanompo sampy sy nitarika ny vahoakan’Andriamanitra hanompo sampy ny mofonaina, ireto no hafatra ifampaherezana avy amin’izany
1. Mahasaropiaro an’Andriamanitra ny fanompoana sampy (and 22)
“Ary ny Joda nanao izay ratsy eo imason’i Jehovah ka nampahasaro-piaro Azy tamin’ny fahotana izay nataony mihoatra noho izay rehetra nataon’ny razany”
Ilay faharatsiana nataon’ny vahoakan’Andriamanitra no ambara eto fa nahasaro-piaro an’Andriamanitra. Tsy mahazaka ampirafesina amin’ny andriamani-tsy izy Andriamanitra ka mety tezitra amin’izay manao izany. ary izany fahatezeran’Andriamanitra izany dia zava-doza mandrakariva ho an’ny vahoakany. Raha misy zavatra tsy zakan’Andriamanitra indrindra dia io fampirafesaana Azy amin’ny andriamanitra sampy io. Fotoan’ny karemy izao, fotoana fandinihan-tena amin’izay mety ho endrika fanompoan-tsampy hamatoran’ny olona ny tenany ka hampahasaro-piaro an’Andriamanitra ary hahatezitra Azy. Raha tezitra amintsika mantsy Andriamanitra dia tsy misy fitahiana azo antenaina avy Aminy. Koa handeha hiezaka hiala amin’ny endri-panompoan-tsampy rehetra isika mba hahita sitraka amin’Andriamanitra ka handray fitahiana avy Aminy.
2. Mampahalemy ny firenena ny fanompoan-tsampy (and 25,26)
“Ary tamin’ny taona fahadimy nanjakan-dRehoboama mpanjaka dia niakatra Sisaka, mpanjakan’i Egypta, hamely an’i Jerosalema; 26 dia nobaboiny ny rakitry ny tranon’i Jehovah sy ny rakitry ny tranon’ny mpanjaka ka lasany avokoa; ary nobaboiny koa ny ampinga volamena rehetra nataon’i Solomona”
Asehon’izao tantara izao antsika fa malemy ka mora resim-pahavalo ny firenena manompo sampy. Tsy miara-dalana amin’izay manompo sampy mantsy Andriamanitra, noho Izy efa natakalo andriamani-tsy izy. Koa rehefa tsy miaraka amin’ny vahoakany Andriamanitra dia lôjika be ny faharesena amin’ny ady. Ampianarin’izao tantara izao isika fa raha miala amin’Andriamanitra, raha mahafoy an’Andriamanitra dia mba foin’Andriamanitra koa ka avelany hobaboin’ny fahavalo. Tena mampahalemy ny firenena ny tsy manana an’i Jehovah ho Andriamaniny, tonga viravirain’ny fahavalony izy. Fotoan’ny karemy izao, mba hahatonga antsika hatanjaka ho afaka mandresy ny fahavalontsika dia zava-dehibe ny fifikirantsika amin’ny finoana marina, dia ny finoana an’i Jesoa Kristy izany. Marina mandrakariva ny tenin’i Paoly hoe: “Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no hahatohitra antsika? 32 Izay tsy niaro ny Zanani-lahy, fa natolony hamonjy antsika rehetra Izy, tsy homeny antsika miaraka aminy maimaimpoana koa va ny zavatra rehetra?” Rom 8. 31,32. Matanjaka sy afaka mandresy ny fahavalontsika rehetra isika rehefa mitoetra tsara amin’ny finoana ao amin’i Jesoa Kristy.

Source: Barinarivo Rajosoa

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *