Mofonaina 27 Janoary 2021 Ny teo aloha Mofonaina 28 Janoary 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 26 Janoary 2021

Mofonaina 27 Janoary 2021

Eksodosy 33. 12-23

KRISTIANINA MAHITA FITIA EO IMASON’ANDRIAMANITRA

Ary hoy Mosesy tamin’i Jehovah: Indro fa Hianao milaza amiko hoe: Ento miakatra ity firenena ity, ary Hianao tsy mbola nampahafantatra ahy izay hirahinao hiaraka amiko; kanefa Hianao efa nilaza hoe: Mahalala anao tokoa Aho, ary efa nahita fitia eo imasoko koa hianao. 13 Koa ankehitriny, raha nahita fitia eo imasonao aho, dia ampahafantaro ny làlanao hahalalako Anao, mba hahitako fitia eo imasonao; ary hevero fa olonao ity firenena ity. 14 Dia hoy Izy: Ny Tavako no handeha, dia hanome anao fitsaharana Aho. 15 Fa hoy Mosesy taminy: Raha tsy handeha ny Tavanao, dia aza mitondra anay hiakatra hiala aty. 16 Fa inona anefa no hahafantarana fa nahita fitia eo imasonao izaho sy ny olonao? Moa tsy amin’ny handehananao miaraka aminay va? Dia ho voavaka amin’ny firenena rehetra ambonin’ny tany izahay, dia izaho sy ny olonao. 17 Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy: Izao zavatra nolazainao izao dia hataoko koa; fa nahita fitia eo imasoko hianao, ary mahalala anao tokoa Aho. 18 Ary hoy Mosesy: Mba ampahitao ny voninahitrao aho. 19 Fa hoy kosa Jehovah: Izaho hampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao ka hanonona ny anaran’i Jehovah eo anatrehanao; fa hiantra izay hiantrako Aho, ary hamindra fo amin’izay hamindrako fo. 20 Ary hoy koa Izy: Tsy mahazo mahita ny tavako hianao; fa tsy misy olona mahita Ahy ka ho velona. 21 Dia hoy Jehovah: Indro, misy fitoerana eto anilako; dia hijanona eo ambonin’ny harambato hianao; 22 koa raha mandalo ny voninahitro, dia hataoko eo an-tsefaky ny harambato hianao, ka hosaronako ny tànako hianao mandra-pandaloko. 23 Dia hanaisotra ny tànako Aho, ka hahita ny vohoko hianao; fa ny tavako tsy ho hita
Eo amin’ny and 16 amin’izao mofonaina izao dia nanontany an’Andriamanitra Mosesy hoe : « Fa inona anefa no hahafantarana fa nahita fitia eo imasonao izaho sy ny olonao? ». Te hahafantatra Mosesy izay zavatra ataon’Andriamanitra amin’ny olona mahita fitia eo imasony. Roa amin’ireo zavatra ataon’Andriamanitra amin’ny olona mahita fitia eo imasony ireto ambarany eto amin’izao mofonaina ireto. Izay mahita fitia eo imason’Andriamanitra dia

1. Hahita ny fahatsaran’Andriamanitra (and 19a)

« Fa hoy kosa Jehovah: Izaho hampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao »
DIEM « handalo eo anatrehanao Aho ka haneho aminao ny hatsaram-poko manontolo »
Na iza na iza mahita fitia eo imason’Andriamanitra, izany hoe hankasitrahan’Andriamanitra dia havelan’Andriamanitra hahita ny fahatsarany rehetra. Ilay maha-izy azy an’Andriamanitra tsara indrindra dia asehony an’izay mahita fitia Aminy. Tsy Ilay Andriamanitra masiaka, mandringana, mikapoka, fa Ilay Andriamanitra fitiavana ka manisy soa sy mitahy, miaro sy mandrotsaka fahasoavana. Be dia be no tsy mety mahita ny fahatsaran’Andriamanitra ankehitriny, sao mba tsy mahita fitia eo imasony aza ny ankamaroan’izy ireny. Fanontaniana tsara valiana izany. Fa raha mamaky izao mofonaina izao isika dia te hanontany ihany aho hoe, efa hitanao ve ny fahatsaran’Andriamanitra, efa nasehony anao ve izany ? Mba isan’izay nahita fitia teo imasony ve isika ?
Jesoa araka ny Perikopa nifamatotra tamin’ity mofonaina androany ity tamin’ny Alahady dia nambaran’i Matio fa Zanaka Malalan’Andriamanitra, izay sitrak’Andriamanitra. Jesoa arak’izany no nahita fitia teo imason’Andriamanitra. Raha maniry te hahita fitia eo imason’Andriamanitra isika dia mila mankao amin’i Jesoa. Koa raha mijery antsika Andriamanitra dia Jesoa no hitany, ary rehefa Jesoa no hitany fa tsy isika dia hahita fitia eo imasony koa isika.

2. Hamindran’Andriamanitra fo (and 19b)

« Fa hiantra izay hiantrako Aho, ary hamindra fo amin’izay hamindrako fo »
Iray amin’izay fahatsaran’Andriamanitra avelany ho hitan’ny olona mahita fitia eo imasony ny famindrampony. Mamindra fo amin’izay mahita fitia eo imasony Andriamanitra. Izay ankasitrahan’Andriamanitra no hamindrany fo. Zava-dehibe ny miezaka hahita fitia eo imason’Andriamanitra mba hahatonga antsika hisitraka ny famindrampon’Andriamanitra. Asa iray hahafantarana an’Andriamanitra ny famindrampony, ary raha ny marina, Izy irery no Andriamanitra mahay mamindra fo sy miantra. Izay no maha-Andriamanitra tsara Azy.
Naneho an’io Andriamanitra miantra sy mamindra fo io Jesoa teto amin’izao tontolo izao. Izany no nahatonga ny olona maro babo Taminy ka nanaraka Azy. Mandraka androany dia mbola miantra sy mamindra fo mandrakariva ny Tompo, ary isika Kristianina dia misitraka izany isan’andro. Noho ny amin’ny famindrampon’Andriamanitra rahateo koa no mbola mahatoy izao antsika, velon’aina sy tra-pamonjena.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *