Mofon’aina 27 Septambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 28 Septambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 26 Septambra 2021

Mofon’aina 27 Septambra 2021

Jaona 3. 1-8

FAHATERAHANA INDRAY

Ary nisy Fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin’ny Jiosy. 2 Izy nankao amin’i Jesosy nony alina ka nanao taminy hoe: Raby ô, fantatray fa mpampianatra avy amin’Andriamanitra Hianao; fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao, raha tsy Andriamanitra no momba azy. 3 Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha tsy ateraka indray ny olona, dia tsy mahazo mahita ny fanjakan’Andriamanitra. 4 Hoy Nikodemosy taminy: Hataon’ny olona ahoana no hateraka rehefa lehibe; moa mahazo miditra any an-kibon-dreniny indray va izy ka hateraka? 5 Jesosy namaly hoe: Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny Fanahy, dia tsy mahazo miditra amin’ny fanjakan’Andriamanitra izy. 6 Izay ateraky ny nofo dia nofo; ary izay ateraky ny Fanahy dia fanahy. 7 Aza gaga noho ny nilazako taminao hoe: Tsy maintsy hateraka indray hianareo. 8 Ny rivotra mitsoka amin’izay tiany, ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay ihaviany na izay alehany, dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny Fanahy.
——————
Fampianaran’i Jesoa an’i Nekodemosy, mpanapaka teo amin’ny Jiosy izao mofonaina izao. Manam-pahefana Jiosy izay hita fa resy lahatra ny amin’ny fampianaran’i Jesoa. Rehefa nanatona an’i Jesoa izy dia nampianarin’i Jesoa ny fomba hidirana any amin’ny fanjakan’Andriamanitra. Ny fahaterahana indray dia
1. Asan’Andriamanitra (and 5)
« Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny Fanahy, dia tsy mahazo miditra amin’ny fanjakan’Andriamanitra izy »
Ny hoe ateraky ny Fanahy dia filazana fa tena asan’Andriamanitra no miteraka indray ny olona. Ny ray aman-dreny tokoa no miteraka ny olona ho tonga eto amin’izao tontolo izao, tonga nofo. Fisiana voalohany izany, fa Andriamanitra amin’ny alalan’ny asan’ny Fanahy Masina no manome fisiana vaovao ka mahatonga ny olona ho teraka indray. Izay manaiky ny asan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fanahy Masina no teraka indray. Ny Fanahy Masina mantsy no mandresy lahatra ny olona hino an’i Jesoa. Ary io finoana an’i Jesoa io no fotoana handraisana ny famonjena, ary rehefa mahazo ny famonjena dia tonga olom-baovao, afaka mahita na koa hoe mandova ny fiainana mandrakizay.
Mivavaha mandrakariva mangataka amin’ny Fanahy Masina ny fanavaozana mba ho teraka indray isika fa antoka hidirana amin’ny fanjakan’Andriamanitra izany.
2. Fepetra ahatongavana ho ankohonan’Andriamanitra (and 6)
« Izay ateraky ny nofo dia nofo; ary izay ateraky ny Fanahy dia fanahy »
Rehefa teraka ny olona iray dia tonga ao amin’ny ankohonana iray izy eto amin’izao tontolo izao. Ankohonana izay tsy ilay teraka no misafidy azy, fa ankohonana araka izay nandaharan’Andriamanitra azy. Dia toa izany koa ny olona teraka indray. Miditra ao amin’ny ankohonana iray izy, ankohonan’Andriamanitra. Tonga ho isan’ny fiangonana izy. Hoy Paoly : « Fa Izy no ananantsika roa tonta fanatonana amin’ny Fanahy iray ho any amin’ny Ray. 19 Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony hianareo, fa tompon-tany, mpiray fanjakana amin’ny olona masina sady ankohonan’Andriamanitra » Efe 2. 18,19.
Noho ny asan’ny Fanahy Masina miteraka antsika indray dia tonga manana finoana an’i Jesoa isika, ary na iza na iza mino an’i Jesoa dia tonga zanak’Andriamanitra mandova ny fanjakan’Andriamanitra, ankohonan’Andriamanitra, mpiray lova amin’i Kristy. Ny tonga eto amin’izao tontolo izao dia tsy afaka misafidy izay ankohonantsika isika, fa ny ho tonga ankohonan’Andriamanitra kosa dia azo atao tsara ny misafidy izany. Ampiasao tsara arak’izany izany fahefana hahatongavana ho ankohonan’Andriamanitra izany.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *