Mofon’aina 27 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 28 Oktobra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 26 Oktobra 2021

Mofon’aina 27 Oktobra 2021

Marka 14. 22-25

IZAY ATOLOTR’I JESOA HO ANTSIKA

Ary raha mbola nihinana izy, Jesosy nandray mofo; ka nony efa nisaotra, dia novakiny ka natolony azy ary nataony hoe: Raiso, ity no tenako. 23 Dia nandray kapoaka Izy, ka nony efa nisaotra, dia natolony azy; ka dia nisotroan’izy rehetra izany. 24 Ary hoy Izy taminy: Ity no rako amin’ny fanekena, izay alatsaka hamonjy ny maro. 25 Lazaiko aminareo marina tokoa: Tsy mba hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony Aho mandra-pihavin’ny andro hisotroako izay vaovao any amin’ny fanjakan’Andriamanitra.
——————
Ny Fanasan’ny Tompo arak’izay nitantaran’ireo Apostoly azy dia tena fanoloran-tenan’ny Tompo. Miverimberina amin’ny fanasan’ny Tompo ny hoe « natolony azy ». Ny tenan’i Jesoa sy ny ràny izany natolony ho an’ny Apostoly izany. Raha miresaka fanoloran-tenan’i Kristy ny Fanasan’ny Tompo, misy an’ireto manaraka ireto kosa tsara hotadidiana.
1. Izay natolotr’i Jesoa dia mila raisin’ny mino Azy (and 22)
« Natolony azy ary nataony hoe: Raiso, ity no tenako »
Nanolotra no anjaran’i Jesoa, nandresy lahatra ny Apostoly handray izany no teniny. Tsy manery mihitsy Jesoa eto. Tena nanolotra tamin’ny fo madio Izy. Anjaran’izay notolorana kosa no mandray na tsia. Ny hoe « Raiso » eto dia miankina tanteraka amin’ny fanapahan-kevitr’izay tolorana. Efa natolony ny tenany sy ny ràny, efa tanterany ny anjarany. Mba hahatonga ilay fanasan’ny Tompo ho fahasoavana ho an’ny mino tokoa dia mila mandray izany izy. Anjaran’Andriamanitra no manolotra fahasoavana, anjaran’ny olona no mandray na tsia.
Raha miresaka fanasan’ny Tompo isika arak’izany dia tena manan-danja lehibe tokoa ny safidin’ny olona. Tsy manery na iza na iza ny Tompo. Nomeny safidy malalaka ny olona tsirairay. Izahay efa nisafidy ny handray izay natolotr’i Jesoa, manaova toa anay koa ianareo !
2. Izay atolotr’i Jesoa dia ho an’ny maro (and 24)
« Izay alatsaka hamonjy ny maro »
Ny mahafaly amin’Andriamanitra, rehefa manome Izy dia ho an’ny maro mandrakariva izay omeny. Izao tontolo izao rahateo no tiany ka nanolorany ny Zanany ho mariky ny fitiavany. Tsy misy na iza na iza arak’izany ka tsy omen’Andriamanitra. Manana anjara avy amin’Andriamanitra avokoa ny olona rehetra. Ny mahagaga amin’ity Andriamanitra rain’i Jesoa ity dia Izy fitiavana. Fa na ny ratsy fanahy na ny tsara fanahy dia omeny masoandro sy rivotra madio isan’andro tokoa. Izany Andriamanitra fitiavana izany no hita ao amin’i Jesoa izay manolotra ho an’ny maro tokoa. Efa nandray ny tena sy ny ràn’i Kristy tokoa izahay, efa nandray ny famonjena nomeny, meteza koa ianao anio hanaiky handray ny anao. Manana anjara famonjena ao amin’i Kristy avokoa isika rehetra. Maty hamonjy ny maro tokoa Kristy, isan’izany ianao !

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *