Mofonaina 24 Martsa 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 25 Martsa 2021 Ny tao aoriana Mofonaina 23 Febroary 2021

Mofonaina 24 Martsa 2021

Jeremia 20. 11-13

JEREMIA MPAMINANY

Kanefa Jehovah momba ahy toy ny lehilahy mahery mahatahotra, ary noho izany dia ho tafintohina ny mpanenjika ahy ka tsy haharesy; Ho menatra indrindra izy, satria tsy hendry*. Fahamenarana mandrakizay izay tsy hohadinoina izany![* Na: tsy ambinina] 12. Fa Ianao, Jehovah, Tompon’ny maro o, Izay mamantatra ny marina ka mizaha toetra ny voa sy ny fo ho hitako ny famalianao azy, fa aminao no efa nanankinako ny adiko. 13. Mihirà ho an’i Jehovah, miderà an’i Jehovah; Fa Izy namonjy ny fanahin’ny malahelo tamin’ny tanan’ny mpanao ratsy.
Mpaminany be ranomaso raha i Jeremia. Be fitarainana izy. Rehefa tena nitory marina ny tenin’Andriamanitra izy dia tonga halan’ny fahavalony ka nampahoriany. Noraisin’i Jeremia ho toy ny fizahan-toetra anefa ireny fampahoriana nahazo azy ireny. Jeremia dia mpaminany

1- Natoky an’Andriamanitra (and 11)

« Kanefa Jehovah momba ahy toy ny lehilahy mahery mahatahotra »
Teo anatrehan’ny fampahoriana nahazo azy, Jeremia dia nahatsiaro fa nomba azy Andriamanitra. Na dia mafy taminy aza ny zava-nanjo azy nataon’ireo jiosy, fantany fa nomba azy Andriamanitra. Izany fomban’Andriamanitra izany no nampahery azy ka nafahany nijoro ho vavolombelon’ny Tompo.
Aoka isika hahatsiaro fa ao anatin’ny fizahan-toetra mahamay dia mijery antsika Andriamanitra ary tsy mamela antsika ho irery. Tena mampahery tokoa Izy ka tsy mamela antsika ho tafalatsaka ao anatin’ny fahakiviana sy ny famoizam-po. Aza mieritreritra mihitsy na dia kely akory aza hoe miady irery ianao. Eo mandrakariva Andriamanitra miara-mizaka aminao ny vesatra samihafa nateraky ny fahoriana samihafa noho ny fizahan-toetra.

2- Nametraka ny adiny tamin’Andriamanitra (and 12)

« Fa Ianao, Jehovah, Tompon’ny maro o, Izay mamantatra ny marina ka mizaha toetra ny voa sy ny fo ho hitako ny famalianao azy, fa aminao no efa nanankinako ny adiko »
Nahay nametraka ny adiny tamin’Andriamanitra Jeremia. Ny mametraka ny ady amin’Andriamanitra dia mandray roa:
– tsy miatrika ady irery fa miara-miatrika ny ady sy ny zava-manahirana amin’Andriamanitra.
– mizara amin’Andriamanitra ny vesatra ateraky ny fahoriana mba tsy ho kivy sy ho reraka miatrika ny ady.
Ianao koa manaova toa an’i Jeremia, apetrao eo amin’ny Tompo ny zava-manahirana rehetra. Antsoy mihitsy ny Tompo hanao soroka miara-milanja, tanana miara-mandray, tongotra miara-mamindra aminao ao anatin’ny fahoriana. Raha manao izany ianao dia ho maivana ny adinao, hivoaka ho mpandresy ianao, ary tsy ho reraka sy kivy.
Jesoa dia nametraka ny adiny tamin’Andriamanitra hatrany, izany no antony iray nahatonga Azy nitokam-bavaka mandrakariva. Mianara amin’i Jesoa ny fomba ho enti-mametraka amin’Andriamanitra ny adintsika.
Source: Barinarivo Rajosoa Mpitandrina

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *