Mofon’aina 24 Oktobra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 25 Oktobra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 23 Oktobra 2021

Mofon’aina 24 Oktobra 2021

Eksodosy 24. 1-11

NY OLONA EKEN’ANDRIAMANITRA HAHITA AZY

ARY hoy Izy tamin’i Mosesy: Miakara ao amin’i Jehovah hianao sy Arona sy Nadaba sy Abiho ary fito-polo lahy amin’ny loholon’ny Isiraely; ka miankohofa eny lavitra eny hianareo; 2 nefa Mosesy ihany no hanakaiky an’i Jehovah, fa ireo tsy mba hanakaiky; ary ny olona tsy hiakatra homba azy. 3 Dia tonga Mosesy ka nanambara tamin’ny olona ny teny rehetra izay nataon’i Jehovah sy ny fitsipika rehetra. Ary namaly indray miredona ny olona rehetra ka nanao hoe: Ny teny rehetra izay nolazain’i Jehovah dia hataonay. 4 Ary Mosesy nanoratra ny teny rehetra nataon’i Jehovah, dia nifoha maraina koa ka nanorina alitara teo am-bodin’ny tendrombohitra sy tsangam-bato roa ambin’ny folo, araka ny firenen’Isiraely roa ambin’ny folo. 5 Ary ny zatovo amin’ny Zanak’Isiraely nirahiny, dia nitondra fanatitra dorana ireo ka namono vantotr’ombilahy hatao fanati-pihavanana ho an’i Jehovah. 6 Ary nalain’i Mosesy ny antsasaky ny ra ka nataony teo anaty lovia, ary ny antsasaky ny ra kosa natopiny teo amin’ny alitara. 7 Dia naka ny bokin’ny fanekena izy ka nama­ky teny teo anatrehan’ny olona. Ary hoy ny olona: Izay rehetra nolazain’i Jehovah dia hataonay sy hekenay. 8 Ary nalain’i Mosesy ny ra ka natopiny tamin’ny olona, dia hoy izy: Indro ny ran’ny fanekena izay nataon’i Jehovah taminareo ny amin’izany teny rehetra izany. 9 Dia niakatra Mosesy sy Arona sy Nadaba sy Abiho ary fito-polo lahy tamin’ny loholon’ny Isiraely. 10 Dia nahita an’Andriamanitry ny Isiraely izy; koa ny teo ambanin’ny tongony dia toy ny fanganohanon’ny vato safira voavoatra, ary toy ny tenan’ny lanitra ny famirapirany. 11 Ary tsy naninjitra ny tànany tamin’ireo lehiben’ny Zanak’Isiraely Izy; dia nahita an’Andriamanitra izy ireo, ary nihinana sy nisotro.
——————
Ny olombelona rehetra dia samy te hahita an’Andriamanitra avokoa. Maro ireo olona tao amin’ny Testamenta Taloha hoy Jesoa no naniry ny ahita izay hitan’ireo olona tamin’ny taonjato voalohany. Tombony lehibe mantsy ho an’ireo olona tamin’ny taonjato voalohany ny nanita an’i Jesoa, Izay maneho ho hita maso an’Andriamanitra tsy hita maso. Ny olona hahita an’Andriamanitra dia
1. Izay nahazo ny tenin’Andriamanitra ho toromarika (and 1,2)
« ARY hoy Izy tamin’i Mosesy: Miakara ao amin’i Jehovah hianao sy Arona sy Nadaba sy Abiho ary fito-polo lahy amin’ny loholon’ny Isiraely; ka miankohofa eny lavitra eny hianareo; 2 nefa Mosesy ihany no hanakaiky an’i Jehovah, fa ireo tsy mba hanakaiky »
Nantsoin’Andriamanitra hihaona Aminy ireo solontena vitsivitsy teo amin’ny Zanak’Isiraely. Mba ahatanteraka izany dia nisy fepetra nomen’Andriamanitra azy ireo. Ny fanarahana ireo fepetra nomen’Andriamanitra ireo no hahitana an’Andriamanitra. Tsy misy arak’izany hahita an’Andriamanitra raha miala amin’izay toromarika nomen’Andriamanitra. Mahita loza tokoa mantsy izay mitady ahita an’Andriamanitra kanefa tsy manaraka ny teniny sy ny toromariny. Nomen’Andriamanitra ho ankatoavina arak’izany ny teniny mba hahitana Azy. Ao amin’ny Soratra Masina, amin’ny alalan’ny fankatoavana ny tenin’Andriamanitra no hahitana an’Andriamanitra. Soa Andriamanitra fa efa niseho tamin’ny alalan’i Jesoa. Koa izay tonga rehetra ao amin’i Jesoa no hahita marina an’Andriamanitra. Jesoa rahateo no asehon’ny Sakramenta Masina mba hahita an’Andriamanitra tokoa, izay mahatsiaro Azy.
2. Izay manana mpitarika mahatoky (and 3)
« Dia tonga Mosesy ka nanambara tamin’ny olona ny teny rehetra izay nataon’i Jehovah sy ny fitsipika rehetra »
Rehefa tonga teo amin’ny Zanak’Isiraely Mosesy dia tsy nafeniny azy ireo ny tenin’Andriamanitra sy ny toromariny rehetra. Raha nisy nanafenan’i Mosesy mantsy izany dia mety nitera-doza ho an’ny Zanak’Isiraely. Lehilahy mahatoky tokoa Mosesy, tena olon’Andriamanitra sady tia ny vahoaka Isiraely izay notarihany. Lehibe lavitra noho Mosesy Jesoa, Izy no lohan’ny fiangonana, Izy no Mpitarika marina ny Kristianina. Tsaroana eto izay nambarany hoe : « Tsy hataoko hoe mpanompo intsony hianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon’ny tompony; fa efa ataoko hoe sakaiza hianareo, satria izay rehetra reko tamin’ny Raiko no nambarako taminareo » Jao 15. 15. Tena mahatoky lavitra noho Mosesy Izy, ary tombony ho antsika Kristianina mpanaraka Azy izany. Tsy mba nanafina na inona na inona tamintsika Izy mba hahatonga antsika hahita marina an’Andriamanitra.
3. Izay manana fahavononana hankato (and 3b, 7b)
« Ny teny rehetra izay nolazain’i Jehovah dia hataonay… Ary hoy ny olona: Izay rehetra nolazain’i Jehovah dia hataonay sy hekenay »
Rehefa tsy nanafenan’i Mosesy ny vahoaka Isiraely dia tonga tamin’ny fankatoavana ny Tompo. Ary rehefa tonga tamin’ny fankatoavana ny Tompo izy ireo dia ambara eo amin’ny and 11 hoe : « dia nahita an’Andriamanitra izy ireo ». Fepetra tsy azo ialàna ho an’izay mangetaheta te ahita an’Andriamanitra izany ny fankatoavana Azy. Fanatanterahana izay nolazainy. Jesoa dia nampanantena fa mbola ho avy indray haka ny olony, koa izay rehetra mahatanteraka izay rehetra nanafarany no afaka manantena hihaona Aminy indray. Tsy faty antoka arak’izany ny miaina amin’ny fankatoavana ny tenin’Andriamanitra, fomba iray hitehirizana ny tena ao amin’i Jesoa izany mba hihaonana Aminy indray.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *