Mofon’aina 27 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 28 Aogositra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 26 Aogositra 2021

Mofon’aina 27 Aogositra 2021

Matio 12. 31-37

NY LANJAN’NY TENY ATAO

Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe: Hahazo famelan-keloka ny olona amin’ny ota sy fitenenan-dratsy samy hafa rehetra; fa tsy hahazo famelan-keloka ny olona amin’ny fitenenan-dratsy ny Fanahy Masina. 32 Ary na iza na iza no manao teny hanohitra ny Zanak’olona, dia hahazo famelan-keloka ihany; fa na iza na iza no miteny hanohitra ny Fanahy Masina, dia tsy mba hahazo famelan-keloka, na amin’izao fiainana izao, na amin’ny ho avy. 33 Koa ataovy tsara ny hazo mbamin’ny voany, na ataovy ratsy ny hazo mbamin’ny voany; fa ny voany no ahafantarana ny hazo. 34 Ry taranaky ny menarana! Hataonareo, izay ratsy fanahy, ahoana no fahay miteny zavatra tsara? Fa avy amin’ny haben’ny ao am-po no itenenan’ny vava. 35 Ny rakitra tsara no amoahan’ny olona tsara fanahy zavatra tsara; ary ny rakitra ratsy kosa no amoahan’ny olona ratsy fanahy zavatra ratsy. 36 Ary lazaiko aminareo fa hampamoahina ny olona amin’ny andro fitsarana noho ny amin’ny teny foana rehetra izay ataony. 37 Fa ny teninao no hanamarinana anao, ary ny teninao no hanamelohana anao.
Notenenin’i Jesoa mafy ny Jiosy rehefa niteny ratsy ny Fanahy Masina. Rehefa namoaka demonia mantsy Jesoa dia nolazain’ny Jiosy hoe tamin’ny alalan’i belzeboba lohan’ny demonia no nahafahan’i Jesoa nanao izany. Teny ratsy natao tamin’ny Fanahy Masina izany. Arak’izao mofonaina izao dia manan-danja ny teny atao ka mila tandremana tsara. Mila tandremana tsara ny teny atao fa izany teny atao izany no

1. Hahazoana famelan-keloka na tsia (and 32)

« Ary na iza na iza no manao teny hanohitra ny Zanak’olona, dia hahazo famelan-keloka ihany; fa na iza na iza no miteny hanohitra ny Fanahy Masina, dia tsy mba hahazo famelan-keloka, na amin’izao fiainana izao, na amin’ny ho avy »
Ilay teny nataon’ny Jiosy dia teny momba ny asan’ny Fanahy Masina. Teny manao tsinotsinona ny Fanahy Masina, teny mampitovy ny Fanahy Masina amin’ny demonia (belzeboba). Teny tsy voalanjalanja, teny tsy voahevitra, teny ateraky ny fialonana noho i Jesoa nahavita namoaka demonia. Ambaran’i Jesoa fa mety hahazo famelan-keloka IHANY izy ireo, ny teny iray amintsy Malagasy rehefa misy hoe ihany dia tsy azo antoka. Tsy azo antoka na hahazo famelan-keloka eto an-tany izany, ary tena tsy hahazo famelan-keloka mihitsy rahatrizay.
Manan-danja ny teny atao, indrindra ny teny atao amin’Andriamanitra, ny teny atao momba an’Andriamanitra. Mazava ny didy faha-efatra hoe : « Aza manonona foana ny anaran’i Jehovah Andriamanitrao; fa tsy hataon’i Jehovah ho tsy manan-tsiny izay manonona foana ny anarany » Eks 20. 7. Rehefa hita fa asan’Andriamanitra dia aoka hanaiky izany ho asan’Andriamanitra, fa aoka tsy hanao tsinotsinona an’Andriamanitra izay miasa ao amin’ny olona iray.

2. Hitsarana rahatrizay (and 36,37)

« Ary lazaiko aminareo fa hampamoahina ny olona amin’ny andro fitsarana noho ny amin’ny teny foana rehetra izay ataony. 37 Fa ny teninao no hanamarinana anao, ary ny teninao no hanamelohana anao »
Izay teny ataon’ny olona ankehitriny no hitsarana azy rahatrizay mifarana izao tontolo izao. Ambaran’i Jesoa mazava tsara fa raha azo tsara isika, dia ho teny tsara no hivoaka ny vavantsika. Teny tsara noho isika mitahiry teny tsara ao am-pontsika. Ka ny teny no hanamarina na hanameloka rahatrizay.
Isaorana ny Tompo fa isika dia efa manana ny tenin’Andriamanitra izay ambaran’ny Soratra Masina fa manome fahendrena, ny tenin’Andriamanitra izay ampirisihin’ny Fanahy Masina ho raketina am-po : « Ato am-poko no iraketako ny teninao, mba tsy hanotako aminao » Sal 119. 11. Koa satria mameno ny fontsika ny tenin’Andriamanitra dia voaaro tsy hanota isika, voaaro tsy hanao teny tsy voahevitra sy tsy voalanjalanja isika. Ary satria tsara ny teny ao am-po, tsara ny teny miloaka ny vava dia tsara mifanaraka amin’izay koa ny asa. Noho ny teny tsara (tenin’Andriamanitra) dia azo antoka fa hanamarina antsika Andriamanitra amin’ny fotoam-pitsarana rahatrizay.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *