Mofon’aina 21 Septambra 2021 Ny teo aloha Mofon'aina 22 Septambra 2021 Ny tao aoriana Mofon'aina 20 Septambra 2021

Mofon’aina 21 Septambra 2021

1 Koritiana 1. 13-17

NY FILAZANTSARA

Voazarazara va Kristy? Paoly va no voahombo tamin’ny hazo fijaliana hamonjy anareo, sa ho amin’ny anaran’i Paoly no nanaovam-batisa anareo? 14 Misaotra an’Andriamanitra aho fa tsy nisy nataoko batisa hianareo afa-tsy Krispo sy Gaio, 15 fandrao misy milaza fa efa natao batisa ho amin’ny anarako hianareo. 16 Nefa mba efa nanao batisa ny ankohonan’i Stefanasy koa aho; afa-tsy ireo dia tsy hitako izay nataoko batisa. 17 Fa Kristy tsy naniraka ahy hanao batisa, fa hitory ny filazantsara, tsy tamin’ny teny fahendrena, fandrao ho foana ny hazo fijalian’i Kristy.
——————
Fiangonana tena nanahirana an’i Paoly indrindra ny fiangonana tao Korinto. Nasiaka tamin’ny Kristianina tao Paoly ary dia tena niteny mafy azy ireo. Eto amin’izao mofonaina izao dia namerina azy ireo amin’ny fototra maha-fiangonana izy. Amin’i Paoly mantsy ny filazantsara dia
1. Mampiombona ny fiangonana (and 13)
« Voazarazara va Kristy? »
Olana iray nisy tao Korinto ny fizarazarana. Nisy tsy fitovian-kevitra tao ka niteraka fizarazarana sy fifampiandaniana. Teo anatrehan’izany fifampiandaniana izany dia namerina ireo Korintianina tamin’ny fototra maha-fiangonana Paoly ka nametra-panontaniana tamin’izy ireo raha voazarazara Kristy. Kristy dia tena iray ihany, tsy misy samy maka ho azy ny momba ny tenany. Dia toa izany koa ny fiangonana tena iray ihany. Filazantsara iray ihany no vakiana sy toriana ao amin’ny fiangonana, sakramenta iray ihany no zaraina, fahasoavana sy fitahiana iray ihany no azon’ny Kristianina. Noho izany ny filazantsara, ny finoana an’i Kristy dia mampiombona fa tsy mampisaraka.
Aretina mahazo ny fiangonana ankehitriny koa ity fisaratsarahana ity noho ny fijery tsy mitovy, noho ny maha-mpanota, aoka hahatsiaro anefa ny Kristianina fa mampiombona fa tsy mampisaraka velively ny filazantsara.
2. Asa fototra nanirahan’i Kristy (and 17)
« Fa Kristy tsy naniraka ahy hanao batisa, fa hitory ny filazantsara »
Amin’izao teniny izao Paoly dia mampahatsiaro fa ny filazantsara toriana amin’ny olona rehetra no tena asa fototra nanirahan’i Jesoa. Io no asa voalohany izay vao ny fanaovana batisa. Na dia tsy nirahina aza Paoly araka ny teniny fa hitory filazantsara dia nanao batisa ihany izy. Midika izany fa tsy dia tena laharampahamehana aminy ny manao batisa raha mitaha amin’ny fitoriana filazantsara. Ny fitoriana filazantsara, manao izay hahatonga ny olona amin’ny finoana no tena asan’ny kristianina aloha aminy. Io no mampiombona, io no mampiray.
Marina ity fijerin’i Paoly ity fa mampiombona ny fitoriana filazantsara ary hita ho mampisaraka na dia ny batisa aza. Koa aoka hamafisina sy hikelezan’aina izay mampiray sy mampiombona dia ny mitory filazantsara hahatonga olona maro hino fa Jesoa no Mpamonjy.

Ampiditra Hafatra

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs requis sont marqués *