Mofonaina 25 Janoary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 26 Janoary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 24 Janoary 2021

Mofonaina 25 Janoary 2021

Salamo 111. 1-9

JEHOVAH ANDRIAMANITRA

Haleloia. Hidera an’i Jehovah amin’ny foko rehetra aho, Eo amin’ny fivorian’ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan’i Jehovah, Ka dinihin’izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany; Ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Manao izay hahatsiarovana ny fahagagana ataony Izy; Miantra sy mamindra fo Jehovah. Nomeny hanina* izay matahotra Azy; Tsarovany mandrakizay ny fanekeny.[Hebreo: toha] Ny herin’ny asany nasehony tamin’ny olony. Tamin’ny nanomezany azy ny lovan’ny jentilisa. Ny asan’ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana; Mahatoky avokoa ny didiny rehetra; Mitoetra mafy mandrakizay doria ireny, Fa natao tamin’ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Manatitra fanavotana ho an’ny olony Izy; Efa nanorina ny fanekeny ho mandrakizay Izy; Masina sy mahatahotra ny anarany.
Ny famakiana ny bokin’ny Salamo dia manampy be antsika miaina ny finoana ankehitriny hahafantatra bebe kokoa momba an’Andriamanitra. Andriamanitra araka izao mofonaina izao dia

1. Andriamanitra miasa (and 2,3,6)

“Lehibe ny asan’i Jehovah, Ka dinihin’izay rehetra mankasitraka azy. 3. Madera sady malaza ny asany; Ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. 6. Ny herin’ny asany nasehony tamin’ny olony. Tamin’ny nanomezany azy ny lovan’ny jentilisa”
Vao manomboka ny Baiboly dia fitantarana an’Andriamanitra miasa nahary izao tontolo izao no ao. Raha vakiana koa ny Baiboly manontolo dia Andriamanitra miasa no tena misongadina ao. Andriamanitra miasa ny Andriamanitry ny Kristianina fa tsy mitoetoe-poana. Ary ny asany rahateo no hahafantarana Azy. Mandraka androany dia mbola miasa Andriamanitra.
Jesoa raha tonga teto amin’izao tontolo dia tena nikely aina niasa. Naneho ny maha izy azy an’Andriamanitra Izy ka tena nikely aina niasa. Ary rehefa mamaky ny filazantsara isika, dia nolazain’ny fianakaviana ho very saina mihitsy Jesoa satria na dia fotoana tokony hakana aina aza dia niasany rehefa nilain’ny mpiara-belona Taminy Izy.
Olon’ny asa koa isika Kristianina noho ny maha-Zanak’Andriamanitra antsika. Aoka tsy ho varimbariana, aoka tsy hipetrapetraka sy hitoetoe-poana. Izany rahateo koa noho maha-protestanta antsika. Malaza miasa ny protestanta.

2. Miasa tsara Andriamanitra (and 3)

“Madera sady malaza ny asany”
Lehibe sy goavana ny Asan’Andriamanitra. Nahatsara laza an’Andriamanitra rahateo izany. Tsara avokoa ny zavatra rehetra notanterahiny. Ny asa lehibe sy goavana indrindra tsaroan’ny Jiosy tamin’ny asa nataon’Andriamanitra ao amin’ny Testamenta Taloha dia ny fanafahana tamin’ny fanandevozana tany Egypta.
Rehefa tonga Jesoa aty amin’ny Testamenta Vaovao dia mbola nalaza tamin’ny asam-panafahana ka tsy tamin’ny fanandevozan’ny Egyptianina intsony fa tamin’ny fahotana mihitsy.
Mampianatra antsika ny mpanao salamo fa raha samy halaza ihany, aleo manahaka An’Andriamanitra sy Jesoa, malaza amin’ny tsara, malaza ho miasa tsara.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *