Mofonaina 23 Janoary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 24 Janoary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 22 Janoary 2021

Mofonaina 23 Janoary 2021

Jeremia 18. 5-11

JEHOVAH ANDRIAMANITRA, MPANEFY TANIMANGA

Dia tonga tamiko ny tenin’i Jehovah hoe: 6 Moa tsy mahazo manao aminareo toy ny ataon’ity mpanefy tanimanga ity va Aho, ry taranak’i Isiraely? Hoy Jehovah. Indro, toy ny tanimanga eo an-tànan’ny mpanefy aza, Dia toy izany hianareo eo an-tànako, ry taranak’Isiraely. 7 Vetivety [Heb. indray mipì-maso.] Aho dia milaza firenena sy fanjakana Hongotako sy hazerako ary horavako; 8 Nefa raha miala amin’ny ratsy izany firenena noteneniko izany, Dia hanenenako kosa ny loza izay nokasaiko hamelezako azy. 9 Ary vetivety [Heb. indray mipì-maso.] kosa Aho dia milaza firenena sy fanjakana Haoriko sy hamboleko; 10 Nefa raha manao izay ratsy eo imasoko izy ka tsy mihaino ny feoko, Dia hanenenako kosa ny soa izay nolazaiko hanasoavako azy. 11 Koa amin’izany, lazao amin’ny Joda sy amin’ny mponina eto Jerosalema hoe: Izao no lazain’i Jehovah: Indro, Izaho mamorona loza hihatra aminareo Ary mihevitra izay hamelezako anareo; Koa samia miala amin’ny làlany ratsy avy hianareo, Ary ataovy tsara ny làlanareo sy ny ataonareo.
Mpanefy tanimanga no anoharan’Andriamanitra ny tenany raha milaza ny amin’ny fifandraisany amin’ny vahoaka Isiraely Izy. Ny tanimanga dia ho enti-milaza ireo vahoaka Isiraely eo ambany fahefan’Andriamanitra izay mpanefy azy. Midika izany fa tena manana fehafana amin’ny vahoakany tanteraka Andriamanitra. Afaka manao izay tiany amin’ny vahoakany Andriamanitra. Tompo Tsitoha rahateo Izy araka ny fanekem-pinoantsika Kristianina. Amin’ny maha-Andriamanitra Tsitoha Azy, mpanefy ny vahoakany araka izay itiavany azy dia

1. Mety mahatonga loza ho an’ny vahoakany Izy (and 7)

« Vetivety Aho dia milaza firenena sy fanjakana Hongotako sy hazerako ary horavako »
Manana fahefana mandrava sy mandrera ary manongotra ny firenena maditra sy mafy atoka Andriamanitra. Mahatonga loza ho an’izay minia miala Aminy Andriamanitra ka tsy mety miala amin’ny ratsy ataony. Hitantsika izany Andriamanitra mahatonga loza ho an’ny maditra izany raha mandinika ny tantaran’i Farao ohatra isika. Rehefa notenenin’Andriamanitra handefa ny Zanak’Isiraely kanefa tsy nety nanao izany. Mahita loza mandrakariva izay minia mifikitra amin’ny ratsy, mahita loza mandrakariva izay minia tsy mety mihaino an’Andriamanitra.
Fampitandremana ny vahoaka tao Joda fahizay izao tantara izao mba hialan’izy ireo tamin’ny ratsy, fanompoan-tsampy sy ny asa ratsy naneho ny tsy rariny rehetra teo amin’ny fiarahamonina. Fantatsika tsara ny tohin’ny tantara fa rehefa mafy fo, mafy atoka ny Jiosy tao amin’ny fanjakana Atsimo dia nalefan’Andriamanitra babo tany Babylona. Isika izay mamaky izao tenin’Andriamanitra izao kosa, rehefa mahalala fa loza no iafaran’ny fifikirana amin’ny ratsy dia hahay handray tsara ny hafatr’izao mofonaina izao ka hanapa-kevitra hiala amin’ny karazam-paharatsiana mety hitera-doza.

2. Mety manasoa sy mitahy (and 8)

« Ary vetivety kosa Aho dia milaza firenena sy fanjakana haoriko sy hamboleko »
Andriamanitra haingam-piasa be ny Tompo. Raha misy manapa-kevitra hiala amin’ny ratsy ka hanao soa dia manapa-kevitra manasoa azy koa Andriamanitra. Mahafaly an’Andriamanitra ny mahita ny vahoakany, ny mahita ny olony miala amin’ny faharatsiany ka miverina amin’Andriamanitra. Haingana be Andriamanitra dia miezaka manasoa sy mitahy azy ireny. Mampirisika an’Andriamanitra hanapa-kevitra hiala amin’ny loza izay nokasainy ny fiverenana Aminy sy ny fialana amin’ny faharatsiana.
Iray amin’ny antony nanirahana an’i Jesoa ho eto amin’izao tontolo izao dia ny hitarika antsika hiala amin’ny ratsy ka hanao ny tsara. Niezaka nanome ohatra tsara alain-tahaka tamin’izany Izy. Koa izay rehetra nandray ny fomban’i Jesoa dia afaka tamin’ny ratsy ary tonga nazoto nanao tsara. Tombony lehibe ho antsika Kristianina ny manana an’i Jesoa manampy antsika hanao tsara ny lalantsika mba hanasoavan’Andriamanitra sy hitahiany antsika
Source: Barinarivo Rajosoa

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *