Mofon’aina 24 Septambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 25 Septambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 23 Septambra 2021

Mofon’aina 24 Septambra 2021

Nomery 8. 5-12

IZAY REHETRA VOAANTSO HANOMPO AN’ANDRIAMANITRA

Ary Jehovah niteny tamin’i Mosesy ka nanao hoe: 6 Alao ny Levita avy amin’ny Zanak’Isiraely, ka diovy izy. 7 Ary izao no hataonao aminy hanadiovana azy: Fafazo rano fanadiovana [Heb. rano fanafahana ota.] izy, ary asaovy haratany avokoa ny tenany rehetra, ary aoka hosasany ny fitafiany, ka dia hadio izy. 8 Dia asaovy maka vantotr’ombilahy iray izy mbamin’ny fanatitra hohanina fombany, dia koba tsara toto voaharo diloilo; ary vantotr’ombilahy iray koa no halainao ho fanatitra noho ny ota. 9 Ary ento ny Levita hankeo anoloan’ny trano-lay fihaonana; ary vorio ny fiangonana, dia ny Zanak’Isiraely rehetra. 10 Ary ento ny Levita hankeo anatrehan’i Jehovah; ary ny Zanak’Isiraely hametraka ny tànany aminy; 11 ary Arona dia hanatitra ny Levita eo anatrehan’i Jehovah ho fanatitra ahevaheva avy amin’ny Zanak’Isiraely, mba hanao ny fanompoana an’i Jehovah izy. 12 Ary ny Levita hametraka ny tànany amin’ny lohan’ny vantotr’ombilahy roa; dia atero ny anankiray ho fanatitra noho ny ota, ary ny anankiray kosa ho fanatitra dorana ho an’i Jehovah, hanaovana fanavotana ho an’ny Levita.
——————
Nantsoin’Andriamanitra manokana ny Levita ho amin’ny fanompoana azy teo amin’ny fiangonana. Mialohan’ny hanatanterahan’izy ireo izany fanompoana an’Andriamanitra izany anefa dia
1. Tarihina amin’ny fankatoavana ny tenin’Andriamanitra izy ireo (and 5,6)
« Ary Jehovah niteny tamin’i Mosesy ka nanao hoe: 6 Alao ny Levita avy amin’ny Zanak’Isiraely, ka diovy izy »
Misy baiko avy amin’Andriamanitra eto nomena an’i Mosesy hanadiovana ny Levita eo amin’ny fiangonan’Andriamanitra. Ny didy amin’ny maha-didy azy dia mitaona izay hiantefany amin’ny fankatoavana. Na iza na iza arak’izany mivonona hanompo an’Andriamanitra dia tsy maintsy mivonona ihany koa amin’ny fankatoavana an’Andriamanitra sy ny teniny. Tsy misy fanompoana an’Andriamanitra handeha araka ny tokony ho izy raha tsy ao amin’ny mpanompon’Andriamanitra ny fanahin’ny fankatoavana sy ny fanatanterahana araka ny tokony ho izy ny tenin’Andriamanitra.
Raha hanompo an’Andriamanitra isika dia aoka ho zava-dehibe indrindra amintsika ny fahavononana hankatoa an’Andriamanitra sy ny teniny ka hanaraka an-tsakany sy an-davany ny didiny.
2. Diovina (and 6-8)
« Alao ny Levita avy amin’ny Zanak’Isiraely, ka diovy izy. 7 Ary izao no hataonao aminy hanadiovana azy: Fafazo rano fanadiovana izy, ary asaovy haratany avokoa ny tenany rehetra, ary aoka hosasany ny fitafiany, ka dia hadio izy »
Noho ny fahotana dia maloto ny olona. Tafasaraka amin’Andriamanitra izy noho ny fahotana. Tsy ho afaka hanatanteraka asa fanompoana an’Andriamanitra anefa izy raha tafasaraka amin’Andriamanitra noho ny fahotana. Mila diovina izy arak’izany mba ho afa-pahotana, ary rehefa afa-pahotana dia hotafaray indray amin’Andriamanitra. Ny rano dia sady manadio no mamono. Mamono ny herin’ny fahotana no manadio sy manafaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra. Ny rano dia ho enti-manondro ny tenin’Andriamanitra. Amin’ny alalan’ny tenin’Andriamanitra arak’izany no hanadiovana ny olona amin’ny fotaky ny fahotana rehetra.
Tsy misy afaka manadio tena raha ny marina, fafazana rano madio rahateo no ambara eto, asan’Andriamanitra no manadio antsika amin’ny alalan’ny teniny. Koa meteza handray tsara ny tenin’Andriamanitra fa manadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra ireny mba hahatonga antsika ho tafaray indray amin’Andriamanitra ka hahavita hanompo Azy tsara.
3. Omena ny Fanahy Masina (and 10)
« Ary ento ny Levita hankeo anatrehan’i Jehovah; ary ny Zanak’Isiraely hametraka ny tànany aminy »
Nisy fotoana isika efa nampianatra fa iray amin’izay hahazoana ny Fanahy Masina ny fametrahan-tànana. Fanamasinana rahateo izany. Na iza na iza hanompo an’Andriamanitra dia omen’Andriamanitra ny Fanahiny izy. Io Fanahin’Andriamanitra io no manamasina rehefa avy nodiovin’ny tenin’Andriamanitra ny olona. Ary izay nohamasinina no hahefa be amin’ny asan’ny Tompo. Tsy misaraka amin’ny fahafenoin’ny Fanahy Masina arak’izany ny hahefantsika, toa an’i Jesoa ny asa fanompoana an’Andriamanitra.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *