Mofonaina Alarobia 15 Martsa 2023 Ny teo aloha Mofonaina Alakamisy 16... Ny tao aoriana Mofonaina Talata 14 Martsa...

Mofonaina Alarobia 15 Martsa 2023

Lioka 12. 41-48

MPANOMPO MAHATOKY

Ary hoy Petera: Tompoko, izahay va no ilazanao izany fanoharana izany, sa ny olona rehetra? 42 Ary hoy ny Tompo: Iza moa no mpitandrin-draharaha mahatoky sy manan-tsaina, izay hotendrin’ny tompony hifehy ny mpanompony mba hanome azy anjara hanina amin’ny fotoana? 43 Sambatra ny mpanompo izay ho hitan’ny tompony fa, indreo, manao toy izany raha avy izy. 44 Lazaiko aminareo marina fa hotendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy. 45 Fa raha manao anakampo kosa izany mpanompo izany hoe: Maharitra ela ny tompoko vao ho avy, ka dia mikapoka ny ankizilahy sy ny ankizivavy izy sady mihinana sy misotro ka mamo, 46 dia ho avy ny tompon’izany mpanompo izany amin’ny andro izay tsy ampoiziny sy amin’ny ora izay tsy fantany, dia hotapahiny roa izy ka homeny anjara any amin’ny tsy mahatoky. 47 Fa ilay mpanompo izay mahalala ny sitrapon’ny tompony ihany ka tsy miomana na manao izay sitraky ny fony dia hokapohina be. 48 Fa izay tsy nahalala kosa ka nanao izay zavatra tokony hikapohana azy dia hokapohina kely. Fa izay nomena be, dia be no hotadiavina aminy; ary izay nampitehirizina be, dia bebe kokoa no hadinina aminy.
—————
Ady lova teo amin’ny mpirahalahy no niandohan’ity fanoharana nataon’i Jesoa ity. Fanoharana izay milaza mazava fa tsy tokony ho malina mandrakariva ireo mpanompon’Andriamanitra, indrindra ireo izay nahazo andraikitra hamahana ny vahoakan’Andriamanitra. Tsy fantatra tokoa mantsy ny fotoana hiverenan’ny tompontrano, hiverenan’i Jesoa. Koa raha tsy fantatra izany fotoana izany dia aleo ho malina mandrakariva, ho olona mazoto hatrany amin’ny asan’Andriamanitra. Ho olona miambina fa tsy ho variana amin’izao tontolo izao. Ny mpanompo mahatoky arak’izany dia
1. Olona nahazo andraikitra (and 42)
“Ary hoy ny Tompo: Iza moa no mpitandrin-draharaha mahatoky sy manan-tsaina, izay hotendrin’ny tompony hifehy ny mpanompony mba hanome azy anjara hanina amin’ny fotoana?”
Ambara fa notendrena hifehy sy hanome anjara hanina amin’ny fotoana ny mpanompo mahatoky. Raha ny marina dia manondro ireo tomponandraikitra eo anivon’ny fiangonana izany, ireo tomponandraikitra nomena andraikitra hizara ny tenin’Andriamanitra amin’ny fotoana mba tsy ho noana ireo vahoakan’Andriamanitra. Ireo mpanompo ireo izay ambara fa mpitandrin-draharaha dia tsy maintsy ho mahatoky mba ho lavorary tsara ny fanomezana anjara sakafo ny olon’Andriamanitra. Tian’i Jesoa hifantoka amin’ny asa fanompoana niantsoana azy ireo izay notolorana andraikitra hizara ny tenin’Andriamanitra, mba tsy ho variana amin’izao fiainana izao ka hihevitra hanao raharaha ivelan’izay napetraka taminy. Efa tena mavesatra izany anjara raharaha fizarana hanina amin’ny fotoana izany ka tsy maintsy hifantohana tsara.
2. Mila mitandrina (and 45)
“Fa raha manao anakampo kosa izany mpanompo izany hoe: Maharitra ela ny tompoko vao ho avy, ka dia mikapoka ny ankizilahy sy ny ankizivavy izy sady mihinana sy misotro ka mamo”
Izao fampianarana izao dia mampianatra antsika fa te ahita ireo tomponandraikitra nanankinany anjara raharaha miasa tsara, ka tena mahatoky amin’izany anjara raharaha izany Jesoa rehefa miverina indray eto amin’izao tontolo izao. Ny fakam-panahy mila ialàna arak’izao tenin’i Jesoa izao dia ny eritreritra hoe: “maharitra ela ny Tompo”. Raha vao mahazo ny mino izany fakam-panahy izany dia ho tafalatsaka anaty fanaovana zavatra tsy araka ny tokony ho izy izy. Ambaran’i Jesoa mihitsy aza eto hoe ho tafalatsaka anaty filibana sy famatoran-tena amin’ny zava-mahadomelina izy. Aoka ny mpanompo mahatoky arak’izao ambaran’i Jesoa izao ho olona miasa mandrakariva ka ho afaka amin’izay fakam-panahy mangeja sy mamatotra eto amin’izao tontolo izao.
Rehefa tena mbola mifantoka amin’ny asan’Andriamanitra ny mpanompo dia tsy manana fotoana ho amin’ny zavatra adaladala eto amin’izao tontolo izao izay mety haha-MAMO azy toa izay ambaran’i Jesoa eto. Ny mpanompon’Andriamanitra tokoa rehefa tsy ny raharahan’Andriamanitra intsony no ifantohany dia tonga mpanao ny raharahan’izao tontolo izao izay aseho eto amin’izao fanorahana izao fa maha-MAMO (olona tsy tompon’ny tenany intsony).
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina (Facebook)