Mofonaina Alatsinainy 13 Martsa 2023 Ny teo aloha Mofonaina Talata 14 Martsa... Ny tao aoriana Mofonaina Sabotsy 11...

Mofonaina Alatsinainy 13 Martsa 2023

1 Timoty 3. 1-16

TSANGANANA MPITANDRINA METY AMIN’NY FIANGONANA ANKEHITRINY

Mahatoky izao teny izao: Raha misy olona maniry ny asan’ny mpitandrina [episkopo], dia maniry asa tsara izy. 2 Koa ny mpitandrina dia tsy maintsy ho tsy manan-tsiny, manam-bady tokana, mahonon-tena, hendry, tia filaminana, mampiantrano vahiny, mahay mampianatra, 3 tsy mpimamo lian-ady, tsy mpikapoka, fa mandefitra, tsy mpila ady, tsy mpitia vola, 4 manapaka tsara ny ankohonany, mampanaiky ny zanany amin’ny fahamaotinana tsara 5 (fa raha misy olona tsy mahay mitondra ny ankohonany, hataony, ahoana no fitandriana ny fiangonan’Andriamanitra?), 6 tsy izay zazavao amin’ny fivavahana, fandrao hieboebo foana izy ka ho latsaka amin’ny fahamelohan’ny devoly. 7 Ary tsy maintsy ho tsara laza koa amin’izay eny ivelany izy, fandrao ho lavo amin’ny fananan-tsiny sy ny fandriky ny devoly. 8 Ny diakona koa toy izany ihany, ho maotona tsy miroa teny, tsy tia divay be, tsy tia harena maloto, 9 mitandrina tsara ny zava-miafina ny amin’ny finoana amin’ny fieritreretana madio. 10 Ary aoka hizahan-toetra ireo aloha, dia vao hanao ny asan’ny diakona izy, raha tsy manan-tsiny. 11 Ny vehivavy koa ho toy izany ihany: maotona, tsy mpanendrikendrika, mahonon-tena, mahatoky amin’ny zavatra rehetra. 12 Aoka ny diakona samy hanam-bady tokana sady hanapaka tsara ny zanany sy ny ankohonany. 13 Fa izay efa mahavatra tsara ny asan’ny diakona dia mahazo toerana tsara ho an’ny tenany sy fahasahiana lehibe amin’ny finoana izay ao amin’i Kristy Jesoa. 14 Izany zavatra izany dia soratako aminao, na dia manantena hankaty aminao faingana aza aho; 15 fa raha tratra ela aho, dia ny hahafantaranao izay fitondrantena mety hatao ao an-tranon’Andriamanitra, dia ny fiangonan’Andriamanitra velona, sady andry sy fiorenan’ny fahamarinana. 16 Ary iaraha-manaiky mihitsy fa lehibe ny zava-miafina ny amin’ny toe-panahy araka an’Andriamanitra, dia Ilay naseho teo amin’ny nofo, nohamarinina tao amin’ny Fanahy; hitan’ny anjely, notorina tany amin’ny jentilisa, ninoana teny amin’izao tontolo izao, nakarina tamin’ny voninahitra [ho amin’ny].
—————
Manome ireo tsanganana samihafa momba ny Mpitandrina sy ny Diakonina eo anivon’ny fiangonana Paoly eto amin’izao mofoanaina izao. Tsanganana takian’ny asa fanompoana moa izany. Tsanganan’ny olona hahefa ny asa fanompoana niantsoan’Andriamanitra azy. Raha miresaka Mpitandrina manokana dia ireto tsanganana roa ireto no handeha hampahatsiarovina
1. Mpitandrina hendry
“Raha misy olona maniry ny asan’ny mpitandrina, dia maniry asa tsara izy. 2 Koa ny mpitandrina dia tsy maintsy ho tsy manan-tsiny… HENDRY”
Tsy tokony hohadinoina fa ny Soratra Masina izay dinihin’ny Mpitandrina ka ampianariny ny fiangonana dia manome fahendrena azy hoy ny Mpanao Salamo (Sal 119. 98ss). Fahendrena avy amin’ny tenin’Andriamanitra no tiana ambara raha miresaka fahendrena Paoly, fahendrena ateraky ny fifaneraserana feno amin’ny tenin’Andriamanitra, fahendrena vokatry ny fifandraisana feno amin’Andriamanitra. Fahendrena noho izy mifamato-piainana amin’i Jesoa Kristy izay ambaran’i Paoly fa “hery sy fahendren’Andriamanitra” (1 Kor 1. 24). Fahendrena noho ny asan’ny Fanahy Masina. Io fahendrena avy amin’Andriamanitra io no mahatonga ny Mpitandrina tsy manan-tsiny ka tonga to teny eo amin’ny fiangonana ary miavaka eo anivon’ny mpiara-belona aminy. Azo angatahina tsara amin’Andriamanitra izany arak’izay nampianarin’i Jakoba antsika. “Andeha mba ho Hendry hatramin’ny anio” FFPM 444. 3.
Rehefa manam-pahendrena ny Mpitandrina dia ho hita eo aminy avokoa ireo tsanganana tsara rehetra ateraky ny fahendrena toy ny hoe: “manam-bady tokana, mahonon-tena, tia filaminana, mampiantrano vahiny, tsy mpimamo lian-ady, tsy mpikapoka, fa mandefitra, tsy mpila ady, tsy mpitia vola”. Vokatra tsara ateraky ny fananana fahendrena avokoa ireo.
2. Mpitandrina mahay mampianatra
“Raha misy olona maniry ny asan’ny mpitandrina [episkopo], dia maniry asa tsara izy. 2 Koa ny mpitandrina dia tsy maintsy ho tsy manan-tsiny… MAHAY MAMPIANATRA”
Mahay mizara tsara ny fahalalana Soratra Masina no tiana ambara raha miresaka Mpitandrina mahay mampianatra i Paoly. Olona mahafehy tsara (Matihanina) ny Soratra Masina ka afaka mizara tsara amin’ny vahoakan’Andriamanitra ny fahalalana tsara rehetra momba an’Andriamanitra. Olona niomana tsara hizara amin’ny vahoakan’Andriamanitra ny hafatry ny tenin’Andriamanitra. Rehefa voazara tsara amin’ny vahoakan’Andriamanitra tokoa mantsy ny tenin’Andriamanitra dia ho tsara ny fifandraisan’Andriamanitra amin’ny vahoakany. Raha miresaka fizarana tenin’Andriamanitra koa isika, fahaiza-mampianatra dia tsy tokony hohadinoina fa tena fampianarana lehibe tena mahomby ankehitriny ny ohatra velona omena. Noho izany ny hoe Mpitandrina mahay mampianatra ankehitriny dia Mpitandrina hita amin’ny zavatra ataony izay rehetra ampianariny. Mahay ny Mpitandrina rehefa izy mihitsy no voalohany hitan’ny vahoakan’Andriamanitra manatanteraka izay rehetra ampianariny. Izany mantsy no nataon’i Jesoa ka nahatonga ny mpanoratra ny filazantsara nilaza fa nisy fahefana ny fampianarany. Mifanaraka tsara ny “Teoria” sy ny “pratika”. Mila miomana amin’izany tsanganana izany izay te ho Mpitandrina ankehitriny.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina (Facebook)