Mofon’aina 02 Mey 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 03 Mey 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 01 Mey 2021

Mofon’aina 02 Mey 2021

Deoteronomia 34. 5-9

EO AMIN’NY FIAINAN’NY FIANGONANA, ZAVA-DEHIBE NY ASAN’NY FANAHY MASINA

Ary Mosesy, mpanompon’i Jehovah, dia maty teo amin’ny tany Moaba araka ny tenin’i Jehovah. 6 Ary naleviny tao andohasaha tao amin’ny tany Moaba, tandrifin’i Beti-peora, izy; ka tsy misy olona mahalala ny fasany mandraka andro-any. 7 Efa roa-polo amby zato taona Mosesy vao maty; ary tsy pahina ny masony, na nihena ny heriny. 8 Ary ny Zanak’Isiraely nisaona an’i Mosesy telo-polo andro teo Arbota-moaba; dia tapitra ny andro fitomaniana nisaonana an’i Mosesy. 9 Ary Josoa, zanak’i Nona, dia feno ny fanahim-pahendrena, fa efa nametrahan’i Mosesy tànana izy; dia nihaino azy ny Zanak’Isiraely ka nanao araka izay nandidian’i Jehovah an’i Mosesy.
Eo ambavahadin’ny tany Kanana ny zanak’isiraely eto amin’izao mofonaina izao. Rehefa tsy nahazo niditra ny tany Kanana Mosesy dia maty teo amin’ny tany Moaba izy. Tsy maintsy nila mpitarika nandimby azy arak’izany ny zanak’Isiraely. Arak’izao mofonaina izao dia nofenoin’Andriamanitra ny Fanahy Masina Josoa, izay mpandimby efa novolavolain’i Mosesy handimby azy tamin’ny fitarihana ny zanak’Isiraely. Avy amin’izao mofonaina no hahatakarantsika ny fiainan’ny fiangonana sy ny hasarobidin’ny asan’ny Fanahy Masina. Nahoana tokoa moa ?

1. Azon’Andriamanitra soloina ny olona manompo Azy (and 5-8)

Tena navesatra tamin’ny Zanak’Isiraely ny fahafatesan’i Mosesy. Lehilahy tena nanana ny maha-izy azy teo amin’ny zanak’isiraely mantsy izy. Niteraka fahabangana lehibe teo amin’ny zanak’isiraely izao fahafatesan’i Mosesy izao. Izany no anton’ny fisaonana ho naharitra 30 andro be izao. Tsy tokony hohadinoina mantsy fa Mosesy no nanafaka ny zanak’isiraely tamin’ny fanandevozan’ny Egyptianina, izy koa no nanome ny didy folo izay tonga lalam-panorenan’ny firenena Isiraelita taty aoriana. Izy koa no nitarika azy ireo ho any amin’ny tany efa nampanantenain’Andriamanitra. Tena zava-dehibe teo amin’ny zanak’isiraely arak’izany ny fanompoan’i Mosesy.
Rehefa maty anefa Mosesy, dia tsy nijanona teo akory ny dian’ny zanak’isiraely ho any amin’ny tany Kanana, tsy nitsahatra teo koa ny fiainan’ity vahoakan’Andriamanitra ity. Tsy mbola tonga tany amin’ny tany fampanantenana rahateo ny zanak’isiraely. Teo anatrehan’izany indrindra no tsy maintsy nanoloana an’i Mosesy tamin’i Josoa. Ho enti-milaza amintsika mamaky ankehitriny izany fa tsy miankina amin’ny olona, na dia manana ny maha-izy azy aza ny olona, ny fiainan’ny fiangonana, ny fitohizan’ny fiainan’ny fiangonana. Hain’Andriamanitra mandrakariva ny manolo izay olona nantsoiny hanompo azy. Miankina amin’Andriamanitra tompon’ny teny fampanantenana, miankina amin’Andriamanitra izay miantso mpanompo maro hanompo Azy ny fiainan’ny fiangonana.
Anisan’izay zava-manahirana eto amin’izao tontolo izao, ary tena miteraka olana ny fifandimbiasan-toerana sy fifandimbiasam-pahefana eo amin’ny raharaha samihafa. Indrindra moa raha ngezalahy toa an’i Mosesy no dimbiasana. Avy amin’izao mofonaina izao isika dia tokony hahatsapa fa mila miomana hodimbiasina mandrakariva isika. Raha ny marina, mila manomana mandrakariva izay handimby antsika.

2. Fenoin’Andriamanitra ny Fanahiny izay antsoiny hanompo Azy (and 9)

« Ary Josoa, zanak’i Nona, dia feno ny fanahim-pahendrena, fa efa nametrahan’i Mosesy tànana izy; dia nihaino azy ny Zanak’Isiraely ka nanao araka izay nandidian’i Jehovah an’i Mosesy »
Hoy isika teo aloha hoe tsy zavatra mora ny mandimby an’i Mosesy noho ny fahalebiazany sy noho ny maha-izy azy mihitsy teo anatrehan’Andriamanitra sy teo anatrehan’ny vahoaka Isiraely. Na izany aza dia nodimbiasan’i Josoa izy, izay ambara eto fa nofenoin’Andriamanitra ny Fanahiny. Aoka tsy hohadinoina fa io Fanahin’Andriamanitra io dia nanao asa tsara tao amin’i Josoa ka nahatonga an’i Josoa afaka nandimby tsara an’i Mosesy. Ireto no asan’ny Fanahy Masina tao amin’i Mosesy :
a- Nanome fahendrena : « Ary Josoa, zanak’i Nona, dia feno ny fanahim-pahendrena ». Tsy zavatra mora ny mitarika ny vahoaka Isiraely, nampitomany an’i Mosesy mihitsy izany. Mba hahatonga an’i Josoa ho afaka hitarika ny vahoaka Isiraely dia nilainy tokoa ny fahendren’Andriamanitra, izay nomena azy tamin’ny asan’ny Fanahy Masina. Izany fahendrena izany no nampiavaka an’i Josoa teo amin’ny Zanak’Isiraely ka nahafahany nitarika araka ny sitrapon’Andriamanitra ny vahoakan’Andriamanitra.
b- Nahatonga azy ho to teny : « dia nihaino azy ny Zanak’Isiraely ka nanao araka izay nandidian’i Jehovah an’i Mosesy ». Noho ny fahendren’Andriamanitra dia lasa to teny, neken-teny teo amin’ny vahoaka Isiraely Josoa. Tsy Mosesy izy, kanefa noho ny asan’ny Fanahy Masina dia neken-teny izy. Ary noho ny Fanahin’Andriamanitra tao aminy dia tonga narahin’ny Zanak’Isiraely izy raha nandeha ho any amin’ny tany Kanana izy ireo.

Ny fahendren’ny Fanahy Masina no mahatonga izay mitarika rehetra hanam-pahendrena mahagaga ka tonga eken-teny amin’ny zavatra rehetra izy. Olona manana ny Fanahy Masina arak’izany no tena ilain’ny fiangonana hitarika azy. Zava-dehibe mantsy izany fahendrena izany. Ary azontsika an-tsaina manokana ny antony nahatonga an’i Solomona nangataka izany tamin’Andriamanitra. Tsy mora taminy ny nandimby an-drainy. Ny fananany izany fahendren’Andriamanitra izany mantsy naneken’ny Isiraelita rehetra azy. Izany fahendren’Andriamanitra avy tamin’ny Fanahiny izany no nananan’i Jesoa ka nahazoan’i Jesoa, nitarika araka ny Sitrapon’Andriamanitra ny fiangonana Kristianina.

Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina