Mofonaina 24 Janoary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 25 Janoary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 23 Janoary 2021

Mofonaina 24 Janoary 2021

Asan’ny Apostoly 17. 22-34

NY MPITORY FILAZANTSARA

Ary Paoly nitsangana teo afovoan’i Areopago ka nanao hoe: Ry lehilahy Ateniana, hitako fa amin’ny zavatra rehetra dia fatra-pivavaka amin’ny andriamanitrareo indrindra hianareo. 23 Fa raha nandeha aho ka nandinika izay zavatra ivavahanareo, dia nahita alitara anankiray misy izao soratra izao: Ho AN’IZAY ANDRIAMANITRA TSY FANTATRA. Koa izay ivavahanareo, kanefa tsy fantatrareo, dia izany no toriko aminareo, 24 dia Andriamanitra Izay nanao izao tontolo izao sy ny eo aminy rehetra, Izy no Tompon’ny lanitra sy ny tany ka tsy mba mitoetra ao anaty tempoly nataon-tànana, 25 sady tsy mba tompoin’ny tànan’olona toa mila zavatra, fa Izy ihany no manome izao rehetra izao aina sy fofonaina ary ny zavatra rehetra; 26 ary ny firenena rehetra avy amin’ny iray ihany dia namponeniny ambonin’ny tany rehetra, ary efa notendreny ny fotoan’andro sy ny faritry ny fonenany, 27 mba hitady an’Andriamanitra izy, raha tàhiny hahatsapa ka hahita Azy, kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra Izy; 28 fa Izy no ivelomantsika sy ihetsehantsika ary iainantsika; araka ny nataon’ny mpanao tonon-kira sasany teo aminareo hoe: “Fa terany koa isika”. 29 Ary satria terak’Andriamanitra isika, dia tsy mety raha ny fomban’Andriamanitra no ataontsika ho tahaka ny volamena, na volafosy, na vato voasoratry ny fahaizana aman-tsain’olombelona. 30 Ary Andriamanitra ninia tsy nijery ny andron’ny tsi-fahalalana; fa ankehitriny Izy mandidy ny olona rehetra amin’izao tontolo izao hibebaka, 31 satria Izy efa nanendry andro iray, izay hitsarany izao tontolo izao amin’ny fahamarinana amin’ny alalan’ny Lehilahy iray voatendriny, koa efa nanome vavolombelona hampino ny olona rehetra izany Izy tamin’ny nananganany Azy tamin’ny maty. 32 Ary raha nahare ny amin’ny fitsanganan’ny maty izy, dia nihomehy ny sasany; ary ny sasany kosa nanao hoe: Mbola hihaino anao indray izahay ny amin’izany zavatra izany. 33 Ary Paoly dia niala teo aminy. 34 Anefa ny olona sasany niray taminy ka nino; mba naman’izany Dionysio Areopagita sy ny vehivavy anankiray atao hoe Damary ary ny sasany koa.
Fitantarana ny fomba nitorian’i Paoly ny filazantsara tany Antena ity mofonaina androany ity. Tsy tonga tonga ho azy tokoa ny nahavoafidy an’i Paoly ho Apostoly, tena nanaiky ny fitarihan’ny Fanahy Masin aizy, hany ka mora taminy ny nitory tamin’ny fomba mahagaga ny Filazantsara. Arak’izao mofonaina izao, ny mpitory filazantsara dia

1. Olona maharaka tsara ny zava-misy ara-piarahamonina (and 22,23)

« Ary Paoly nitsangana teo afovoan’i Areopago ka nanao hoe: Ry lehilahy Ateniana, hitako fa amin’ny zavatra rehetra dia fatra-pivavaka amin’ny andriamanitrareo indrindra hianareo. 23 Fa raha nandeha aho ka nandinika izay zavatra ivavahanareo, dia nahita alitara anankiray misy izao soratra izao: Ho AN’IZAY ANDRIAMANITRA TSY FANTATRA »
Ambaran’i Paoly mazava tsara eto fa nandeha nandinika ny fiarahamonina izy, nandeha nijerijery ny zava-nisy tao Antena izy. Ary tamin’izany fandehanany nijery ny zava-nisy tao Antena izany no nahafantarany fa mivavaka amin’Andriamanitra tsy fantany ny Antenianina. Tena naharaka sy nahafantatra ny zava-nisy ara-piarahamonina tokoa Paoly raha tonga tany Antena izy. Ny fandehanany tao amin’ny tanàna koa dia ezaka manokana nataony mba hamantarana ny zava-misy, ny filàna, ary ny fomba mahomby ahafahana mitory ny filazantsara tao. Manampy be dia be amin’ny fitoriana, amin’ny fahombiazana amin’ny fitoriana ny filazantsara ny fikarohana ny zava-misy iainan’ny olona itoriana ny filazantsara.
Raha mpitory filazantsara ianao, meteza hikaroka toa ny Paoly ny fiarahamonina itorianao ny Filazantsara. Hanampy anao hahomby amin’ny fitoriana ny filazantsara izany.

2. Olona mahay manararaotra mampahafantatra an’Andriamanitra (and 23)

« Koa izay ivavahanareo, kanefa tsy fantatrareo, dia izany no toriko aminareo »
Niainga tamin’ny fahafantaran’i Paoly ny zava-nisy ara-piarahamonina ny fitoriana ny filazantsara notanterahiny tao Antena. Raha tsy nahalala akory an’Izay Andriamanitra nivavahany izy ireo dia nararaotin’i Paoly nitoriana an’Andriamanitra Rain’i Jesoa Kristy tamin’izy ireo izany. Hita amin’izay ambaran’i Paoly fa fantany tsara Andriamanitra, ka mora taminy ny nitory Azy, mora taminy ny nampahafantatra Azy.
Raha mpitory filazantsara ianao, mahaiza manararaotra ny fotoana mety hampahafantarana an’Andriamanitra sy Jesoa Kristy Zanany. Aoka ho feno tsara koa ny fahalalanao an’Andriamanitra mba ho mora aminao ny mampita izany amin’izay hitorianao ny filazantsara.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *