Mofonaina Zoma 10 Martsa 2023 Ny teo aloha Mofonaina Sabotsy 11... Ny tao aoriana Mofonaina Alakamisy 09...

Mofonaina Zoma 10 Martsa 2023

Romana 6. 15-19

NY FAHASOAVAN’ANDRIAMANITRA

Ahoana ary? hanota va isika, saingy tsy ambanin’ny lalàna fa ambanin’ny fahasoavana? Sanatria izany! 16 Tsy fantatrareo va fa raha manolo-tena ho mpanompo hianareo na ho an’iza na ho an’iza, dia mpanompon’izay arahinareo hianareo, na ny ota ho amin’ny fahafatesana, na ny fanarahana ho amin’ny fahamarinana? 17 Ary isaorana anie Andriamanitra, fa na dia efa mpanompon’ny ota aza hianareo, ny fonareo dia efa nanaraka ny fomban’ny fampianarana izay nanolorana anareo; 18 ary rehefa natao afaka tamin’ny ota hianareo, dia tonga mpanompon’ny fahamarinana. 19 Miteny araka ny fanaon’ny fanaon’ny olona aho noho ny fahalemen’ny nofonareo; fa tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho mpanompon’ny fahalotoana sy ny tsi-fanarahan-dalàna, dia mba atolory ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompon’ny fahamarinana hahatanteraka ny fahamasinana.
Paoly no anisan’ny tena niresaka momba ny lalàna sy ny fahasoavana ao amin’ny Testamenta Vaovao. Voambolan’i Paoly rahateo ny hoe fahasoavana. Ny fahasoavan’Andriamanitra dia
1. Famonjena maimaim-poana ao amin’i Jesoa Kristy (and 17,18)
“Ary isaorana anie Andriamanitra, fa na dia efa mpanompon’ny ota aza hianareo, ny fonareo dia efa nanaraka ny fomban’ny fampianarana izay nanolorana anareo; 18 ary rehefa natao afaka tamin’ny ota hianareo, dia tonga mpanompon’ny fahamarinana”
Ny fahasoavana dia famonjen’Andriamanitra maimaim-poana ny olombelona amin’ny alalan’i Jesoa Kristy. Ilay maha-maimaim-poana azy dia ho enti-milaza amintsika fa asan’Andriamanitra madiodio ny famonjena. Hoy mantsy Paoly hoe: “Fa fahasoavana no namonjena anareo amin’ny finoana; ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin’Andriamanitra” Efe 2. 8. Ambaran’i Paoly eto fa ny mamato-tena ho andevon’ny fahotana dia vitan’ny olona, fa ny manafaka azy amin’izany dia asan’Andriamanitra. Mahay mamato-tena amin’ny zavatra mahatonga azy ho andevo ny olona fa tsy mahay manafa-tena amin’izany. Misaotra an’Andriamanitra anefa Paoly fa hain’Andriamanitra no manafaka azy amin’izay hamatorany tena izay. Izany no atao hoe fahasoavana. Fahasoavana tokoa no nanafahan’Andriamanitra ny olona tamin’ny gejan’ny fahotana. Tsy manana hery amin’izany izy ka mila an’Andriamanitra hanafaka azy amin’izany. Samy efa namato-tena tamin’ny endri-pahotana samihafa isika, ary samy efa nafahan’Andriamanitra tamin’izany tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy. Aoka ho feno fisaorana an’Andriamanitra toa an’i Paoly isika.
2. Hery ho enti-mahatanteraka ny lalàna
Raha miresaka lalàna sy fahasoavana i Paoly dia mampahafantatra ny tombontsoa azo avy amin’ny fahasoavana. Misy ezaka be mantsy takiana amin’ny olona raha miresaka lalàna isika. Ezaka be no tsy maintsy ataon’ny olona raha toa ka tiany ny hahatanteraka ny lalàna, ary raha te ahazo sitraka izy dia mila mahatanteraka izay takiany. Raha miresaka lalàna koa dia tsy tokony hohadinoina fa raha diso amin’ny lalàna iray dia diso amin’izy rehetra. Raha te ahazo famonjena amin’ny fanarahana ny lalàna arak’izany ny olona dia mila miezaka be izy. Fa raha miresaka fahasoavana isika dia tsotra ihany no takian’izany: mino an’i Jesoa, izany hoe manaiky ny maha-Mpamonjy an’i Jesoa. Raha ny marina, izay eo ambany fahasoavana no mahatanteraka izay takian’ny lalàna. Rehefa manana an’i Jesoa ny olona vao hahatanteraka an-tsakany sy an-davany izay takian’ny lalàna. Jesoa mantsy no nahatanteraka ny lalàna rehetra, noho izany izay mino Azy no manana hery hahatanteraka ny lalàna rehetra. Ao amin’i Jesoa no hahatanterahana ny lalàna rehetra. Ao amin’i Jesoa no hahaizan’ny olona mitia an’Andriamanitra sy mitia ny namany. Ao amin’i Jesoa no hahaizan’ny olona manaja Ray aman-dReny, sns…
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina (Facebook)