Mofon’aina 23 Aogositra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 24 Aogositra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 21 Aogositra 2021

Mofon’aina 23 Aogositra 2021

Lioka 3. 7-14

NY TENA MPAMINANY MARINA

Dia hoy izy tamin’ny vahoaka izay nankeo aminy mba hataony batisa: Ry taranaky ny menarana, iza no nanoro anareo handositra ny fahatezerana ho avy? 8 Koa mamoaza voa miendrika ny fibebahana; ary aza manao anakampo hoe: Manana an’i Abrahama ho rainay izahay; fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an’i Abrahama avy amin’ireto vato ireto. 9 Ary, indro, efa mipetraka ao amin’ny fototry ny hazo sahady ny famaky; koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia hokapaina ka hatsipy any anaty afo. 10 Ary ny vahoaka nanontany an’i Jaona hoe: Inona ary no hataonay? 11 Ary namaly izy ka nanao taminy hoe: Izay manana akanjo roa dia aoka hanome ho an’ny tsy manana; ary izay manan-kanina, dia aoka hanao toy izany koa izy. 12 Dia avy koa ny mpamory hetra sasany mba hataony batisa ka nanao taminy hoe: Mpampianatra ô, inona no hataonay? 13 Ary hoy izy taminy: Aza mampandoa mihoatra noho izay notendrena halainareo. 14 Ary nisy miaramila koa nanontany azy hoe: Ary inona kosa no mba hataonay? Dia hoy izy taminy: Aza mitohatoha foana amin’olona, ary aza miampanga lainga, ary mianina amin’ny karamanareo.
Jesoa dia nilaza indray maka fa Jaona no lehibe indrindra tamin’ireo mpaminany rehetra teo amin’ny Isiraely. Izy no lehibe indrindra noho izy mpialoha lalana an’i Jesoa. Izy no lehibe indrindra noho izy izay hita ho tsy voafatotry ny zavatra teto amin’izao tontolo izao. Amin’ny maha-mpaminany marina an’i Jaona dia

1. Mitaona ny olona amin’ny fibebahana izy (and 7,8)

« Ry taranaky ny menarana, iza no nanoro anareo handositra ny fahatezerana ho avy? 8 Koa mamoaza voa miendrika ny fibebahana »
Na dia mafy be aza ny teny nataon’i Jaona tamin’ireto Jiosy nirohotra hataony batisa dia mazava ny tanjon’i Jaona : ny hahatakaran’ireto jiosy nanatona azy ny fahadisoan-keviny. Tsy vatomamy zaraina amin’ny andro Krismasy tokoa mantsy ny batisa fa tena mitaky toe-po mibebaka sy vonona hihavana indray amin’Andriamanitra. Tena mpaminany marina Jaona, rehefa hitany fa tsy mety no nataon’ireto olona tonga nanatona azy dia nananany fahasahiana ny niteny azy. Tsy nafeniny tamin’izy ireo fa ho very izy ireo raha hatao batisa kanefa tsy mibebaka akory, tsy miala amin’izay faharatsiany. Mora fantarina arak’izany ny tena mpaminany marina sy ny mpaminany sandoka. Ny marina dia miteny izay mety manahirana ny olona ny mandre azy, fa tsy izay mahafinaritra hahafalifaly ny olona fotsiny. Ny marina dia miteny mafy ny olona hahatongavany saina ka hialany amin’ny ratsy. Isika mahita fa rehefa tena niteny marina Jaona dia tonga saina avokoa ny olona rehetra teo ka nanatona azy nanontany izay tokony hataony. Mpaminany toa an’i Jaona no ilain’ny fiangonana ankehitriny, tsy ho mpamalifaly ny Kristianina eo amin’ny fiangonana fotsiny fa tena ho olona manana fahasahiana hiteny ny tsy mety sy mananatra.

2. Mampianatra ny olona ny asa tsara tokony hataony (and 11-14)

« Izay manana akanjo roa dia aoka hanome ho an’ny tsy manana; ary izay manan-kanina, dia aoka hanao toy izany koa izy… Aza mampandoa mihoatra noho izay notendrena halainareo… Aza mitohatoha foana amin’olona, ary aza miampanga lainga, ary mianina amin’ny karamanareo »
Rehefa voatsindron’ny tenin’ny mpaminany ny olona nihaino an’i Jaona dia nanontany azy izay tokony hataony. Izany no hahafantarana fa misy akony eo amin’ny vahoak’Andriamanitra ny maha-mpaminany. Misy mihaino ka manontany izay tokony hatao. Nijoro amin’ny maha-mpaminany azy Jaona ka nampianatra, nanoro hevitra, nanome toromarika ny amin’izay tsara tokony hataon’ny olona nihaino ny tenin’Andriamanitra. Tsy mba nafenin’i Jaona izay soa sy tsara tokony hataon’ny olona. Tsy navelany ho tamana tao anaty faharatsiana ny olona, notarihany, nakisany hanao izay mendrika amin’ny maha-olon’Andriamanitra azy. Ny tena mpaminany arak’izany dia tokony manan-kavaly mandrakariva ny amin’izay tokony hataon’ny olona, ny tena mpaminany dia olona mahay mitarika ny olona amin’ny asa tsara rehetra tokony hataony. Soa isika fa manana ny tenin’Andriamanitra, izay omeny ny mpaminany hampahafantarina ny vahoakan’Andriamanitra ho toromarika hotanterahina amin’ny maha-Kristianina antsika.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *