Mofon’aina 26 Martsa 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 01 Mey 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 25 Martsa 2021

Mofon’aina 26 Martsa 2021

Lioka 8. 11-15

NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Koa izao no hevitry ny fanoharana: Ny voa dia ny tenin’Andriamanitra. 12 Ireo teny amoron-dàlana dia izay mandre, nefa avy ny devoly ka manaisotra ny teny ao am-pony, fandrao hino izy ka hovonjena. 13 Ireo teny ambonin’ny vatolampy dia izay mandre sady mandray ny teny amin’ny hafaliana; nefa tsy manam-paka ireo, fa mino vetivety ihany, koa amin’izay andro isehoan’ny fakam-panahy dia mihemotra izy. 14 Ireo teny amin’ny tsilo dia izay mandre, fa nony mandeha izy, dia voagejan’ny fiahiahiana sy ny harena ary ny fahafinaretan’izao fiainana izao ka tsy mahavanom-boa. 15 Fa ireo teny amin’ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin’ny fo sady marina no tsara, dia mitana azy ka mamoa amin’ny faharetana.
Fampianaran’i Jesoa momba ny tenin’Andriamanitra ity mofonaina ity. Fampianarana mifantoka amin’ny fomba fandraisan’ny olona ny tenin’Andriamanitra. Misy karazan’olona efatra eto amin’izao tontolo izao araka an’i Jesoa. Samy manana ny maha-izy azy izy ireo eo amin’ny fandraisana ny tenin’Andriamanitra. Handeha hojerentsika manokana ny asan’Andriamanitra sy satana ary ny olombelona eto amin’izao mofonaina izao

1. Andriamanitra dia mamafy ny teniny mandrakariva ka mampitombo izany ao am-pon’ny olona hahatonga finoana

Mba hahatonga finoana ao amin’ny olona dia mamafy ny tenin’Andriamanitra Andriamanitra. Tamin’ny andron’i Jesoa dia Jesoa Ilay mpamafy ny tenin’Andriamanitra. Teny iray ihany no nafafin’Andriamanitra ho an’ny karazan-tany rehetra. Rehefa voafafy ny tenin’Andriamanitra dia miankina amin’ilay tany indray ny fitombony. Rehefa mahazo faka tsara ao amin’ny tany ny tenin’Andriamanitra, na inona karazan-tany na inona dia mitombo izany teny izany ka manome finoana. Mandraka androany dia mbola mamafy mandrakariva ny teniny Andriamanitra, maniraka ny fiangonana Izy hanatanteraka izany. Teny tokana mifototra amin’ny fitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao izany tenin’Andriamanitra izany. Teny izay tonga nofo mihitsy tao amin’i Jesoa Kristy.

2. Mamboly zavatra maro satana tsy hahazoan’ny tenin’Andriamanitra mahazo faka ao am-pon’ny olona

Tsy vitan’ny hoe manaisotra ny tenin’Andriamanitra ao am-pon’ny olona fotsiny satana, fa tena mamboly zavatra hafa ao am-pon’ny olona mihitsy mba tsy hahatonga ny tenin’Andriamanitra hahazo toerana ao. Volen’i satana ohatra ny fanahiana samihafa, ny tahotra sy tebiteby samihafa, ka ireny no mameno ny fon’ny olona ankehitriny. Hany ka maro ny olona tsy mba manam-piadanam-po intsony fa tena reraky ny tebiteby sy ny tahotra ny fony. Mandraka androany koa dia mbola mikely aina amin’izany satana, tsy mahagaga raha toa ka maro ny olona no efa tsy manam-pinoana intsony.

3. Miankina amin’ny fon’ny olona no mampahazo faka ny tenin’Andriamanitra

Rehefa voafafy ny tenin’Andriamanitra dia hita avy amin’izao fanoharana nataon’i Jesoa izao fa ny 25%-n’ny olona namafazana ny tenin’Andriamanitra no mandray izany ka mamela ny tenin’Andriamanitra mamaka ao am-pony. Rehefa mahazo faka ao am-pon’ny olona ny tenin’Andriamanitra dia mamoa be. Vitsy an’isa amin’izay mandre ny tenin’Andriamanitra no mahazona izany tenin’Andriamanitra izany ao am-pony. Tsy dia mahagaga izany noho ny asa mahery vaika ataon’i satana. Mora variana koa ny olona, maro no efa tsy liana intsony amin’izany. Misy aza moa fampianarana milaza fa efa tsy mifanaraka amin’ny toetr’andro intsony ny tenin’Andriamanitra.
Enga anie isika mba ho toan’ireto 25% nandray tsara ny tenin’Andriamanitra ka mamela izay hahazo faka ao am-pontsika. Enga anie isika mba ho isan’izay mamoha be ho an’Andriamanitra. Ny fiombonantsika amin’i Jesoa no hahatonga ho liana sy handray tsara ny tenin’Andriamanitra.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina FJKM

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *