Mofon’aina 24 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 25 Aogositra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 23 Aogositra 2021

Mofon’aina 24 Aogositra 2021

Mika 6. 6-8

IZAY ILAIN’ANDRIAMANITRA AMIN’NY KRISTIANINA

Inona no ho entiko manatona an’i Jehovah sy miondrika eo anatrehan’Andriamanitra Izay any amin’ny avo? Hanatona Azy mitondra fanatitra dorana sy ny ombilahy kely iray taona va aho? 7 Ho sitrak’i Jehovah va ny ondrilahy arivoarivo, Na renirano diloilo iray alina? Hanolotra ny lahimatoako noho ny fahadisoako va aho, Na ny ateraky ny kiboko noho ny fahotan’ny fanahiko? 8 Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain’i Jehovah aminao, Dia izao ihany : ny hanao ny marina sy ho tia famindrampo Ary ny hanaraka an’Andriamanitrao amin’ny fanetren-tena.
Misy zavatra telo takian’Andriamanitra amin’izay manatona Azy. Zavatra telo izay hitantsika eo amin’ny and 8 amin’izao mofonaina izao. Ireto avy no zavatra takian’Andriamanitra amin’ny Kristianina

1. Fahamarinana

« Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain’i Jehovah aminao, Dia izao ihany : ny hanao ny marina »
Ny marina dia ho enti-milaza ny filazantsara, ny tenin’Andriamanitra. Ny manao ny marina arak’izany dia manao zavatra araka ny tenin’Andriamanitra, araka ny Filazantsara. Kristianina miasa, manao ny zavatra rehetra araka ny tenin’Andriamanitra no ilain’Andriamanitra. Tena ilain’ny fiangonana koa izany. Anisan’izay manampy amin’ny fandresena ny fahantrana eto amin’ny firenena ity fanaovana ny marina ity. Mampandroso fiangonana sy fiarahamonina ary firenena ny fanaovana ny marina araka ny fandinihan’ny mpahay fiarahamonina. Tsy zavatra sarotra atao koa anefa izany. Rehefa manaiky ny fitarihan’ny Fanahy Masina isika dia ho mora amintsika ny hanao ny marina.

2. Famindrampo

« Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain’i Jehovah aminao, Dia izao ihany : …ho tia famindrampo »
Ny hoe mamindra fo dia midika hoe mamela heloka. Amin’ny maha-olombelona antsika dia mety ho diso isika. Mety ho diso amintsika koa ny hafa. Ny tena Kristianina dia mahay mifamela heloka. Ka raha misy fahadisoan’ny hafa dia tsy izany no hanimbana ny fifandraisana amin’ny hafa. Ny fahaiza-mifamela heloka dia manatsara mandrakariva ny fifandraisana. Ny famindrampo koa dia toetran’Andriamanitra. Koa izay mamindra fo dia manahaka an’Andriamanitra Rainy. Ny kristianina ilain’ny fiangonana sy ilain’Andriamanitra dia olona miezaka manatsara ny fifandraisana, olona manaha-dRay. Jesoa Kristy no filamatra sy fenitra tsara indrindra amin’izany resaka famindrampo izany.

3. Fanetren-tena

« Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain’i Jehovah aminao, Dia izao ihany : …ny hanaraka an’Andriamanitrao amin’ny fanetren-tena »
Ny hoe manetry tena dia tsy olona manambony na manambany tena, fa olona mahay mipetraka amin’ny toerana nametrahan’Andriamanitra azy. Olona manaiky hipetraka amin’ny toerana nametrahan’Andriamanitra azy. Olon’ny fahaiza-mifandray amin’ny hafa. Ny fanetren-tena tokoa mantsy mahatsara fifandraisana amin’ny hafa mandrakariva. Kristianina maka tahaka an’i Jesoa, Ilay tena nanetry tena no ilain’ny fiangonana sy ilain’Andriamanitra. Ny manetry tena koa no ianarana fa ny misandratra hay ho azy.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *