Mofon’aina 25 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 26 Oktobra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 24 Oktobra 2021

Mofon’aina 25 Oktobra 2021

2 Korintiana 8. 17-24

MPANOMPO MAHATOKY

Fa nanaiky ny fangatahanay ihany izy, nefa nazoto rahateo, ka sitrapony ihany no nandehanany nankany aminareo. 18 Ary ilay rahalahy izay malaza amin’ny filazantsara any amin’ny fiangonana rehetra no nirahinay hiaraka aminy; 19 ary tsy izany ihany, fa efa notendren’ny fiangonana koa izy ho namanay hiara-mandeha aminay hitondra izao fahasoavana izao, izay angoninay ho voninahitry ny Tompo sy ho vavolombelon’ny fahazotoanay. 20 Ary mitandrina izahay mba tsy hisy hanome tsiny anay amin’izao harena be angoninay izao; 21 fa miomana hanao izay mahamendrika izahay, tsy eo imason’ny Tompo ihany, fa eny imason’ny olona koa. 22 Ary nirahinay niaraka tamin’ireo ilay rahalahinay izay efa hitanay mazoto matetika amin’ny zavatra maro, fa ankehitriny mazoto kokoa izy noho ny haben’ny fahatokiany anareo. 23 Raha ny amin’i Titosy, dia namako izy sady mpiara-miasa amiko ho anareo; ary ireo rahalahiny, dia iraky ny fiangonana izy sady voninahitr’i Kristy. 24 Koa amin’izany asehoy aminy eo imason’ny fiangonana ny famantarana mahamarina ny fitiavanareo sy ny reharehanay ny aminareo
——————
Mitantara ny fomba nanangonana ny vola ho fanampiana ny Kristianina tany Jerosalema Paoly eto amin’izao mofonaina izao. Izany fanangonam-bola izany no nanirahana an’i Titosy sy rahalahy samihafa. Raha mahakasika ny olona nalefa tany Korinto dia ambaran’izao mofonaina izao fa tena nahafaly an’i Paoly izany. Faly Paoly satria tena mendrika ny fitokisana taminy izay nirahin’ny fiangonana tany Korinto. Ny mpanompon’Andriamanitra nanakinana andraikitra arak’izany dia
1. Olona tsara laza (and 18)
« Ary ilay rahalahy izay malaza amin’ny filazantsara any amin’ny fiangonana rehetra no nirahinay hiaraka aminy »
Tsara ny lazan’ity rahalahy nirahin’ny fiangonana ho any Korinto ity. Malaza amin’ny filazantsara izy. Malaza ho lehilahy azon’ny fiangonana itokiana tsara no tian-kambara amin’izany. Koa raha nanangona ny vola ho enti-manampy ny fiangonana sy ny Kristianina tany Jerosalema izy dia nahatoky tsara tamin’izany. Mendrika hahazo andraikitra lehibe sy goavana tokoa izay manana laza tsara, indrindra moa laza noho ny filazantsaran’i Kristy.
Raha samy halaza ihany, aleo misafidy ny ho tsara laza amin’ny zavatra rehetra mba hahatonga ny fiangonana hanolotra andraikitra ny tena, ary rehefa tanterahin’ny tena tsara izany andraikitra izany, tanterahina amin’ny fahamarinana dia vao maika mampitombo ny laza tsara sy ny andraikitra izany.
2. Mazoto amin’ny asan’Andriamanitra (and 22)
« Ary nirahinay niaraka tamin’ireo ilay rahalahinay izay efa hitanay mazoto matetika amin’ny zavatra maro, fa ankehitriny mazoto kokoa izy noho ny haben’ny fahatokiany anareo »
Ity rahalahy ity dia ambara fa mazoto matetika, mazoto kokoa amin’ny asan’Andriamanitra. Tena zava-dehibe ny fahavononana amin’ny zavatra rehetra, amin’ny andraikitra rehetra hanirahana sy hanendren’ny fiangonana. Tsy mahagaga ny mahita olona tena mazoto ao amin’ny fiangonana, na inona na inona asan’ny fiangonana ka hanentanana dia isan’izay mandray andraikitra voalohany mandrakariva izy ireny. Ary noho io fahazotoana io dia tsy mampisalasala ny fiangonana mihitsy ny manome andraikitra maro hosahaniny.
Aoka mba ho izany fahazotoana amin’ny asan’Andriamanitra rehetra izany no hampisongadina antsika Kristianina ankehitriny. Aoka koa ho mendrika ny fitokisan’ny olona isika rehefa notendrena amin’izay andraikitra tandrify sy sahaza antsika izay.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *