Mofon’aina 26 Septambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 27 Septambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 25 Septambra 2021

Mofon’aina 26 Septambra 2021

1 Korintiana 10. 1-5

NY ANDRIAMANITRY NY KRISTIANINA

Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo, ry rahalahy, fa ny razantsika rehetra dia tambanin’ny rahona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina, 2 ary izy rehetra dia natao batisa ho amin’i Mosesy tao amin’ny rahona sy ny ranomasina, 3 ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany, 4 ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany; fa nisotro tamin’ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. 5 Nefa ny ankabiazany dia tsy sitrak’Andriamanitra, fa naringana tany an-efitra.
——————
Zavatra iray tena nimasoan’ireo Apostoly ny nampianatra azy dia ny momba an’Andriamanitra. Ny Soratra Masina dia nikendry izay hahafantaran’izay mamaky azy an’Andriamanitra. Tsy voatery ho takatry ny olona rehetra ny momba an’Andriamanitra, raha fantatry ny olona rehetra koa anefa Andriamanitra dia tsy Andriamanitra intsony Izy. Ireto no zavatra ampianarin’i Paoly momba an’Andriamanitra eto
1. Andriamanitra mitantana (and 1)
« Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo, ry rahalahy, fa ny razantsika rehetra dia tambanin’ny rahona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina »
Ny fandehanana tambanin’ny rahony, ny famakiana ny ranomasina dia enti-milaza ny dian’ny Zanak’Isiraely avy any Egypta ho any amin’ny tany Kanana. Raha miresaka ny dian’ny Zanak’Isiraely tany an’efitra isika dia mahatsiaro fa tena notantanan’Andriamanitra izy ireo. Ary noho izany fitantanan’Andriamanitra izany dia sady voaaro tamin’ny fahavalo izy ireo no voakarakara na dia tany an’efitra aza. Tian’i Paoly ho fantatry ny Kristianina tao Korinto fa mitantana ny fiainan’ny vahoakany Andriamanitra. Mbola marina mandraka androany izany.
2. Andriamanitra mitahy (and 2-4)
« Ary izy rehetra dia natao batisa… ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany, 4 ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany »
Mariky ny fitahian’Andriamanitra ny vahoakany ny fanaovam-batisa. Fitahian’Andriamanitra ihany koa ny fanomezana fihinana sy fisotrom-panahy. Ny mahafinaritra dia ny mahita fa Andriamanitra rehefa mitahy dia fitahiana ho an’ny rehetra (izy rehetra). Ampy mizara ho an’ny vahoaka Isiraely rehetra ny fitahian’Andriamanitra. Tsy manavakavaka koa ny Tompo, na iza na iza dia afaka misitraka izany fitahiany izany. Marina eo amin’ny fiangonana Kristianina izany fitahian’Andriamanitra izany, ampy mizara ho an’ny Kristianina rehetra ny fahasoavan’Andriamanitra ao amin’i Jesoa Kristy.
3. Andriamanitra mandringana (and 5)
« Nefa ny ankabiazany dia tsy sitrak’Andriamanitra, fa naringana tany an-efitra »
Vahoaka notantanan’Andriamanitra, notahian’Andriamanitra ireo vahoaka Isiraely ireto. Kanefa tsy nankato Azy tany an’efitra fa nanompo sampy sy niala tamin’ny didiny. Nahatezitra an’Andriamanitra izy ireo noho izany. Ary rehefa nahatezitra an’Andriamanitra dia naringany tany an’efitra. Isika mahalala tsara fa teo amin’ny ta ntaran’ny zanak’Isiraely, roa tamin’izay nivoaka tany Egypta ho any amin’ny tany Kanana ihany no niditra ny tany Kanana (Josoa sy Kaleba). Sisan’izay dia ringana tany an’efitra avokoa. Ary taranaka vaovao no niditra ny tany Kanana. Tena mitahy sy mitantana Andriamanitra kanefa mandringana izay tsy sitrany. Fampitandremana no ampianaran’i Paoly izany.
Mba tsy haharingana antsika dia mila mankao amin’i Jesoa isika, Jesoa izay Zanaka Malala, sitrak’Andriamanitra. Ao Aminy no mahita sitraka sy mahita fitia amin’Andriamanitra isika.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *