Mofon’aina 28 Septambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 29 Septambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 27 Septambra 2021

Mofon’aina 28 Septambra 2021

Galatiana 5. 2-6

NY TENA KRISTIANINA

Indro, izaho Paoly milaza aminareo fa raha mety hoforana hianareo, dia tsy hahasoa anareo na dia kely akory aza Kristy. 3 Ary lazaiko marina indray amin’ny olona manaiky hoforana rehetra fa mpitrosa tsy maintsy mankato ny lalàna rehetra izy. 4 Dia tafasaraka amin’i Kristy hianareo na iza na iza izay mitady hohamarinina amin’ny lalàna; efa lavo niala tamin’ny fahasoavana hianareo. 5 Fa izahay amin’ny Fanahy sy noho ny finoana dia miandry ny fanantenana [fanantenan’] ny fahamarinana. 6 Fa ao amin’i Kristy Jesosy dia tsy mahasoa ny famorana na ny tsi-famorana, fa ny finoana izay miasa amin’ny fitiavana.
——————
Eto amin’ity Gal 5 ity Paoly no mampianatra izay mamaky azy ny momban’ny fahafahana Kristianina. Misy izay mampiavaka ny Kristianina araka ny fampianaran’i Paoly. Ny Kristianina mantsy dia
1. Olon’afaka (and 1)
« Ho amin’ny fahafahana no nanafahan’i Kristy antsika; ka tomoera tsara, fa aza mety hohazonin’ny zioga fanandevozana intsony »
Efa nanafaka ny Kristianina amin’izay rehetra mamatotra azy Jesoa. Ny tena zanak’Andriamanitra dia afaka toa an’i Jesoa. Afaka amin’ny fatoran’ny lalàna mangeja fa tsy manafaka. Afaka amin’ny fombafomba ivelany tsy mahasoa akory. Afaka amin’ny fitadiavana sitraka amin’olombelona fa mikendry izay hahazoana sitraka amin’Andriamanitra kosa.
Be dia be ny Kristianina efa nafahan’i Kristy fa lasa mbola mamato-tena amin’ny fanarahana fomba amam-panao izay mety mitarika azy ho amin’ny fanompoam-tsampy mihitsy aza. Anisan’ny olan’ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara ohatra ny momba ny resaka fikarakarana razana sy fangatahim-pitahiana amin’izy ireny.
2. Eo ambany fahasoavana (and 4)
« Dia tafasaraka amin’i Kristy hianareo na iza na iza izay mitady hohamarinina amin’ny lalàna; efa lavo niala tamin’ny fahasoavana hianareo »
Ny fanarahana ny lalàna dia mitaky ezaka lehibe amin’ny olona. Mila mahatanteraka ny lalàna rehetra ny olona fa mahazo sitraka amin’Andriamanitra. Hitan’Andriamanitra ny mahasarotra ny hahatanterahan’ny olona ny lalàna rehetra, noho izany dia nirahiny Jesoa hanampy azy ireo. Izay mino an’i Jesoa, izay tonga ao amin’i Jesoa no hahay hahatanteraka ny lalàna rehetra. Jesoa irery mantsy no nahatanteraka ny lalàna rehetra. Izay ao amin’i Jesoa dia eken’Andriamanitra ho efa nahatanteraka ny lalàna rehetra. Izany no atao hoe fahasoavana. Faneken’Andriamanitra antsika ho marina eo anatrehany noho ny amin’ny finoana an’i Jesoa.
Tombony lehibe ho antsika Kristianina izany, noho ny amin’i Jesoa, noho i Jesoa hitan’Andriamanitra ao amintsika dia tonga marina eo Aminy isika. Araraoty arak’izany ny hino an’i Jesoa mba hahazo sitraka amin’Andriamanitra isika.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *