Mofon’aina 26 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 27 Oktobra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 25 Oktobra 2021

Mofon’aina 26 Oktobra 2021

Salamo 118. 19-29

IREO ANTONY HIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Vohay ny vavahadin’ny fahamarinana aho; hiditra eo aho ka hidera an’i Jehovah. 20 Ity no vavahadin’i Jehovah; ny marina no hiditra eo. 21 Hidera Anao aho, fa efa namaly ahy Hianao ka efa famonjena ahy. 22 Ny vato izay nolavin’ny mpanao trano no efa tonga fehizoro Indrindra. 23 Avy tamin’i Jehovah izany ka mahagaga eo imasontsika. 24 Ity no andro nataon’i Jehovah; hifaly sy ho ravoravo amin’izao isika. 25 Mifona aminao aho, Jehovah ô, vonjeo è! Mifona aminao aho, Jehovah ô, ambino è! 26 Hotahina anie izay avy amin’ny anaran’i Jehovah; avy ao an-tranon’i Jehovah no itsofanay rano anareo. 27 Andriamanitra Jehovah ka nampahazava antsika; rohizo kofehy ny fanati-piravoravoana na dia hatreo amin’ny tandroky ny alitara aza. 28 Andriamanitro Hianao, ka hidera Anao aho; Eny, Andriamanitro, ka hanandratra Anao aho. 29 Miderà an’i Jehovah, fa tsara Izy; eny, mandrakizay ny famindram-pony
——————
Ny mpanao Salamo dia mitaona izay rehetra mamaky azy ho amin’ny fiderana an’Andriamanitra. Ny ankamaroan’ny Salamo rahateo dia tena fiderana an’Andriamanitra avokoa. Zava-dehibe ho an’ny mpanao Salamo arak’izany ny fiderana an’Andriamanitra. Ny hoe midera an’Andriamanitra dia manome voninahitra Azy noho ny fitahiana sy ireo fahasoavan-dehibe avy Aminy. Midera an’Andriamanitra ny mpanao Salamo eto noho ny
1. Valim-bavaka (and 21)
DIEM « hidera Anao aho, Tompo ô, fa novalianao ary Ianao no nahazoako fandresena »
Teo amin’izay mety ho zava-manahirana, mety ho ady, mety ho fanenjehana dia nivavaka ny mpanao Salamo araka izay ambarany eto. Ary namaly vavaka azy Andriamanitra ka nampandresy azy. Namonjy azy tamin’izay rehetra nanahirana azy. Antony iray hiderana an’Andriamanitra ny valim-bavaka omeny. Iza tokoa moa isika no tsy hahatsiaro efa nahazo valim-bavaka tamin’ny Tompo. Mety tsy ho araka izay noeritreretintsika izany, mety tsy ho araka ny fotoana niandrasana azy, mety ho tsy mifanaraka tamin’izay nangatahana mihitsy aza no nomen’Andriamanitra. Kanefa isika mahalala fa izay avy amin’Andriamanitra dia mahasoa avokoa. Koa aoka isika, izay mahatsiaro fa efa nahazo valim-bavaka hahay hisaotra an’Andriamanitra ka hidera sy hanome voninahitra Azy.
2. Fitiavany (and 29)
DIEM « miderà ny Tompo ianareo fa tsara Izy, eny maharitra mandrakizay ny fitiavany »
Iray amin’izay hahafantarana an’Andriamanitra ny fitiavana. Andriamanitra rahateo hoy Jaona Apostoly dia fitiavana. Noho ny fitiavan’Andriamanitra dia mamindra fo sy mamela heloka Izy. Io famindram-po io no iray amin’izay isehoan’ny fitiavan’Andriamanitra. Noho isika mpanota dia mendrika ho faty, kanefa noho ny fitiavan’Andriamanitra dia namindra fo sy namela heloka Izy. Ny valin’ny fahotantsika dia tsy navaly antsika fa tamin’Andriamanitra tenany ihany, tamin’ny alalan’i Jesoa Zanany. Ampy nampitony ny fahatezeran’Andriamanitra ny fanoloran-tenan’i Jesoa ka maharitra mandrakizay tokoa ny famindram-pony. Isika izay te hisitraka izany famindrampon’Andriamanitra izany anefa dia mila mankao amin’i Jesoa amin’ny alalan’ny finoana. Na iza na iza isika mahatsiaro fa efa namindran’Andriamanitra fo, navelany heloka dia aoka ho tonga amin’ny fiderana sy ny fanomezam-boninahitra Azy mandrakariva. Izay mahatsiaro ho tian’Andriamanitra ihany no midera Azy

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *