Mofon’aina 25 Martsa 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 26 Martsa 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 24 Martsa 2021

Mofon’aina 25 Martsa 2021

Salamo 11

MIZAHA TOETRA NY OLO-MARINA NY TOMPO

Jehovah no ialofako; ahoana no anaovanareo amin’ny fanahiko hoe: mandosira ho any an-tendrombohitrareo toy ny voron-kely*? [* Na: ry voronkely] 2. Fa, indro, ny ratsy fanahy manenjana ny tsipïkany; efa nanamboatra ny zana-tsipïkany eo amin’ny kofehy izy, nikendry tao amin’ny maizina hitifitra ny mahitsy fo. 3. Fa rava ny fanorenana*, ka inona indray no azon’ny marina atao?[* Na: voazera ny andry] 4. Jehovah dia ao amin’ny tempoliny masina, ny seza fiandrianan’i Jehovah dia any an-danitra; ny masony mijery, eny, ny hodi-masony mizaha toetra ny zanak’olombelona. 5. Jehovah mizaha toetra ny marina; fa ny ratsy fanahy sy ny mifaly hampidi-doza dia samy halan’ny fanahiny. 6. Handatsaka fandrika amin’ny ratsy fanahy Izy tahaka ny fandatsaka ranonorana; afo sy solifara ary rivo-mahamay no ho anjara kapoakany. 7. Fa marina Jehovah, ka fahamarinana no tiany; ny mahitsy no hahita ny tavany*.[* Na: Ny mahitsy no hitan’ny tavany]
Eto amin’izao mofonaina izao dia ambaran’ny mpanao salamo fa ny olo-marina no zahan’Andriamanitra toetra. Ireto no tsara hotadidiana

1. Fanatsarana ny kalitaon’ny finoany izany

Ny fizahan-toetra dia zava-tsarotra ataon’Andriamanitra eo amin’ny fiainan’ny mino. Zava-tsarotra mikendry ny hanatsarana ny finoan’ny mino na ny olo-marina. Ny fizahan-toetra amin’izay dia tsy manimba velively ny fifandraisana amin’Andriamanitra, vao maika aza manatsara izany fifandraisana sy fifikirana amin’Andriamanitra izany. Andriamanitra rahateo ao anatin’ny fizahan-toetra dia mijery ny fitiavan’ny olona azy, mijery azy na miala Aminy izy na tsia.
Tsara ho antsika kristianina ny fizahan-toetra satria manamafy ny fifandraisana amin’Andriamanitra izany sady manatsara ny finoana an’Andriamanitra.

2. Ny olo-marina no zahan’Andriamanitra toetra

Ny olo-marina dia ho enti-milaza ny olona efa mino, ny olona manana fiainana araka ny Soratra Masina. Ny Soratra Masina mantsy no marina. Ny olo-marina koa dia ho enti-milaza olona manana fiainana toa an’i Jesoa, Jesoa mantsy no fahamarinana. Mahagaga fa ny olona efa toa izany no zahan-toetra. Aza atao mahagaga arak’izany raha isika efa Kristianina, manao ny ezaka rehetra hanana fiainana mifanaraka amin’ny filazantsara no iharan’ny fizahan-toetra. Tian’Andriamanitra hihatsara hatrany ny finoantsika Azy, tiany hatoky Azy sy hifikitra Aminy bebe kokoa isika.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *