Mofon’aina 25 Septambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 26 Septambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 24 Septambra 2021

Mofon’aina 25 Septambra 2021

Jaona 7. 20-24

JESOA KRISTY ARAKA IZAY VOASORATRA AO AMIN’NY SORATRA MASINA

Ny vahoaka namaly hoe: Manana demonia Hianao; iza no mitady hamono Anao? 21 Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Asa iray loha ihany no nataoko, ka gaga avokoa hianareo rehetra. 22 Izao no nanomezan’i Mosesy anareo ny famorana: tsy noho izy avy tamin’i Mosesy, fa noho izy avy tamin’ny razana, ka na dia amin’ny Sabata aza dia mamora olona ihany hianareo. 23 Raha amin’ny Sabata aza no amorana olona, mba tsy hahafoana ny lalàn’i Mosesy, dia tezitra amiko va hianareo, satria nisy olona anankiray nataoko sitrana avokoa ny tenany rehetra tamin’ny Sabata. 24 Aza mitsara araka ny miseho, fa mba mitsarà marina.
——————
Ny tanjon’ny filazantsara raha mitantara an’i Jesoa ireo mpanoratra dia ny hampisongadina ny maha-olombelona sy ny maha-Andriamanitra miavaka Azy. Eto amin’izao mofonaina izao dia ambara fa tena
1. Mahavita asa mahagaga Jesoa (and 21)
« Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Asa iray loha ihany no nataoko, ka gaga avokoa hianareo rehetra »
Ilay asa nataon’i Jesoa eto no nahagaga ny olona. Asa mahagaga satria asa fanasitranana tsy toy ny fahita mahazatra teo amin’ny Jiosy. Iray amin’izay nampiavaka an’i Jesoa ny fanasitranany. Asa iray izay nahatonga an’i Jesoa ho tsara laza izany. Asa izay tena nanatonan’ny olona an’i Jesoa fahizay. Tsy nisy na iza na iza tokoa narary raha nanatona an’i Jesoa, tonga tamin’ny finoana Azy ka tsy nositraniny. Io asa mahagaga niseho tamin’ny fanasitranana io anefa dia nahatonga an’i Jesoa ho be fahavalo. Ary ireo fahavalony dia nikasa hamono Azy mihitsy. Tsy voatery hahazo sitraka aman’olona tokoa mantsy na dia manasoa ny hafa aza.
Mandraka androany dia mbola manao izany asa mahagaga izany Jesoa, mbola manasitrana olona maro amin’ny toerana maro Izy. Rehefa tena manatona Azy tokoa, rehefa tena mino Azy tokoa dia sitraniny. Koa aza misalasala manatona Azy, mitondra izay mety ho rofintsika rehetra.
2. Manasitrana ny olona manontolo (and 23)
DIEM « Dia tezitra Amiko ve ianareo raha misy lehilahy anakiray nataoko sitrana soa aman-tsara ny tenany manontolo tamin’ny andro sabata »
Amin’i Jesoa ny andro sabata dia fotoana mety hamonjena ny olona amin’izay mamparofy azy. Nositranin’i Jesoa manontolo ny lehilahy iray tamin’ny andro sabata. Ilay fanasitranan’i Jesoa arak’izany dia mahatratra ny olona manontolo : saina – vatana – fanahy. Ho enti-milaza amintsika izany fa misy akony tsara eo amin’ny olona manontolo ny famonjen’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesoa. Ny manontolo no kendren’Andriamanitra rehefa mamonjy sy manasitrana Izy. Tsy misy rofy arak’izany ka tsy hain’i Jesoa sitranina, tena manana ny famonjena feno Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesoa.
Mikendry ny manontolon’ny olona Andriamanitra rehefa mamonjy, mikendry izay tsy hahatonga ny olona hanana rofy intsony Izy. Mbola marina izany mandraka androany. Koa aoka hanatona ny Tompo amin’ny fahatokiana isika ary hino fa tsy misy tsy vitan’Andriamanitra. Marina mandrakariva izay nambaran’i Jesoa hoe : « tsy hain’ny olona izany, fa hain’Andriamanitra ny zavatra rehetra » Mat 19. 26.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *