Mofon’aina 30 Septambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 01 Oktobra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 29 Septambra 2021

Mofon’aina 30 Septambra 2021

Lioka 12. 49-53

JESOA NITONDRA AFO ETY AMBONIN’NY TANY

Tonga hanipy afo ety ambonin’ny tany Aho, ka manao ahoana ny faniriako mba hirehetan’izany sahady? 50 Ary manana batisa hanaovana Ahy batisa Aho, ka manao ahoana ny fahoriako ambara-pahatanterany! 51 Ataonareo va fa tonga hanome fihavanana ambonin’ny tany Aho? Tsia, hoy Izaho aminareo, fa fampisarahana. 52 Fa hatramin’izao dia hisy dimy hisara-tsaina ao an-trano iray, ny telo hanohitra ny roa, ary ny roa hanohitra ny telo. 53 Hisara-tsaina ireo, ka ny ray hanohitra ny zanani-lahy, ary ny zanakalahy hanohitra ny rainy; ny reny hanohitra ny zanani-vavy, ary ny zanakavavy hanohitra ny reniny; ny rafozambavy hanohitra ny vinantoni-vavy, ary ny vinantovavy hanohitra ny rafozani-vavy.
——————
Ambaran’i Jesoa eto amin’izao mofonaina izao fa nitondra afo teto ambonin’ny tany Izy. Nahatonga fisarahana ny fitondrany izany araka izay nambarany ihany. Fa inona tokoa moa no hevitr’izany ? Ny afo ambaran’i Jesoa eto dia milaza
1. Fanadiovana
Araka izay toromarika ho enti-manadio ireo nandeha niady teo amin’ny Zanak’Isiraely tamin’ny mofonaina omaly dia nasain’i Eleazara nodiovina tamin’ny afo ireo zavatra rehetra mahazaka afo, ireo tsy mahazaka kosa dia nasainy nodiovina tamin’ny rano. Ny teny baiko dia milaza ny afo ho fanaovana « purification ». Ny « purifier » dia tena asa fanesorana izay rehetra mandoto sy manimba ny zavatra iray. Ny afo arak’izany dia ho enti-manadio ny olona mba tsy hisy zavatra hifangaroharo fa ho vongana iray ihany. Ny fahatongavan’i Jesoa nitondra afo arak’izany dia ho fanadiovana ny olona rehetra mba tsy hisy fahotana hanimba ny tena zanak’Andriamanitra. Amin’ny alalan’ny tenin’Andriamanitra no tena hanadiovan’Andriamanitra ny olony, izay rehetra mandray ny tenin’Andriamanitra dia diovin’Andriamanitra. Asan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fanahy Masina rahateo koa izany. Zava-dehibe iray tena matanjaka be ao amin’ny Batisa ity fanadiovana ity. Mampiasa rano ny fiangonana rehefa manao azy. Mbola miandry kosa isika ny batisan’ny Fanahy sy afo ataon’i Jesoa amintsika rahatrizay.
2. Fitsarana
Ny afo ao amin’ny Soratra Masina dia ho enti-milaza fitsarana. Ny fahatongavan’i Jesoa teto amin’izao tontolo izao dia efa fitsarana sahady izao tontolo izao. Raha ny marina dia tonga hamonjy Jesoa, izay rehetra tsy mandray izany famonjeny izany dia efa voatsara sahady izy. Hoy Jaona manazava izany : « Izay mino Azy dia tsy helohina; [Gr. tsaraina] fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka [Gr. voatsara] reheteo, satria tsy nino ny anaran’ny Zanakalahy Tokan’Andriamanitra izy. 19 Ary izao no fanamelohana, [Gr. fitsarana] fa tonga amin’izao tontolo izao ny mazava, nefa aleon’ny olona ny maizina toy izay ny mazava, satria ratsy ny asany » Jao 3. 18,19. Ny finoana an’i Jesoa arak’izany no hahatsara ny fitsarana antsika na tsia. Ary noho io finoana io no mahatonga ny fisarahana nambara teo aloha tamintsika. Ary rehefa misy fisarahana dia lojika ny fifanoherana noho ny amin’ny finoana an’i Jesoa.
3. Ny Fanahy Masina
Izao no fitantaran’i Lioka ny filatsahan’ny Fanahy Masina tamin’ny andro Pentekosta : « Ary nisy lela maro mitarehin’afo niseho taminy, izay nizarazara; ary nipetraka tamin’izy rehetra isan-olona izany. 4 Ary samy feno ny Fanahy Masina izy rehetra » Asa 23. 3,4. Noho ny amin’i Jesoa dia afaka nidina teto amin’izao tontolo izao ny Fanahin’Andriamanitra, afaka nitoetra tao amin’ny olona Izy, ary tena manampy ny olona amin’ny finoana an’i Jesoa. Tombontsoa lehibe ho an’ny fiangonana Kristianina arak’izany ny nitondran’i Jesoa afo teto amin’izao tontolo izao fa fomba iray nampidinana ny Fanahy Masina izany. Mahatonga fisarahana koa ny fahatongavan’ny Fanahy Masina, misy izay nandray ny Fanahy Masina, misy izay tsy manana Azy. Sambatra isika Kristianina itoerany.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *