Mofonaina Alakamisy 16 Martsa 2023 Ny teo aloha Mofonaina Zoma 17 Martsa 2023 Ny tao aoriana Mofonaina Alarobia 15...

Mofonaina Alakamisy 16 Martsa 2023

3 Jaona 1-8

GAIO, ZANAKA NANDEHA TAMIN’NY FAHAMARINANA

Izaho loholona manangy an’i Gaio, ilay malala, izay tiako amin’ny fahamarinana. 2 Ry malala, mangataka aho mba hambinina sy ho salama amin’ny zavatra rehetra anie hianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany. 3 Fa faly indrindra aho, fony nisy rahalahy tonga ka nanambara ny fahamarinanao, dia toy ny andehananao araka ny fahamarinana. 4 Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho, dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. 5 Ry malala, manao asa mahatoky hianao na amin’inona na amin’inona ataonao amin’ireo rahalahy ireo, na dia vahiny aza izy, 6 izay nanambara ny fitiavanao teo anatrehan’ny fiangonana; dia ho soa no ataonao, raha mamoaka azy koa araka izay miendrika hatao noho ny amin’Andriamanitra hianao; 7 fa noho ny Anarana no niaingany, ka tsy naka na inona na inona tamin’ny jentilisa izy. 8 Koa isika dia tokony handray tsara izay toy izany, mba ho mpiara-miasa amin’ny fahamarinana.
—————
Paoly Apostoly dia nanana an’i Timoty ho zanany, tena zanaka nahafaly an’i Paoly Timoty dia tena mbola tao anatin’ny fahatanorany tokoa aza no nirahina nitondra ny fiangonan’Andriamanitra. Voataizan’i Paoly tsara hatramin’ny fahazazany rahateo koa moa izy. Jaona koa dia nanana an’i Gaio ho zanaka, ary tena mahafaly an’i Jaona koa izy noho izy ambara eto fa mandeha amin’ny fahamarinana. Ilay mandeha amin’ny fahamarinana ambara eto dia tsy inona fa ny fahaizany nandray ireo vahiny tonga tao aminy ka nokarakarainy tsara arak’izay tokony ho izy. Nandeha nilaza izany fikarakarana azy ireo izany tamin’ny Jaona ny rahalahy ka nahafaly an’i azy izany. raha miresaka isika hoe mandeha amin’ny fahamarinana dia ireto no tsara ifampaherezana
1. Vokatry ny fitaizana amin’ny Soratra Masina izany
Ilay fitaizan’i Jaona an’i Gaio tamin’ny tenin’Andriamanitra, tamin’ny alalan’ny Soratra Masina no antony iray lehibe nahatonga azy nandeha tamin’ny fahamarinana. Marina tamin’i Gaio izay nambaran’i Paoly hoe: “ho vonona tsara amin’ny asa tsara rehetra” 2 Tim 3. 17. Tsara fanomanana Gaio, nisy akony tsara teo aminy, teo amin’ny fanompoana notanterahiny ny tenin’Andriamanitra nitaizana sy nanabeazana azy. Asehon’ny tantaran’i Gaio ireo vokatsoa ateraky ny tenin’Andriamanitra ampianarina dieny mbola kely. Fampaherezana ho antsika mpanabe izao mofonaina izao, tsy hitarai-tana-mihepaka amin’ny fanabeazana, indrindra raha mifototra tamin’ny tenin’Andriamanitra izany. Tsy mahafaty antoka izany fa tena mahatonga antsika hanana vokatra tsara: olom-banona, mandeha amin’ny fahamarinana.
Ny fikelezan’ny fiangonana aina mitaiza ny zanany amin’ny tenin’Andriamanitra dia tena ho fanantenana vokatra tsara: zanaky ny fiangonana maro mandeha amin’ny fahamarinana eo anivon’ny fiarahamonina. Handeha mba izany fanantenana velona izany no hanentana ny fiangonana amin’izany fikelezana aina izany.
2. Asa fa tsy kabary (and 5,6)
“Ry malala, manao asa mahatoky hianao na amin’inona na amin’inona ataonao amin’ireo rahalahy ireo, na dia vahiny aza izy, 6 izay nanambara ny fitiavanao teo anatrehan’ny fiangonana; dia ho soa no ataonao”
Ny mandeha amin’ny fahamarinana araka izay ampianarin’i Gaio amintsika dia tsy zavatra tenenina fa zavatra atao (ACTA NO VERBA). Tsy toeria fotsiny fa tena asa mivaingana ho enti-manasoa ny hafa, indrindra ireo izay mpianakavin’ny finoana. Noho ny fitiavana tao amin’i Gaio dia noraisiny sy nokarakarainy ireo vahiny tonga tao amin’ny fiangonana. Tonga laza tsara ho azy izany. Ny tenin’Andriamanitra rehefa tena voarain’ny olona tsara dia manosika azy hiasa, hanao asa tsara mahatonga azy ho tsara laza eo amin’ny fiarahamonina ka mahafaly ny hafa.
Miaina anatin’ny fiarahamonina be teoria isika ankehitriny, toa be resaka fotsiny ny ankamaroan’ny olona, tsy dia tena misy asa mivaingana tsara loatra hita ataon’ny olona. Eny, fa na ny fiangonana aza dia toa lasa mpampianatra be fa tsy hita loatra intsony ilay fahaiza-manatanteraka ny asa. Handeha mba hiezaka hampifanaraka tsara ny teoria (fampianarana) sy ny fampiarana izany eo amin’ny fiainana an-davanandro.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina (Facebook)