Mofon’aina 29 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 30 Aogositra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 28 Aogositra 2021

Mofon’aina 29 Aogositra 2021

Lioka 6. 27-36

KRISTIANINA MPAMINDRA FO, TOA AN’ANDRIAMANITRA MPAMINDRA FO

Kanefa hoy Izaho aminareo izay mihainy: Tiava ny fahavalonareo; manaova soa amin’izay mankahala anareo; 28 misaora izay manozona anareo, ary mivavaha ho an’izay manisy ratsy anareo. 29 Raha misy mamely ny takolakao anankiray, dia atolory azy koa ny anankiray; ary raha misy maka ny lambanao, aza lavinao na dia ny akanjonao aza. 30 Omeo izay rehetra mangataka aminao; ary raha misy maka ny anananao, dia aza manaraka izany aminy. 31 Ary araka izay tianareo hataon’ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy kosa. 32 Fa raha izay tia anareo ihany no tianareo, inona moa no soa tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanota koa aza mba tia izay tia azy. 33 Ary raha izay manisy soa anareo ihany no asianareo soa, inona moa no soa tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanota aza mba manao izany ihany. 34 Ary raha mampisambotra izay antenainareo fa mbola hanonitra hianareo, inona moa no soa tokony ho azonareo? Fa na dia ny mpanota aza mba mampisambotra ny mpanota, handraisany toraka izany indray. 35 Fa tiava ny fahavalonareo, ary manaova soa, dia mampisambora, ka aza kivy na amin’inona na amin’inona, dia ho lehibe ny valim-pitianareo, ary ho zanaky ny Avo indrindra hianareo; fa Izy mora fanahy amin’izay tsy misaotra sy ratsy fanahy. 36 Aoka ho mpamindra fo hianareo mba ho tahaka ny Rainareo, Mpamindra fo.
—————-
Jesoa tamin’ny androny teto amin’izao tontolo izao dia niaina tao anaty fiarahamonina naratra. Naratra ny ankamaroan’ny olona niarabelona taminy. Naratra ireo Jiosy noho ny fanjanahan-tany Romanina. Hany ka nisy olona tao anaty fiarahamonina nampianatra hamaly faty, nisy olona namboly fifamaliana faty tao amin’ireo jiosy. Hany ka simba ny fiarahamonina nisy an’i Jesoa. Noho ny fahapotehana nateraky ny fifamaliana faty dia nampianatra Jesoa fa ny Jiosy amin’ny maha-zanak’Andriamanitra azy dia tokony hanahaka an’Andriamanitra Rainy. Mpamindray fo Andriamanitra Ray, tokony ho mpamindra fo toa izany koa ireo Jiosy nihaino Azy.
Miaina ao anaty fiarahamonina mifankahala sy mifamaly faty koa isika ankehitriny. Heverina fa tena miantefa amintsika koa izao tenin’i Jesoa izao. Arak’izany ny tena Kristianina dia mpamindra fo satria

1. Fanahafana an’Andriamanitra Raintsika izany

Hoy mantsy Jesoa : « Aoka ho mpamindra fo hianareo mba ho TAHAKA an’Andriamanitra mpamindra fo ».
Ny teny hoe tahaka dia ho enti-milaza fitoviana, mampitaha zavatra roa ny teny hoe tahaka ka tsy misy fahasamihafana fa tena mitovy. Isika mpamindra fo arak’izany no mahatonga antsika hitovy amin’Andriamanitra. Asan’Andriamanitra ny mamindra fo, koa amin’ny fotoana hanapahantsika hevitra hamindra fo, izany hoe hamela heloka dia mampitovy ny tenantsika amin’Andriamanitra isika. Tena manaha-dray isika amin’izany. Ny mpanao Salamo dia vaky vava raha nanoratra hoe : « Haleloia, Miderà an’i Jehovah, fa tsara Izy, fa mandrakizay ny famindrampony » Sal 106. 1.

2. Mariky ny fitiavana izany

Noho ny fitiavan’Andriamanitra ny olona dia mamindra fo aminy Izy. Tsy tian’Andriamanitra ho very noho ny fahotany sy ny fahadisoany ny olona ka namindrany fo. Raha tsy namindra fo tamintsika Andriamanitra dia efa tsy nisy nihangana tety isika. Samy efa ringana avokoa isika. Noho ny fitiavany dia namindra fo isika. Ary aza adinoina fa « ny famindram-pon’i Jehovah no tsy nahalany ritra antsika, fa tsy mitsahatra ny fiantrany » Fitomaniana 3. 22. Aoka ho mpamindra fo isika tahaka an’Andriamantra mpamindra fo noho ny fitiavan’Andriamanitra ao amintsika, noho ny amin’i Jesoa Ilay fitiavan’Andriamanitra ao anatintsika.

3. Asa tsara azontsika atao izany

Hoy Jesoa : « Aoka ho mpamindra fo hianareo mba ho TAHAKA an’Andriamanitra mpamindra fo ».
Ny teny malagasy rehefa manomboka amin’ny hoe –MPA- dia ho enti-milaza asa tanterahina an-davanandro. Ka ny hoe mpamindra fo arak’izany dia asa atao an-davanandro toy ny hoe mpampianatra, mpamily, mpivarotra, sns… ny hoe mpamindra fo izany dia asa ahafantarana antsika Kristianina. Tsy zavatra atao vonjy tavanandro koa anefa izany fa tena zavatra fanao isan’andro tokoa. Andriamanitra dia fantatra ho mpamindra fo mandrakariva, noho ny fanahafantsika an’Andriamanitra Ray dia mpamindra fo koa isika, ka na impiry na impiry ny olona no diso tamintsika, nanao izay tsy nety tamintsika dia afaka mamindra fo sy mamela heloka mandrakariva isika.
Noho ny fahaizantsika mamindra fo dia aoka tsy hohadinoina fa mamarana ny fifamaliana faty, ny endri-paharatsiana amin’ny endriny maro isika. Nifarana ny herisetra nisy tany Amerika sy tao Afrika Atsimo noho ny fanavakavaham-bolon-koditra rehefa nanapa-kevitra Martin Luther King sy Nelson Mandela hamindra fo sy hamela heloka ka nampianatra izany tany.
Mamarana ireo karazam-pamaliana faty eto amin’izao tontolo izao, araka ny fampianaran’i Jesoa ny fahaiza-mamindra fo sy mamela heloka. Asa mihitsy izany arak’izao ampianarin’i Jesoa izao. Ny mahafaly dia ny mahafantatra fa Jesoa raha nampianatra izany dia tsy fampianarana fotsiny fa nitoetra ho faka tahaka mihitsy Izy amin’izany fahaiza-mamindra fo sy mamela heloka izany.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *