Mofon’aina 03 Mey 2021 Ny teo aloha Mofonaina 04 Mey 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 02 Mey 2021

Mofon’aina 03 Mey 2021

Lioka 2. 22-32

REHEFA MAHITA SY MIHAONA AMIN’I JESOA DIA TSY MATAHOTRA NY HO FATY

Ary rehefa tapitra ny andro fidiovany, araka ny lalàn’i Mosesy, dia nitondra Azy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ho an’ny Tompo 23. araka ny voasoratra ao amin’ny lalàn’ny Tompo hoe: Ny lahy voalohan-teraka rehetra hatao hoe masina ho an’i Jehovah. (Eksodosy 13:2) 24. ary mba hanatitra fanatitra araka izay voalaza ao amin’ny lalàn’ny Tompo hoe: domohina roa, na zana-boromailala roa (Levitikosy 12:8). 25. Ary, indro, nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema; ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany ka niandry ny fampiononana ny Isiraely; ary ny Fanahy Masina dia tao aminy. 26. Ary efa nambaran’ny Fanahy Masina taminy fa tsy hahita fahafatesana izy mandra-pahitany ny Kristin’ny Tompo. 27. Ary nentin’ny Fanahy Masina niditra teo an-kianjan’ny tempoly izy; ary rehefa nampidirin’ny ray aman-dreniny Jesoa zaza mba hanaovany araka ny fomban’ny lalàna ny amin’ny zaza, 28. dia nitrotro Azy izy ka nidera an’Andriamanitra nanao hoe: 29. Tompo o, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin’ny fiadanana Araka ny teninao; 30. Fa ny masoko efa nahita ny famonjenao, 31. Izay namboarinao teo anatrehan’ny firenena rehetra, 32. Dia fahazavana hahazava ny firenena sady voninahitry ny Isiraely olonao.
Lelilahy niavaka raha i Simeona. Rehefa notarihin’ny Fanahy Masina izy dia tafahaona sy nahita maso an’i Jesoa izay mpamonjy. Rehefa hitany Jesoa dia tsy nampaninona azy intsony ny ho faty. Izay tarihin’ny Fanahy Masina dia

1. Ampidiriny ao amin’ny Tempoly (and 27)

«Ary nentin’ny Fanahy Masina niditra teo an-kianjan’ny tempoly izy»
Notarihin’ny Fanahy Masina Simeona. Notarihin’ny Fanahy Masina tao amin’ny tempoly. Ny fakanesana tao amin’ny tempoly dia mariky ny fifandraisana amin’Andriamanitra. Izay manaiky tarihin’ny Fanahy Masina dia tsy avelany raha tsy tsara fifandraisana amin’Andriamanitra. Zava-dehibe izany. Rehefa ao amin’ny olona arak’izany ny Fanahy Masina dia mifamatotra amin’ny fiangonana mandrakariva ny fiainany.
Ny Fanahy Masina dia mitarika antsika tsy ho lavitra an’Andriamanitra, ho tia fiainam-piangonana.

2. Mihaona sy mahita an’i Jesoa Mpamonjy (and 27,28)

«ary rehefa nampidirin’ny ray aman-dreniny Jesoa zaza mba hanaovany araka ny fomban’ny lalàna ny amin’ny zaza, 28. dia nitrotro Azy izy»
Rehefa notarihin’ny Fanahy Masina Simeona ho ao amin’ny tempoly dia tonga nihaona sy nahita an’i Jesoa. Midika izany fa rehefa ny Fanahy Masina no mitarika antsika dia miafara mandrakariva amin’ny fihaonana amin’i Jesoa izany. Tsy vitan’ny hoe nihaona fotsiny fa tonga tamin’ny fifandraisana velona sy nivantana tamin’i Jesoa izy, nitrotro an’i Jesoa (contact direct). Rehefa tonga tamin’izany Simeona dia nidera an’Andriamanitra ary tsy mba natahotra ny ho faty. Tsy nampaninona azy ny ho faty satria efa tafahaona sy tafaray tamin’i Jesoa izy. Ekeo ny ho tarihin’ny Fanahy Masina dia ho tongany eo amin’i Jesoa ianao.
Fanontaniana: raha matahotra ny ho faty ny ankamaroan’ny olona, midika ve izany fa mbola tsy tafahaona tamin’i Jesoa izy?
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina