Mofonaina Alakamisy 09 Martsa 2023 Ny teo aloha Mofonaina Zoma 10 Martsa 2023 Ny tao aoriana Mofonaina Alarobia 08...

Mofonaina Alakamisy 09 Martsa 2023

Jaona 4. 1-26

JESOA KRISTY IZAY NIRESAKA TAMIN’ILAY VEHIVAVY SAMARITANA NO MESIA

Koa amin’izany, rehefa fantatry ny Tompo fa ny Fariseo efa nahare fa Jesoa mahazo mpianatra maro sy manao batisa be noho Jaona 2 (Kanefa tsy Jesoa no nanao batisa, fa ny mpianany), 3 dia niala tany Jodia Izy ka nankany Galilia indray. 4 Ary tsy maintsy mamaky an’i Samaria Izy. 5 Dia tonga tao an-tanàna anankiray any Samaria Izy, izay atao hoe Sykara, akaikin’ny tany izay nomen’i Jakoba ho an’i Josefa zanany. 6 Ary teo ilay fantsakan’i Jakoba. Ary satria sasatra Jesoa tamin’ny nalehany, dia nipetraka teo am-pantsakana Izy, rehefa tokony ho tamin’ny ora fahenina. 7 Ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy hantsaka rano; dia hoy Jesoa taminy: Omeo Aho hosotroiko. 8 (Fa ny mpianany efa lasa nankany an-tanàna hividy hanina.) 9 Fa hoy ravehivavy Samaritana taminy: Nahoana Hianao no Jiosy ka mangataka amiko hosotroina, nefa aho vehivavy Samaritana? (Fa ny Jiosy tsy manan-draharaha amin’ny Samaritana.) 10 Jesoa namaly ka nanao taminy hoe: Raha fantatrao ny fanomezan’Andriamanitra sy Izay miteny aminao hoe: Omeo Aho hosotroiko, dia hianao no ho nangataka taminy, ka nomeny rano velona. 11 Hoy ravehivavy taminy: Tompoko, tsy manana fanovozana Hianao, sady lalina ny fantsakana; koa avy aiza no ahazoanao izany rano velona izany? 12 Hianao va lehibe noho Jakoba razantsika izay nanome anay ity fantsakana ity, sady izy sy ny zanany mbamin’ny bibiny no nisotro teto? 13 Jesoa namaly ka nanao taminy hoe: Izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola hangetaheta indray; 14 fa na iza na iza no misotro ny rano izay homeko azy dia tsy hangetaheta mandrakizay; fa ny rano izay homeko azy dia ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. 15 Hoy ravehivavy taminy: Tompoko, omeo izany rano izany aho, mba tsy hangetaheta na hanketo hantsaka intsony. 16 Hoy Jesoa taminy: Andeha ary, antsoy ivadinao, ka mankanesa aty. 17 Ravehivavy namaly ka nanao taminy hoe: Tsy manam-bady aho. Hoy Jesoa taminy: Marina ihany izay nolazainao hoe: Tsy manam-bady aho; 18 fa efa nanam-bady indimy hianao, sady tsy vadinao ilay itoeranao ankehitriny; marina izany voalazanao izany. 19 Hoy ravehivavy taminy: Tompoko, hitako fa mpaminany Hianao. 20 Ny razantsika nivavaka teto amin’ity tendrombohitra ity; fa hianareo kosa milaza fa any Jerosalema no tokony hivavahana. 21 Hoy Jesoa taminy: Ravehivavy, minoa Ahy, fa avy ny andro ka tsy amin’ity tendrombohitra ity, na any Jerosalema aza, no hivavahanareo amin’ny Ray. 22 Hianareo mivavaka amin’izay tsy fantatrareo; izahay kosa mivavaka amin’izay fantatray, satria avy amin’ny Jiosy ny famonjena. 23 Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny, raha ny tena mpivavaka hivavaka amin’ny Ray amin’ny fanahy sy ny fahamarinana; fa ny Ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. 24 Andriamanitra dia Fanahy; ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin’ny fanahy sy ny fahamarinana. 25 Hoy ravehivavy taminy: Fantatro fa avy ny Mesia (Ilay atao hoe Kristy); ka rehefa tonga Izy, dia hambarany amintsika ny zavatra rehetra. 26 Hoy Jesoa taminy: Izaho Izay miresaka aminao no Izy.
—————
Rehefa mamaky ny filazantsara nosoratan’i Jaona isika dia mahita fa omeny lanja kokoa ny Samaritana. Tian’Andriamanitra mantsy izao tontolo izao amin’i Jaona ka novonjeny tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy. Na dia noraisin’ny Jiosy ho fahavalo aza ny Samaritana, ary araka ny tenin’i Jesoa eto dia avy amin’ny Jiosy ny famonjena; dia mba manana anjara famonjena izy ireo. Ny resaka nifanaovan’i Jesoa tamin’ity vehivavy samaritana ity dia nampahafantarany azy fa Izy no Mesia. Ity fifandraisana ity dia manam-porofo fa ho an’ny olona rehetra ny famonjena, ary hanatanteraka izany no nahatongavany. Ho an’izao tontolo izao ny famonjena ka
1. Manatona ny olona rehetra Andriamanitra (and 4,5)
“Ary tsy maintsy mamaky an’i Samaria Izy. 5 Dia tonga tao an-tanàna anankiray any Samaria Izy, izay atao hoe Sykara”
Avy amin’ny Jiosy ny famonjena kanefa zava-pady tamin’ny Jiosy ny mifandray sy mifanerasera tamin’ny Samaritana. Aseho avy amin’izany fa tsy mba sitraky ny Jiosy ny hahazoan’ny Samaritana ny famonjena. Jesoa kosa anefa dia asehon’i Jaona fa tia ny hahazoan’izy ireo ny famonjena ka nandika ny lalàna Jiosy (namaky an’i Samaria) ary niditra tamin’ny fifandraisana velona tamin’ny vehivavy samaritana. Io fifandraisan’i Jesoa tamin’ity vehivavy Samaritana no nahatonga an’ireo Samaritana rehetra tao an-tanàna nahita an’i Jesoa ka nahatonga azy ireo nanao fanekem-pinoana hoe: “Tsy noho ny filazanao ihany no inoanay, fa ny tenanay no mandre, ka fantatray fa Izy tokoa no Mpamonjy izao tontolo izao.”. Dingana voalohany hahazoana ny famonjena tokoa ny fihaonana sy ny fifandraisana amin’i Jesoa. Soa fa efa nataon’i Jesoa ny dingana lehibe indrindra dia ny nidinany teto amin’izao tontolo izao ka nanatona antsika rehetra nitondra ny famonjena.
2. Izay manaiky tarihin’ny Fanahy Masina ho eo amin’ny Jesoa no voavonjy (and 24)
“Andriamanitra dia Fanahy; ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin’ny fanahy sy ny fahamarinana”
Ny mivavaka amin’ny Fanahy dia azo adika hoe mivavaka tarihin’ny Fanahy. Ilay Fahamarinana kosa dia tsy iza fa Jesoa Kristy. Noho izany, izay mivavaka ka tarihin’ny Fanahy hino an’i Jesoa, ho eo amin’i Jesoa no afaka mifandray amin’Andriamanitra. Izany no tena mpivavaka ka afaka ahazo famonjena. Resaka fivavahana mantsy no ady hevitr’i Jesoa sy ilay vehivavy samaritana. Nampianarin’i Jesoa izy fa ny Fanahy Masina dia mitarika ny olona ho eo amin’i Jesoa, ary izay mino an’i Jesoa no tafaray amin’Andriamanitra ka mahazo famonjena. Ivelan’izany fitarihan’ny Fanahy Masina ho eo amin’i Jesoa izany dia tsy azo antoka ny fifandraisana marina amin’Andriamanitra. Ho an’izao tontolo izao tokoa ny famonjena fa izay tarihin’ny Fanahy ho eo amin’i Jesoa ihany no afaka hisitraka izany.
Fehiny: Dingana voalohany ahazoana ny famonjena ny faneken’Andriamanitra nanatona antsika. Dingana manaraka tsy maintsy ekentsika kosa anefa ny fitarihan’ny Fanahy antsika ho eo amin’i Jesoa ka hino Azy.
Source Barinarivo Rajosoa Mpitandrina (facebook)

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *