Mofonaina Talata 14 Martsa 2023 Ny teo aloha Mofonaina Alarobia 15... Ny tao aoriana Mofonaina Alatsinainy 13...

Mofonaina Talata 14 Martsa 2023

Hosea 2. 10-22

ILAY ANDRIAMANITRA MAMERINA AMIN’NY FAHAMARINANA

Ary tsy fantany fa Izaho no nanome azy ny vary sy ny ranom-boaloboka sy ny diloilo, sady nataoko be ny volafotsiny sy ny volamenany, izay nolaniny ho an’i Bala, 11 Koa dia halaiko indray ny variko amin’ny androny sy ny ranom-boaloboko amin’ny taonany, ary haoriko ny volon’ondriko sy ny rongoniko, izay nomena hasarony ny fitanjahany. 12 Ary ankehitriny hasehoko eo imason’ireo lehilahiny ny fahamenarany, ka tsy hisy hahafaka azy amin’ny tanako. 13 Ary hatsahatro ny fifaliany rehetra, dia ny andro firavoravoany sy ny voaloham-bolany ary ny Sabatany, eny, ny fotoam-pivavahany rehetra. 14 Ary hofongorako ny voalobony sy ny aviaviny, izay nataony hoe: Tangiko avy tamin’ireo lehilahiko ireto, ary hataoko ho tonga ala ireny ka hohanin’ny bibidia. 15 Ary hovaliako izy noho ny andron’ireo Bala, izay efa nandoroany ditin-kazo manitra sady niravahany ny kaviny sy ny firavany, ka nanaraka ireo lehilahiny izy; Fa Izaho kosa nohadinoiny, hoy Jehovah. 16 Koa, indro, Izaho dia hitaona azy ka hitondra azy ho any an-efitra ary hanao teny malefaka hahafinaritra azy. 17 Ary hatrany dia homeko azy ny tanim-boalobony sy ny lohasaha Akora ho varavaram-panantenana; Ary any no hamaliany toy ny tamin’ny andro fahatanorany, dia toy ny tamin’ny andro niakarany avy tany amin’ny tany Egypta. 18 Ary raha mby amin’izany andro izany, hoy Jehovah, dia hataonao hoe Aho Vadiko, fa tsy hataonao intsony hoe Balako. 19 Fa hesoriko amin’ny vavany ny anaran’ireo Bala, ka tsy hotsarovana amin’ny anarany intsony ireo. 20 Ary raha mby amin’izany andro izany, Izaho dia hanao fanekena ho azy amin’ny bibidia sy amin’ny voro-manidina ary amin’ny biby mandady sy mikisaka amin’ny tany; Ary hotapatapahiko tsy hisy amin’ny tany intsony ny tsipìka sy ny sabatra ary ny fiadiana, dia hataoko mandry fahizay izy; 21 Ary hofofoiko ho vadiko mandrakizay ianao, eny, hofofoiko ho vadiko amin’ny rariny sy ny hitsiny ary amin’ny fitiavana sy ny indrafo ianao; 22 Eny, hofofoiko ho vadiko amin’ny fahamarinana ianao. Ka dia hahalala an’i Jehovah.
—————
Mpaminany naminany tao amin’ny fanjakana Avaratra Hosea. Ny famakiantsika ny bokin’i Isaia dia mahatonga antsika hahalala kokoa ny fiainana ara-piarahamonina tao amin’izany fanjakana Avaratra izany. Nanamarika an’ity fanjakana Avaratra ity ny fanompoany sampy ka antony nandravan’ny Asyrianina azy tamin’ny taona 722 talohan’i Jesoa Kristy. Eto amin’izao mofonaina izao dia ambaran’i Isaia ny maha-izy azy an’Andriamanitra. Ilay Andriamanitra mamerina amin’ny fahamarinana dia
1. Mitahy (and 10)
“Ary tsy fantany fa Izaho no nanome azy ny vary sy ny ranom-boaloboka sy ny diloilo, sady nataoko be ny volafotsiny sy ny volamenany”
Raha mitaha amin’ny fanjakana tao Atsimo ny tao Avaratra dia nanana tombony manokana kokoa: malalaka ny tany sady betsaka ireo tany mahavokatra. Betsaka koa ny olona ka afaka nitrandraka tsara izany tany izany. Nandroso kokoa raha mitaha amin’ny tao Atsimo ny tao Avaratra amin’ny lafiny maro. Ny Soratra Masina eto dia milaza mazava fa izany fandrosoana izany dia tena vokatry ny fitahian’Andriamanitra ny vahoakany tao Avaratra. Izy avokoa no nampahavokatra ny tany sy nanome ireo harena an-kibon’ny tany. Namarinin’ny Tompo tamin’ireto vahoakany tao Avaratra ireto ny maha-tany tundra-dronono sy tantely ny tany Kanana nomeny azy. Andriamanitry ny fitahiana sy ny fahasoavana rehetra tokoa ny Tompo.
2. Malahelo (and 10)
“Ary tsy fantany fa Izaho no nanome azy ny vary sy ny ranom-boaloboka sy ny diloilo, sady nataoko be ny volafotsiny sy ny volamenany, izay nolaniany ho an’i Bala”
Rehefa mamaky izao tenin’Andriamanitra nampitondrainy an’i Hosea izao isika dia mahita fa malahelo Izy. Malahelo Izy satria Izy no nitahy sy nanambina ny vahoakany tao Avaratra, rehefa nahavokatra anefa ny vahoakany dia noentin’izy ireo nanompo sampy izany fitahian’Andriamanitra izany. Asehon’ny tantara fa mitsipa-doha laka nitana ny vahoakan’Andriamanitra ka malahelo Andriamanitra. Mbola malahelo toa izany Andriamanitra raha Izy no manome fahasalamana, tanjaka sy hery antsika kanefa izany dia hoentitsika manao zavatra tsy mifanaraka amin’ny sitrapony akory. Malahelo Izy raha toa ka nomeny saina isika kanefa tsy mba miasa ho amin’ny fampandrosoana ny fiangonan’Andriamanitra akory izany. malahelo Andriamanitra raha tsy mba misy akony eo amin’ny fiangonany ny fanomezam-pahasoavana sy ny tombom-pitahiana nomeny antsika.
3. Mikapoka (and 11)
“Koa dia halaiko indray ny variko amin’ny androny sy ny ranom-boaloboko amin’ny taonany, ary haoriko ny volon’ondriko sy ny rongoniko, izay nomena hasarony ny fitanjahany”
Esorin’Andriamanitra eo amin’izay olona tsy mba mahay mankasitraka Azy akory ny fitahiana sy ny fahasoavana nomeny Azy. Izay mahafoy an’Andriamanitra tokoa dia mba foin’Andriamanitra koa. Ireo tombon-karena izay tombom-pahasoavana nomen’Andriamanitra ny Malagasy dia tsy nahatonga ny Malagasy hivavaka Aminy fa hanompo andriamani-tsy izy ka mampalahelo an’Andriamanitra. Loza raha toa ka hokapohin’Andriamanitra amin’izany isika. Soa fa efa nisolo antsika Jesoa, ka ny kapoka rehetra tokony natao tamintsika dia nataon’Andriamanitra Taminy. Handeha mba ho mendrika izany fitiavan’i Jesoa antsika izany koa izay tsapatsika fa nitahian’Andriamanitra antsika dia ampiasaintsika hampandrosoana ny fiangonany.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina (Facebook)