Mofonaina 26 Janoary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 27 Janoary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 25 Janoary 2021

Mofonaina 26 Janoary 2021

Hebreo 12. 1-6

KRISTIANINA MIJERY AN’I JESOA

Koa amin’izany, satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mbamin’ny ota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hihazakazaka amin’ny faharetana amin’izao fihazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao, 2. mijery an’i Jesoa, Tompon’ny finoantsika sy Mpanefa azy, Izay naharitra ny hazo fijaliana, fa tsy nitandro henatra, mba hahazoany ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin’ny ankavanan’ny seza fiandrianan’Andriamanitra Izy. 3. Fa hevero tsara Ilay naharitra ny fanoherana nataon’ny mpanota taminy*, fandrao ho ketraka ianareo, ka ho reraka ny fanahinareo. [* Na: ireo mpanota manimba tena] 4. Ianareo tsy mbola nanohitra niady tamin’ny ota hatramin’ny fahalatsahan-drà. 5. Ary hadinonareo ny fananarana izay milaza aminareo toy ny amin’ny zanaka hoe: “Anaka, aza atao ho zavatra kely ny famaizana ataon’i Jehovah, Ary aza reraka, raha resi-lahatry ny anatra ataony ianao; 6. Fa izay tian’i Jehovah no faizany, Ary izay zanaka rehetra raisiny no kapohiny” (Ohabolana 3:11-12).
Ireo kristianina vitsivitsy nivavaka tao amin’ny synagoga tao Jerosalema araka ny mpandinika no nanoratana ny Epistily ho an’ny Hebreo. Ho fampaherezana noho ny fijoroana ho vavolombelona tao. Tsy zavatra mora ny fijoroana vavolombelona tao noho ny zavatra nataon’ireo jiosy mpampahory ny kristianina. Nasain’ny mpanoratra mijery an’i Jesoa ireo kristianina. Fa inona tokoa moa no hevitry ny hoe mijery an’i Jesoa

1. Mifantoka amin’ny Jesoa amin’izay fijoroana vavolombelona (and 2)

“mijery an’i Jesoa, Tompon’ny finoantsika sy Mpanefa azy, Izay naharitra ny hazo fijaliana, fa tsy nitandro henatra, mba hahazoany ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin’ny ankavanan’ny seza fiandrianan’Andriamanitra Izy”
Ao anatin’ny fahoriana atetaky ny fijoroana vavolombelona dia mila afantoka any amin’i Jesoa ny fijery rehetra mba tsy ho kivy. Rehefa Jesoa mantsy no ifantohan’ny saina amam-panahy, Jesoa izay naharitra ny zavatra rehetra, indrindra ny fahoriana dia mahery izay mijery azy. Raha vao variana amin-javatra hafa ny mino dia ho reraka sy ho kivy.
Anatin’ny fahoriana izay mahazo anao amin’ny fijoroana vavolombelona, Jesoa ihany jerena, mifantoha tanteraka Aminy dia hahery sy hazaka fahoriana ianao.

2. Mianatra Aminy

Rehefa mijery an’i Jesoa dia tena mianatra Aminy amin’ny zavatra rehetra. Ianarana ny fomba niaretany ny fahoriana, ianarana ny fomba nijoroany vavolombelona. Ianarana Aminy avokoa ny zavatra rehetra mba hahatonga antsika ho tahaka Azy, NANDRESY IZAO TONTOLO IZAO. Tsy hahay hanaraka an’i Kristy izay tsy mijery sy maka tahaka Aminy.
Ny mijery an’i Jesoa arak’izany dia manao Azy ho modely amin’ny zavatra rehetra.
Amin’ny zavatra rehetra tokoa izay tanterahina eto amin’izao tontolo izao, aoka Jesoa no jerenao ka atao modelinao.
Source:Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *