Mofon’aina 29 Septambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 30 Septambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 28 Septambra 2021

Mofon’aina 29 Septambra 2021

Nomery 31. 21-24

ANDRIAMANITRA MANADIO NY VAHOAKANY

Ary hoy Eleazara mpisorona tamin’ny mpanafika, izay efa tany amin’ny ady: Izao no lalàna hotandremana, izay nandidian’i Jehovah an’i Mosesy: 22 Ny volamena sy ny volafotsy sy ny varahina sy ny vy sy ny vifotsy ary ny firaka, 23 dia ny zavatra rehetra izay maharitra afo, dia ataovy ao amin’ny afo, dia hadio, kanefa hodiovina amin’ny rano fanadiovana koa izy; ary izay rehetra tsy maharitra afo kosa dia ataovy ao amin’ny rano ihany. 24 Ary sasao ny fitafianareo amin’ny andro fahafito, dia hadio hianareo; ary rehefa afaka izany, dia mahazo miditra eo amin’ny toby hianareo.
——————
Nasain’Andriamanitra niady tamin’ny Midianita ny Vahoakan’Andriamanitra. Rehefa nanaraka an-tsakany sy an-davany ny tenin’i Mosesy sy Eleazara ny Vahoakan’Andriamanitra dia resiny ny Midianita. Tsy naringan’ny Zanak’Isiraely avokoa anefa ny Midianita fa ireo vehivavy dia noentiny ho babo, niaraka tamin’ireo fananany sy ny biby fiompy. Nahatezitra an’i Mosesy sy Eleazara izany, ary nahatonga areti-mandringana teo amin’ny vahoakan’Andriamanitra. Notoroana hevitra ny Zanak’Isiraely mba hanadiovana azy. Ireto no hafatra tsara hotadidiana.
1. Fanalahidin’ny fandresena ny fankatoavana (and 7,8)
« Dia niady tamin’ny Midianita ireo, araka izay efa nandidian’i Jehovah an’i Mosesy; ary namono ny lehilahy rehetra izy; 8 ary ny mpanjakan’i Midiana dimy lahy dia matiny niaraka tamin’ireny koa, dia Evy sy Rekema sy Zora sy Hora ary Reba; ary Balama, zanak’i Beora, koa dia novonoiny tamin’ny sabatra »
Araka izay nandidian’i Jehovah no noenti-niady tamin’ny Midianita. Nampahomby tamin’ny ady izany fankatoavana an’Andriamanitra sy ny tenin’ny mpanompon’Andriamanitra izany. Aseho fa mitera-bokatsoa eo amin’ny fiainan’ny vahoakan’Andriamanitra mandrakariva ny fankatoavana an’Andriamanitra sy ny teniny. Tsy mbola nisy na iza na iza nilaza ho nanenina tamin’ny fankatoavana an’Andriamanitra sy ny teniny. Tsy mbola nisy nilaza voka-dratsy tamin’ny fankatoavana an’Andriamanitra sy ny teniny. Raha te hahomby sy hahita vokatsoa koa isika Kristianina ankehitriny dia aoka tsy hisalasala mihitsy hankato an’Andriamanitra.
2. Tsy mankato tanteraka an’Andriamanitra anefa ny vahoakany (and 9)
« Ary ny Zanak’Isiraely namabo ny vehivavy Midianita sy ny zanany madinika; ary nobaboiny avokoa ny biby fiompiny rehetra sy ny omby aman-ondriny rehetra ary ny fananany rehetra »
Tsy naringan’ny vahoakan’Andriamanitra avokoa ny Midianita. Nobaboiny ny vehivavy sy ny zanany madinika. Tokony haringana anefa ireo vehivavy ireo, satria izy ireo no nitarika ny vahoakan’Andriamanitra amin’ny fijangajangana, nitarika ny Zanak’Isiraely amin’ny fanompoan-tsampy ihany koa. Mahagaga ity vahoakan’Andriamanitra na dia nampahombiazin’Andriamanitra aza dia tsy tonga amin’ny fankatoavana tanteraka Azy ity. Mankato Azy amin’ny am-pahany ihany. Izao mofonaina izao dia mampianatra antsika ankehitriny, fa raha mankato an’Andriamanitra dia ny zato isan-jato no tsara indrindra. Tena tanteraka tokoa ny fahombiazana rehefa mankato 100% isika. Jesoa dia tena nankato an’Andriamanitra 100%, mila mianatra Aminy isika raha te hankato 100% koa.
3. Mitera-doza mandrakariva ny tsy fankatoavana tanteraka (and 13-16)
« Ary tezitra tamin’ny miaramila Mosesy, dia tamin’ny mpifehy arivo sy ny mpifehy zato, izay avy tany an-tafika, 15 ka hoy izy taminy: Nahoana no novelominareo ny vehivavy rehetra? 16 Ireo ihany no nampahadiso ny Zanak’Isiraely tamin’i Jehovah ny amin’i Peora, araka ny tenin’i Balama, ka nahazo ny fiangonan’i Jehovah ny areti-mandringana »
Areti-mandringana no vokatry ny tsy fankatoavana tanteraka an’Andriamanitra. Areti-mandringana izay nahazo ny vahoakan’Andriamanitra. Tsy ampy miaro amin’izay mety ho loza ny fankatoavana an’Andriamanitra amin’ny am-pahany. Nampidi-doza ny olombelona rehetra Adama sy Eva noho izy mivady tsy tonga tamin’io fankatovana tanteraka an’Andriamanitra sy ny teniny io. Noho isika olombelona tsy tonga amin’ny fankatoavana tanteraka an’Andriamanitra, noho isika Kristianina mankato an’Andriamanitra amin’ny am-pahany dia tsy mahagaga ny zava-misy eto amin’izao tontolo izao ankehitriny. Tsy mety mahita fahombiazana 100% koa isika.
4. Omen’Andriamanitra toromarika ny vahoakany mba hadio ka ho afaka amin’ny fandringanana (and 17-24)
Mizara roa ny toroamarika omen’Andriamanitra ho fanadiovana ny vahoakany eto :
– Toromarika ho fanadiovana ny fiarahamonina (and 17-20)
– Toromarika ho fanadiovan-tena (and 21-24)
Ny fahaizan’ny vahoakan’Andriamanitra manaraka tsara ireo toromarika nomena azy ireo no mampahadio azy indray eo anatrehan’Andriamanitra. Tsy avelan’Andriamanitra haloto ny vahoakany. Tsy avelany raha tsy madio mba afaka mifandray tsara Aminy. Karohan’Andriamanitra mandrakariva ny fomba hahamasina ny vahoakany. Iray amin’izay mampahadio antsika ny fankatoavana ny tenin’i Jesoa ka miroso sy manolo-tena hatao Batisa.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *