Mofon’aina 28 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 29 Aogositra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 27 Aogositra 2021

Mofon’aina 28 Aogositra 2021

Hebreo 10. 19-25

NY KRISTIANINA AFAKA MIFANDRAY AMIN’ANDRIAMANITRA

Koa amin’izany, ry rahalahy, satria manana fahatokiana hiditra ao amin’ny fitoerana masina isika noho ny ran’i Jesoa, 20 amin’izay làlana natokany ho antsika, dia làlana vaovao sady velona, namaky teo amin’ny efitra lamba, dia ny nofony, 21 sady manana Mpisorona lehibe mitandrina ny tranon’Andriamanitra, 22 dia aoka isika hanatona amin’ny fo marina sy amin’ny fahatokiana be avy amin’ny finoana, manana fo voadio ho afaka amin’ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamin’ny rano madio; 23 aoka hohazonintsika mafy ny fanekena ny fanantenana mba tsy hihozongozonany (fa mahatoky Ilay efa nanao ny teny fikasana); 24 ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara; 25 aza mahafoy ny fiarahantsika miangona, tahaka ny fanaon’ny sasany, fa mifananara kosa, mainka satria hitanareo fa mihantomotra ny andro.
—————-
Ny toerana masina (toerana masina indrindra) tao amin’ny tempoly tao Jerosalema dia toeran’Andriamanitra. Tsy misy na iza na iza afaka miditra ao afa-tsy ny Mpisoronabe ihany, ary indray mandeha isan-taona izy no afaka miditra ao. Arak’izany dia nasiana elanelana teo amin’ny fitoerana masina indrindra sy ny olona rehetra niditra tao amin’ny Tempoly. Noho ny amin’i Jesoa, izay nandatsaka ny ràny teo amin’ny hazo fijaliana anefa dia efa triatra ny lamba nampisaraka ny fitoerana masina indrindra amin’ny fitoerana samihafa tao amin’ny tempoly. Arak’izany dia afaka miditra sy mahita ny ao amin’ny fitoerana masina indrindra ny Kristianina. Noravan’i Jesoa ny elanelana nampisaraka ny olona amin’Andriamanitra. Afaka mifandray amin’Andriamanitra arak’izany ny Kristianina. Tsy mila mpisoronabe intsony mampifandray azy amin’Andriamanitra ny Kristianina. Efa afaka mifandray amin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesoa ny mino. Ireto kosa anefa ny fepetra ho enti-manatona sy mifandray amin’Andriamanitra arak’izao mofonaina izao : mifandray amin’Andriamanitra amin’ny

1. Fo marina sy madio (and 22)

« aoka isika hanatona amin’ny fo marina sy amin’ny fahatokiana be avy amin’ny finoana, manana fo voadio ho afaka amin’ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamin’ny rano madio »
Fo lavitry ny faharatsiana no tiana ambara amin’ny hoe marina, izany hoe mahitsy, tsy miolakolaka, tsy mihatsaravelatsihy. Fo voadion’ny tenin’Andriamanitra indray no dikan’ny hoe « voasasa tamin’ny rano madio ». Fo natolotra an’Andriamanitra ka nodioviny tamin’ny teniny ary tonga mahitsy eo anatrehany ka tia Azy amin’ny fitiavana voalohany. Fo nandray famonjena tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy ka afaka mitia an’Andriamanitra zato isan-jato no tiana ambara amin’izany. Na iza na iza maloto fo, vesaram-pahotana dia tsy ho afaka hanatona an’Andriamanitra mihitsy izy na dia efa noesorin’i Jesoa aza ny sakana rehetra tsy afahan-mifandray amin’Andriamanitra. aoka isika arak’izany hanaiky hodiovin’Andriamanitra fo amin’ny alalan’ny teniny. Aoka isika hanolotra ny fontsika ho an’Andriamanitra, ary Izy rahateo efa niteny hoe : « Anaka, atolory Ahy ny fonao » Oha 23. 26.

2. Fanantenana be (and 23)

DIEM «aoka hohazonintsika mafy tsy azo hozongozonina ny fiekena ny zavatra antenaintsika, satria matoky Andriamanitra nanao ny fampanantenana »
Olon’ny fanantenana ny Kristianina. Noho izany dia mila manana fanantenana izy fa rehefa manatona an’Andriamanitra, rehefa mifandray amin’Andriamanitra, Andriamanitra dia tena hanaiky hatoniny, Andriamanitra tena manaiky hifandraisany. Mila manaiky Izy fa azony atao tsara ny manatona an’Andriamanitra ka tsy hanilika azy na oviana na oviana Andriamanitra. Mila manaiky izy fa noho ny amin’i Jesoa, dia tsy mba sarotra ohatry ny teo aloha intsony ny fifandraisana amin’Andriamanitra. Amin’ny fotoana tsy hananan’ny Kristianina izany fanantenana izany intsony dia tsy misy dikany ny fivavahana Kristianina. Efa tena namorain’i Jesoa tokoa mantsy ny fifandraisana amin’Andriamanitra. mila miorina mafy amin’izany fanantenana izany ny Kristianina.

3. Fitiavana be (and 24)

DIEM « Aoka isika hifampirisika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara »
Olona be fitiavana no tadiavin’Andriamanitra hanatona sy hifandray Aminy. Be fitiavana Azy Andriamanitra, ary be fitiavana ny mpiarabelona aminy, be fitiavana ny fiangonana ihany koa. Rehefa betsaka ao amin’ny olona mantsy ny fitiavana dia mahavita asa tsara ho an’ny fiangonana sy ho an’Andriamanitra izy. Ny mahatonga ny olona ho be fitiavana anefa dia tsy tokony hohadinoina fa ny fananany an’i Jesoa, Izay fitiavan’Andriamanitra tonga teto amin’izao tontolo izao. Rehefa ao amin’i Jesoa ny mino dia ho be fitiavana izy, hifampirisika sy hifampahery amin’ny fifankatiavana izy, ary hahavita asa be sy tsara ho an’Andriamanitra sy ho fampandrosoana ny fiangonana izy.
Fehiny : manatona an’Andriamanitra amin’ny fo madio, aoka ho be fitiavana sy ho be fanantenana fa Kristianina toa izany no ilain’andriamanitra hiditra ao amin’ny fitoerana masina indrindra, izany hoe hifandray Aminy.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *