Mofon’aina 01 Mey 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 02 Mey 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 26 Martsa 2021

Mofon’aina 01 Mey 2021

Mpitsara 3. 9-11

NY ASAN’NY FANAHY MASINA TEO AMIN’NY MPITSARA

Dia nitaraina tamin’i Jehovah ny Zanak’Isiraely, ary Jehovah nanangana mpamonjy ho an’ny Zanak’Isiraely, izay namonjy azy, dia Otniela, zanakalahin’i Kenaza, zandrin’i Kaleba. 10 Ary ny fanahin’i Jehovah no tao aminy, dia nitsara ny Isiraely izy sady nivoaka hiady; ary Kosan-risataima, mpanjakan’i Mesopotamia, dia natolotr’i Jehovah teo an-tànany; ary nahery ny tànany ka namely an’i Kosan-risataima. 11 Dia nandry ny tany efa-polo taona. Ary maty Otniela, zanak’i Kenaza.
Ny Mpitsara teo amin’ny zanak’isiraely dia olona maherifo izay nitarika ny vahoaka Isiraely hiady tamin’ny fahavalo nampahory sy nampijaly. Olom-boantendry izay nahazo ny Fanahy Masina avy tamin’Andriamanitra. Olona niasa teo amin’ny Zanak’Isiraely ho mpitarika azy tamin’ny vanim-potoana tetezamita (vanimpotoana teo anelanelan’ny naha-vahoaka manjenjena sy naha-firenena). Rehefa vita ny famonjena ireo vahoaka Isiraely tamin’ny fahavalo dia nitsahatra tamin’ny asa fanompoany tamin’ny fitarihana ny Zanak’Isiraely ny mpitsara.
Rehefa niala tamin’Andriamanitra ny vahoaka Isiraely ka nanompo an’i bala sy ireo aseraha dia tezitra taminy Andriamanitra ka namela ny mpanjakan’ny Mesopotamia hampanompo azy nandriatra ny valo taona araka izay voasoratra eo amin’ny and 7,8. Rehefa nahatsiaro nijaly ny zanak’Isiraely dia ambara eto fa nitaraina tamin’Andriamanitra izy ireo. Ary rehefa nitaraina izy ireo dia nanangana an’i Otniela hamonjy azy ireo Andriamanitra. Ambaran’ny tantara ihany koa fa nomen’Andriamanitra ny Fanahy Masina Otniela raha nitsara ny vahoaka. Rehefa notarihiny ny vahoaka dia nandresy ny mpanjakan’i Mesopotamia ka nandry efapolo taona ny tany. Ny Fanahy Masina tao amin’i Otniela dia

1. Nanampy tamin’ny fitondrana ny vahoaka Isiraely (and 10)

DIEM « dia nitoetra tao aminy ny Fanahin’ny Tompo, ka nitondra ny vahoaka Isiraely izy »
Ny mpitondra dia olona iray izay nahazo fahefana ka afaka mitarika ny vahoaka. Amin’ny maha-mpitondra ny olona iray, dia izay hitarihany ny vahoaka no lalan-kalehan’ny vahoaka amin’ny ankapobeny. Tsy tokony hohadinointsika fa ny mpitondra dia olona karismatika, ny fahefany dia vokatry ny asan’ny Fanahy Masina tao aminy. Olona miavaka teo amin’ny fiarahamonina noho ny asan’ny Fanahy Masina ka tonga mpitondra sy mpitarika ny vahoaka Isiraely.
Manome fahendrena amin’ny fitarihana vahoaka arak’izao ny asan’ny Fanahy Masina. Izay tena iasan’ny Fanahy Masina no tena mahay mitarika ny vahoakan’Andriamanitra. Tsapa sy hita eo amin’ny fomba fitarihana ny vahoakan’Andriamanitra arak’izany ny fahendrena omen’Andriamanitra izay nantsoiny hitondra sy hamonjy ny vahoakany. Jesoa raha nitarika ny Apostoly dia tena hita ho nanam-pahendrena raha nitarika sy nitondra azy ireo.

2. Nanampy tamin’ny fandresena ny fahavalom-bahoaka (and 10)

« Ary ny fanahin’i Jehovah no tao aminy… nivoaka hiady; ary Kosan-risataima, mpanjakan’i Mesopotamia, dia natolotr’i Jehovah teo an-tànany; ary nahery ny tànany ka namely an’i Kosan-risataima »
Noho ny asan’ny Fanahin’Andriamanitra tao amin’i Otniela dia nitarika ny vahoaka Isiraely hiady tamin’ny fahavalony izy. Ambara eto amin’izao mofonaina izao fa nahery ny tànany ka namely ny fahavalony izy. Resy tamin’izany ny fahavalo ka afaka nampandry tany nandritry ny taon amaro izy. Notoloran’Andriamanitra saina ho enti-mandresy ny fahavalony Otniela, nampaherezin’Andriamanitra tamin’ny Fanahiny izy ka afaka nandresy ny fahavalony. Aseho avy amin’izao mofonaina izao fa tena Andriamanitra mihitsy no nandresy ny fahavalon’ny vahoaka Isiraely tamin’ny alalan’ny Fanahiny izay niasa tao amin’ny mpanompony. Jesoa raha teto amin’izao tontolo izao dia ambaran’ny Filazantsara fa feno ny Fanahy Masina, izany no nahatonga Azy ho nanam-pahendrena sy hery ka afaka nandresy ireo fahavalony rehetra.
Eo anatrehan’izao areti-mandringana izao, eo anatrehan’ny fahantrana mitady handringana ihany koa, eo anatrehan’ny fahavalom-pirenena rehetra, mila mitaraina amin’Andriamanitra isika Malagasy, ary rehefa mandre ny fitarainantsika Andriamanitra dia haniraka olona feno ny Fanahy Masina hitarika antsika handresy ireo fahavalontsika rehetra.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina