Mofon’aina 22 Septambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 23 Septambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 21 Septambra 2021

Mofon’aina 22 Septambra 2021

Asan’ny Apostoly 8. 34-40

NY FANAHY MASINA NO MAMPAHOMBY NY ASA FITORIANA NY FILAZANTSARA

Ary ilay tandapa namaly an’i Filipo ka nanao hoe: Masìna hianao, iza moa no lazain’ny mpaminany amin’izany? Ny tenany va, sa olon-kafa? 35 Ary Filipo niloa-bava, dia nanomboka teo amin’izany Soratra Masina izany nitory an’i Jesosy taminy. 36 Ary raha nandeha teny an-dàlana izy, dia tonga teo amin’izay nisy rano; ary hoy ilay tandapa: Indro rano, ka inona moa no misakana ahy tsy hatao batisa? 37 Dia hoy Filipo: Raha mino amin’ny fonao rehetra hianao, dia azo atao ihany. Ary izy namaly ka nanao hoe: Mino aho fa Jesosy Kristy no Zanak’Andriamanitra. 38 Dia nasainy najanona ny kalesy; ary izy roa lahy, dia Filipo sy ilay tandapa, nidina ho eo amin’ny rano; dia nataony batisa izy. 39 Ary rehefa niakatra avy teo amin’ny rano izy roa lahy, dia nentin’ny Fanahin’ny Tompo Filipo ka tsy hitan’ilay tandapa intsony fa nandeha tamin’ny nalehany izy sady nifaly. 40 Fa Filipo hita tany Azota, dia nitory ny filazantsara tany amin’ny tanàna rehetra izay nalehany ambara-pahatongany tany Kaisaria.
——————
Tantaran’ilay tandapa Etiopianina nampianarin’i Filipo Soratra Masina ity mofonaina ity. Rehefa nampianarina izy fa Jesoa no ampianarin’ny Soratra Masina dia tonga tamin’ny finoana, ary rehefa tonga tamin’ny finoana dia natao Batisa. Ambaran’ny mpandinika fa izy no nitondra voalohany ny Filazantsara taty Afrika, ary Etiopia no firenena afrikanina voalohany nitoriana ny filazantsara. Noho ny asan’ny Fanahy Masina teo amin’i Filipo dia tonga nahalala an’i Jesoa ity Afrikanina ity. Ireto no hafatra tsara hotadidiana
1. Fantatr’Andriamanitra ny olona tena mivavaka (and 27-29)
« Ary, indro, nisy lehilahy Etiopiana, tandapan’i Kandasy, mpanjakavavin’ny Etiopiana, sady mpitahiry ny hareny rehetra, ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka… Dia hoy ny Fanahy tamin’i Filipo: Andeha manatona ka mankanesa amin’io kalesy io »
Tonga tany Jerosalema ity tandapa ity mba hivavaka araka ny voasoratra eto. Tsy nisy olombelona nahita izany na iray aza. Ny Fanahy Masina no nahita fa tonga mba hivavaka izy. Ary satria hitan’ny Fanahy Masina fa olona mivavaka ity tandapa ity dia nirahiny Filipo ho eo aminy. Na dia Jentilisa aza ity tandapa ity rehefa mivavaka dia hitan’Andriamanitra. Tsy miafina amin’Andriamanitra izay tena mivavaka marina, izay mifandray Aminy.
Tsy miafina amin’Andriamanitra arak’izany ny ezaka rehetra ataon’ny olona hifandraisana Aminy. Tsy miafina amin’Andriamanitra ny olona tena mikely aina mivavaka marina. Raha tena mivavaka ianao dia tsarovy fa hitan’Andriamanitra izany ezaka ataonao izany.
2. Maniraka olona hanampy izay mivavaka marina Andriamanitra (and 29-34)
« Ary Filipo nihazakazaka nankeo aminy, dia nandre azy mamaky teny tao amin’Isaia mpaminany, ka niteny taminy hoe: Moa fantatrao va izay vakinao?… Fa hoy izy: Hataoko ahoana no fahay, raha tsy misy mampianatra ahy?… Ary Filipo niloa-bava, dia nanomboka teo amin’izany Soratra Masina izany nitory an’i Jesosy taminy »
Rehefa namaky Soratra Masina ilay Afrikanina dia tsy fantany izay ambaran’ny Soratra Masina. Nirahin’ny Fanahy Masina Filipo hampianatra azy ny Soratra Masina. Nifototra tamin’ny fanambarana an’i Jesoa izany fampianarana Soratra Masina nataon’i Filipo izany. Rehefa nampianarina i Filipo ity Afrikanina ity dia tonga tamin’ny finoana an’i Jesoa. Satria mivavaka izy sady tia mamaky Soratra Masina dia maniraka olona Andriamanitra hanampy mba ho takany fa Jesoa no ambaran’ny Soratra Masina.
Misy olona arak’izany mila ampiana fa na dia mamaky Soratra Masina aza izy mety tsy hahalala fa Jesoa no votoatin’ny Soratra Masina. Ny tena fampianarana mifototra amin’i Jesoa no mahatonga ny olona ho amin’ny finoana marina. Asan’ny fiangonana ny mampahafantatra an’i Jesoa amin’izay rehetra mikirakira Soratra Masina.
3. Mankato ny tenin’Andriamanitra ny olona tonga amin’ny finoana (and 35-40)
« Indro rano, ka inona moa no misakana ahy tsy hatao batisa?… Mino aho fa Jesosy Kristy no Zanak’Andriamanitra… Dia nasainy najanona ny kalesy; ary izy roa lahy, dia Filipo sy ilay tandapa, nidina ho eo amin’ny rano; dia nataony batisa izy »
Ny batisa dia endrika iray hanehoana ny fankatoavana ny tenin’Andriamanitra, baikon’i Jesoa. Jesoa dia nibaiko hoe : « koa mandehana hianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina » Mat 28. 19. Tongan’i Filipo hatrany amin’izany baikon’i Jesoa izany ny fampianarany Soratra Masina. Rehefa takatr’ity Afrikanina ity izany baikon’i Jesoa izany dia nankato izy ka nangataka hatao Batisa. Mila mazava amin’ny olona fotsiny arak’izany ny Soratra Masina dia ho tonga amin’ny fankatoavana izy. Raha te hanana Kristianina mpankato an’Andriamanitra, mpanatanteraka ny baikon’Andriamanitra isika, dia handeha hazoto hampianatra Soratra Masina.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *